www.ofertapune.net Zyrtar për Auditim të Brendshëm (Alb/Srb) | PunaIme

Zyrtar për Auditim të Brendshëm (Alb/Srb)

Kompania

KOSTT Sh.a

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

02-05-2024

Data e perfundimit

29-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Bazuar në nenin 21, paragrafi 21.1 dhe 21.4 të Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, nenit 13 të Ligjit Nr.04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Komisioni i Auditimit i KOSTT-it, në mbledhjen e mbajtur me datën 23.04.2024 mori vendim që të shpall: 

KONKURS PUBLIK

Titulli i vendit të punës:                 Zyrtar për auditim të brendshëm
Ndërmarrja:                                    KOSTT – Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut Sh.A.
Numri referues i pozitës:              1.0.3.0
Tipi i Akt emërimit të punës:        Sipas Ligjit për Ndërmarrjet Publike
Titulli i mbikëqyrësit:                      Komisionit të Auditimit
Kohëzgjatja e kontratës:               Për kohë të caktuar, katër (4) vjeçare
Orari i punës:                                  Puna me orar të plotë
Lartësia e pagës bazë mujore:   1,960.00 euro
Procedura e aplikimit:                  I jashtëm
Numri i kryesve:                             1
Kushtet e punës:                            Puna në zyre
Vendi i punës (lokacioni):             Selia Qendrore e KOSTT-it, Prishtinë
Mënyra e aplikimit:                         Adresa elektronike (email)

Kushtet e përgjithshme

Në tekstin në vijim përdorimi i njërës gjini nuk përjashton gjininë tjetër. 

Detyrat e përgjithshme

Zyrtari për Auditim të Brendshëm harton planet për të përmbushur përgjegjësitë e Zyrës për Auditim të Brendshëm.

Procesi i përgatitjes së planeve përfshinë përcaktimin e qëllimeve, orarin e punës së auditimit të brendshëm, detyrat për personelin, kërkesat për rekrutim, raportet financiare dhe të buxhetit të personelit të Zyrës për Auditim të Brendshëm.

Detyrë e përgjithshme e Zyrtarit për Auditim të Brendshëm është që ta ndihmojë menaxhmentin në zbulimin dhe vlerësimin e rreziqeve dhe të kontribuojë në përmirësimin e sistemeve të menaxhimit financiar, ligjor, përformances energjetike dhe të kontrollit që veprojnë në KOSTT, si dhe duke u bazuar në kërkesat ligjore për të ndihmuar ndërmarrjen në përmbushjen e obligimeve të saj.

Qëllimi i Zyrtarit për Auditim të Brendshëm është që KOSTT-it ti ofroj siguri objektive dhe këshilluese për të shtuar vlerë në veprimtarinë operuese të saj. Zyrtari për Auditim të Brendshëm i ndihmon KOSTT-it në përmbushjen e objektivave, duke sjellë një qasje sistematike, të disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e efikasitetit të procesit në menaxhimin e rrezikut dhe të kontrollit.

