www.ofertapune.net Zyrtar për Modelim në Sektorin për Menaxhim të Riskut | PunaIme

Zyrtar për Modelim në Sektorin për Menaxhim të Riskut

Kompania

NLB Banka

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

26-04-2024

Data e perfundimit

25-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Banka

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS TË JASHTËM

për zgjedhjen e kandidatit për vendin  e punës:

Zyrtar për Modelim në Sektorin për Menaxhim të Riskut (një vend pune)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universitare në shkenca kompjuterike ose ekonomike; (drejtimi Banka dhe Financa), FSHMN (drejtimi Matematikë Financiare në Banka dhe Sigurime;
 • Njohuri në MS SQL Server, T-SQL; përgatitjen e SQL query dhe procedurave/funksioneve për nxjerrjen e të dhënave, duke siguruar saktësi, përpikëri dhe qëndrueshmëri te të dhënave;
 • Njohuri në teknologji inovative/gjuhë programuese që janë aktualë në fushën e shkencës së te dhënave dhe modelimit (Python, R-Studio, BI tools, Machine learning etc);
 • Se paku 1 vit përvoje pune, në punët dhe detyrat e ngjashme me përshkrimin e detyrave për ketë vend të punës (obligative).
 • Njohuri të avancuara të Microsoft Office, veçanërisht të programit MS Excel;
 • Aftësi analitike dhe të zgjidhjes së problemeve;
 • Njohuri të avancuara të gjuhës Angleze (obligative);
 • Aftësi të mira komunikues dhe ndër-personale;
 • Preferohet njohuri të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar;
 • Përvoja bankare do të konsiderohet përparësi.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Të analizoj dhe krijoj raporte të ndryshme sipas nevojave të Sektorit;
 • Të bëjë grumbullimin e shënimeve dhe validimin e tyre për qëllim të zhvillimit të modeleve të ndryshme në lidhje me IFRS 9 dhe të raportimeve tjera;
 • Të zhvilloj kontrolla/validime më qëllim të rritjes së cilësisë së shënimeve dhe raportimit brenda sektorit;
 • Të krijoj procedura dhe funksione në bazën e të dhënave për nxjerrjen e të dhënave që shfrytëzohen për modelim apo raportim;
 • Ekstrakton të dhënat nga sistemet ekzistuese dhe të arkivave sipas kërkesës së Sektorit;
 • Të mbështes aktivitetet/iniciativat për automatizim të proceseve;
 • Të menaxhoj projekte të veçanta që kanë të bëjnë me modelim/raportim;
 • Përkrahja dhe zgjidhja e problemeve të cilat lidhen me punët brenda Sektorit;
 • Për punën e vet i përgjigjet Drejtorit të Sektorit;
 • Kryerja e punëve dhe detyrave tjera sipas fushëveprimit të vendit të punës sipas kërkesës së udhëheqësit më të lartë.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës https://nlb-kos.com/aplikacioni-pune, deri më 5 maj 2024. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet kopja e diplomës së kualifikimit si dhe CV-ja. Vetëm kandidatë që i plotësojnë kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara sipas këtij konkursi, do të ftohen në procesin e përzgjedhjes.