www.ofertapune.net Zyrtar për TI (Teknologji Informative) | PunaIme

Zyrtar për TI (Teknologji Informative)

Kompania

Trafiku Urban

Telefoni

045/101-133

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

19/06/2020

Data e perfundimit

06-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

IT & Dizajn

Pozita e punës: Zyrtar për TI (Teknologji Informative), 1 pozitë;

Kohëzgjatja e kontratës: 1 vite, me mundësi vazhdimi;

Orari i punës: Orar i plotë i punës.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kujdeset për funksionin e të gjitha pajisjeve të teknologjisë informative për të krijuar një sistem funksional ne përputhje me nevojat dhe kërkesat e ndërmarrjes;
 • Përgatitja e kërkesave të shfrytëzueseve dhe specifikacioneve tjera teknike;
 • Bën montimin e pajisjeve të teknologjisë informative përfshirë kompjuter, printer, skaner dhe pajisje tjera;
 • Mbikëqyrë rrjetin e internetit dhe wireless-it, bën shpërndarje të kohë pas kohëshme të rrjetit sipas nevojave të paraqitura;
 • Sipas nevojës bën edhe formatizimet e PC-v;
 • Ndihmon personelin e ndërmarrjes në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative;
 • Instalon kompjuterët me sisteme operative Windows, Office dhe softuer tjetër sipas nevojës duke u kujdesur për ruajtjen e shënimeve;
 • Ndihmon në rregullimin dhe monitorimin e masave përforcuese të programeve softuerike dhe shërbimet ndihmëse;
 • Për sistemin informativ të qarkullimit të autobusëve në pritoret (stacione e vendosura nga komuna, kujdeset që sistemi të funksionoj mirë dhe viziton pikat e pritoreve duke monitoruar funksionimin e sistemit;
 • Për punën e tij i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv.

Përgatitja profesionale:

 • Diplomë Universitare – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Teknologji Informative, ose diplome tjetër të drejtimeve përkatëse;
 • Përvojë punë profesionale 3 vite.

Shkathtësitë të tjera:

 • Mirëmbajtje të kamerave;
 • Help desk support;
 • Mirëmbajtje e printerëve;
 • Njohuri të shkëlqyera me Windows;
 • Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Njohuri të mira të programeve kompjuterike.

Dokumentacioni i kërkuar:

Kandidati/ja, duhet t`i dorëzoj këto dokumente në formë të skanuar në email: [email protected]:

 1. Aplikacioni për punësim shkarkohet nga web-faqjaTrafiku Urban Prishtinë

https://trafikurban-pr.com/konkurse-pune/15/aplikacioni-per-pune

 1. Dëshmi mbi shkollimin.
 2. Kopja e letërnjoftimit.
 3. Certifikata tjera (përparësi).
 4. Dëshmi mbi përvojës së punës;

Çdo përgënjeshtrim i materialit, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca ose ndryshim materiali nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër cekur do të rezultojë në skualifikimin e menjëhershëm.

Informata të përgjithshme:

-Të drejtë aplikimi për këtë konkurs kanë të gjitha qytetarët pa dallim.

-Ndërmarrja ofron mundësi të barabarta, inkurajon dhe promovon angazhimin e punëtorëve, pjesëtarë të të gjitha komuniteteve dhe të gjinive të ndryshme.

-Testimi me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas ligjit.

Mënyra e Aplikimit:

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes emailit : [email protected]

Konkursi është i hapur nga data 19.06.2020  dhe përfundon më datë 06.07.2020 në ora 24:00

Për informata rreth konkursit mund te telefononi në 045 10 11 33, ditëve te punës 08:00 – 16:00.

Vërejtje: Dokumentet e pa kompletuara, të pa skanuara dhe të pa nënshkruara si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të shqyrtohen.