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Hartimin dhe dorëzimin me kohë për rishikim dhe miratim të planit strategjik dhe planit vjetor të auditimit tek Komisionit i Auditimit;
 • Organizimin, performancën dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve të auditimit të brendshëm 
 • Hartimin e dokumenteve për të udhëzuar personelin e auditimit të brendshëm; 
 • Koordinimin e përpjekjeve të auditimit të brendshëm për të siguruar përfshirjen adekuate të auditimit dhe pakësimin e dyfishte të përpjekjeve të auditimit; 
 • Përcaktimin e burimeve që janë të nevojshme dhe përcjelljen nëse plani i miratuar nga KA është përmbushur deri në shkallën në të cilën e mundësojnë burimet e personelit; 
 • Përpilimin dhe mirëmbajtjen e programit të sigurisë së cilësisë për vlerësimin e veprimeve të Auditorëve të Brendshëm (AB);
 • Raportimi i rregullt para Komisionit të Auditimit dhe përmbushja e çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga Komisioni i Auditimit;
 • Përpilimi i procedurave të auditimit, në harmoni me objektivat e kontrollit të brendshëm, politikave dhe procedurave të Ndërmarrjes, të bazuara në legjislacionin e aplikueshëm;
 • Dhënia e rekomandimeve adekuate për njësinë- Departamentin dhe Menaxhmentin e Kompanisë;
 • Verifikimi i përshtatshmërisë dhe funksionimit të rregullt të sistemeve dhe procedurave të cilat e kanë për qëllim që të garantojnë zbatimin e ligjeve të aplikueshme në Kosovë, qe t’i sigurojë Komisionit të Auditimit çfarëdo  sugjerime të cilat i konsideron të nevojshme; 
 • Verifikimi i rregullt i përshtatshmërisë dhe funksionimit të sistemit dhe procedurave të cilat kanë për qëllim që të sigurojnë se dokumentacioni financiar, mbahet në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe ligjit;
 • Përcaktimin e burimeve që janë të nevojshme dhe përcjelljen nëse plani i miratuar i ZAB është përmbushur deri në shkallën në të cilën e mundësojnë burimet e personelit; 
 • Sigurimin e cilësisë së angazhimeve të auditimit
 • Përpilimin dhe mirëmbajtjen e programit të sigurisë së cilësisë për vlerësimin e veprimeve të Auditorëve të Brendshëm;
 • Mbikëqyrjen, vlerësimin dhe rishikimin e punës së auditorëve të brendshëm, për të siguruar përshtatshmërinë e objektivave me fushëveprimin e auditimit;
 • Në bazë të kritereve për punësim, e bënë përzgjedhjen dhe kompletimin e Zyrës për Auditim të Brendshëm me auditor profesionet, të cilët kanë kredibilitet në punën e tyre profesionale;
 • I delegon detyrat dhe përgjegjësit tek auditorët të cilët funksionojnë në kuadër të ZAB;
 • E kryen vlerësimin e performancës së auditorëve të brendshëm;
 • Këshillimin e auditorëve për të përforcuar njohuritë, shkathtësitë dhe zhvillimin e tyre të përgjithshëm.
 • E kontrollon dhe aprovon vlerësimin e rrezikut në fazën e auditimit, të përgatitur nga AB ;
 • E kontrollon dhe i aprovon auditimet e rregullsisë financiare, operative, ligjore, performancës, energjetike, teknike dhe implementim të projekteve të cilat kryhen nga AB;
 • E vlerëson sigurimin e cilësisë së angazhimeve të auditimit, të cilat janë përgatitur nga AB;
 • I obligon AB me detyra dhe përgjegjësi sipas planë programit dhe kërkesave të tjera të cilat mund të rrjedhin gjatë vitit auditues;
 • E kontrollon dhe aprovon përgatitjen dhe adaptimin e pyetësorëve sipas aktiviteteve audituese;
 • E kontrollon dhe aprovon formën e përgatitjes së mostrimeve nga AB, 
 • E kontrollon dhe aprovon draft raportin dhe raportin e auditimit të përgatitur nga AB;
 • E kryen përcjelljen e implementimit të rekomandimeve;
 • E kryen kontrollin e cilësisë se Letrave të punës për auditimet e kryera nga AB

Pavarësia

 • Zyrtari për Auditim të Brendshëm duhet të jetë në gjendje që ta kryej punën e tij, në mënyrë të pavarur dhe objektive, të paraqet gjykim të paanshëm dhe të drejtpërdrejt që janë me rëndësi esenciale për kryerjen e duhur të angazhimeve të auditimit të brendshëm. 
 • Në mënyrë funksionale, ZAB i raporton Komisionit të Auditimit, duke e siguruar kështu një shkallë të pavarësisë nga menaxhmenti ekzekutiv, që është me rëndësi esenciale për efikasitetin e ZAB.
 • Për të mos kompromentuar pavarësinë, ZAB nuk duhet të angazhohen në asnjë lloj aktiviteti të menaxhmentit për implementim, por vetëm mund të jap rekomandime të natyrës këshillëdhënëse.

Autorizimet

ZAB ka të drejtë qasjeje në të gjithë lokacionet e KOSTT-it, në çdo lloj baze të të dhënave, dokumenti, fajlli, korrespondence, llogarie, dosje etj. të nevojshme për kryerjen e punës së tij/saj. 

Me kërkesë të ZAB, secili punëtorë i Ndërmarrjes është i obliguar që të bashkëpunojë, mundësojë informacione të mjaftueshme dhe sqarimet e nevojshme për kryerjen e aktiviteteve audituese.

Standardet profesionale

Zyrtari për Auditim të Brendshëm, punën e vet e kryen në harmoni me ligjin për ndërmarrjet publike, manualit të auditimit të brendshëm, standardet profesionale të auditimit, kodin etik dhe qeverisjen korporatave.

Kushtet dhe ambienti i punës

Kushtet dhe ambienti i punës duhet të jetë në harmoni të plotë sipas kërkesave ligjore dhe standardëve të auditimit.

Kërkesat profesionale/Kualifikimet, aftësitë dhe shkathtësitë tjera:

Shkollimi: Diploma universitare
Dega/drejtimi/lëmia: Ekonomi, Juridik, Administratë publike, Financa publike, apo fusha të tjera të
studimeve relevante për sektorin që do të auditohet

 • Së paku 5 vite përvojë menaxheriale;
 • Të jetë auditor i brendshëm i certifikuar sipas nenit 22 pika 2.2 të Ligji Nr.06/L-021 dhe kontabilist i certifikuar dhe të ketë së paku pesë (5) vite përvojë pune profesionale në fushën e auditimit, kontabilitetit, menaxhimit financiar;
 • Të ketë së paku tre (3) vite përvojë pune, që lidhet me fushën e veprimtarisë së ndërmarrjes publike, e dëshirueshme; 
 • Të ketë njohuri nga fusha e qeverisjes korporative dhe financiare;
 • Certifikatë nga Gjykata kompetente që nuk është i dënuar me aktgjykim të formës së prerë për kryerjen e veprës penale të dënueshme, jo më të vjetër se  gjashtë (6) muaj;
 • Demonstrimi i aftësive të shkëlqyeshme për analizim dhe definim të problemeve, fakteve dhe për dhënie të rekomandimeve dhe konkluzioneve të bazuara me dëshmi;
 • Demonstrimi i aftësive të shkëlqyeshme të komunikimit dhe të bashkëpunimit me menaxhmentin dhe stafin e Ndërmarrjes;
 • Ti kryej detyrat audituese sipas kërkesave nga Kodi i Etikës si dhe praktikat e auditimit të brendshëm.
 • Preferohet njohje e mirë e gjuhës angleze

 

Mënyra e aplikimit 

Aplikimi është përmes email adresës elektronike. Dokumentet duhet të ngarkohen sipas kërkesave të konkursit. Pasi të dërgoni aplikimin tuaj përmes email adresës elektronike do të pranoni një email për konfirmim të pranimit të email-it tuaj. Nëse nuk keni pranuar email-in konfirmues, atëherë shkruani në email adresën [email protected] (vetëm në rastin kur pas aplikimit nuk e keni pranuar email-in konfirmues).

Dokumentet që duhet të ngarkohen dhe dërgohen si pjesë e aplikimit dhe mënyra e dërgimit të tyre:

Gjatë aplikimit për pozitën në fjalë kandidatët duhet të kenë kujdes hapat e aplikimit:

 • Aplikimi bëhet vetëm përmes adresës (postës) elektronike (email) [email protected] 
 • Në email për aplikim duhet të bashkëngjiten (ngarkohen) dokumentet si në vijim:
 • Aplikacionin-CV-në (ver. 4.0) të shkarkuar nga web faqja zyrtare e KOSTT Sh.A.: www.kostt.com
 • Dëshmia për kualifikimin profesional: Diploma universitare, e skanuar në formatin .pdf dhe e bashkangjitur në email (nëse diploma është fituar jashtë vendit duhet bashkangjitur vërtetimin e nostrifikimit të diplomës apo aktin që dëshmon se diploma është në procedurë të nostrifikimit me kusht që nostrifikimi i diplomës të dorëzohet deri në momentin e nënshkrimit të aktit për emërim në pozitë.
 • Dëshmia për përvojën profesionale: Vërtetim pune (referencë) nga punëdhënësit tuaj të mëparshëm apo aktual me të cilën vërtetohet përvoja juaj për profesionin që keni. Në vërtetim (referencë) duhet të jetë data e fillimit dhe mbarimit të punësimit apo angazhimit tuaj tek punëdhënësi juaj.
 • Një deklaratë nën betim të nënshkruar nga kandidati se i plotëson kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.1 dhe nenit 17.2 të Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike (forma e deklaratës nën betim mund të shkarkohet nga web faqja e KOSTT: www.kostt.com)

Çdo përgënjeshtrim material – qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca, ose ndryshim material nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër cekur do të rezultojë në diskualifikimin e menjëhershëm dhe nëse është e aplikueshme, largimin e personit.

 • Dëshmi tjera të dokumenteve sipas kërkesave dhe kritereve të konkursit publik.

Vërejtje: Gjatë aplikimit aplikantët/kandidatët duhet të kenë gjithashtu kujdes, si në vijim:

Nëse nuk e deklaroni që anëtari i familjes suaj është në marrëdhënie pune me KOSTT, në cilëndo fazë të zhvillimit të vlerësimit të kandidatit që vërtetohet, aplikacionet-CV-të tuaja do të refuzohen.

Aplikacionet e dërguara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa ato të mangëta ose ato që nuk janë në formatin e kërkuar më lartë do të refuzohen.

Aplikacionet do të pranohen vetëm nga kandidatët, të cilët i plotësojnë kërkesat/kriteret e konkursit të shpallur në mjetet e informimit dhe në webfaqen zyrtare të KOSTT-it.

Dokumentacioni shtesë të dërguara nga kandidati pas përfundimit të afatit të aplikimit nuk mund të kërkohet dhe as të pranohet.

Dokumentet origjinale të cilat i vërtetojnë faktet e theksuara në aplikacion-CV duhet të prezantohen në momentin e intervistimit.

Konkursi mbetet i hapur tridhjetë (30) ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit dhe në webfaqen e KOSTT, nga data 30.04.2024 deri më 29.05.2024 ora 24:00.

KOSTT ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës si dhe inkurajon kandidatët e gjinisë femërore, të rinjtë dhe pjesëtarët e komuniteteve që të aplikojnë për këtë pozitë pune.

Sqarim: Ky publikim është me disa editime teknike dhe është final


Na osnovu člana 21. stav 21.1 i 21.4 Zakona br. 03/L-087 o javnim preduzećima, člana 13. Zakona br. 04/L-111 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-087 o javnim preduzećima, Komisija za reviziju KOSTT-a, na sednici održanoj dana 23.04.2024. godine donela je odluku da raspisuje: 

JAVNI KONKURS 

Naziv radnog mesta:                          Službenik za unutrašnju reviziju
Preduzeće:                                          KOSTT – Operator sistema, prenosa i tržišta A.D.
Referentni broj pozicije:                    1.0.3.0
Tip akta imenovanja na poziciju:    Prema Zakonu o javnim preduzećima
Naziv supervizora:                            Komisija za reviziju
Trajanje ugovora:                              Na određeno vreme, četiri (4) godine
Radno vreme:                                    Puno radno vreme
Visina osnovne mesečne plate:     1,960.00 evra
Postupak prijave:                              Spoljni
Broj izvršilaca:                                   1
Radni uslovi:                                      Rad u kancelariji
Radno mesto (lokacija):                  Centralno sedište KOSTT-a, Priština
Način prijave:                                     Elektronska adresa (email)

Opšti uslovi

U daljem tekstu upotreba jednog roda ne isključuje drugi rod. 

Opšte dužnosti

Službenik za unutrašnju reviziju izrađuje planove za ispunjavanje odgovornosti Kancelarije za unutrašnju reviziju.

Proces izrade planova obuhvata definisanje ciljeva, rasporeda rada unutrašnje revizije, zadataka za osoblje, uslova za zapošljavanje, finansijskih izveštaja i budžeta osoblja Kancelarije za unutrašnju reviziju.

Opšta dužnost službenika za unutrašnju revizije je da pomogne menadžmentu u otkrivanju i proceni rizika i da doprinese poboljšanju finansijskog upravljanja, pravnih, energetskih performansi i sistema kontrole koji rade u KOSTT-u, kao i na osnovu zakonskih zahteva da pomogne preduzeću da ispuni svoje obaveze.

Cilj službenika za unutrašnju reviziju je da pruži KOSTT-u objektivnu i savetodavnu sigurnost da doda vrednost njegovoj operativnoj aktivnosti. Službenik za unutrašnju reviziju pomaže KOSTT-u u ispunjavanju njegovih ciljeva donošenjem sistematskog, disciplinovanog pristupa proceni i poboljšanju efikasnosti procesa u upravljanju i kontroli rizika.

Dužnosti i odgovornosti 

 • Izrada i blagovremeno dostavljanje na razmatranje i usvajanje strateškog plana i godišnjeg plana revizije Komisiji za reviziju;
 • Organizacija, obavljanje i nadzor aktivnosti unutrašnje revizije; 
 • Izrada dokumenata za usmeravanje osoblja unutrašnje revizije; 
 • Koordiniranje napora unutrašnje revizije kako bi se osigurala adekvatna pokrivenost revizije i minimiziranje dupliciranja revizorskih napora; 
 • Utvrđivanje resursa koji su neophodni i praćenje da li je plan odobren od strane KR ispunjen u meri u kojoj to kadrovski resursi dozvoljavaju; 
 • Sastavljanje i održavanje programa osiguranja kvaliteta za procenu delovanja unutrašnjih revizora (UR);
 • Redovno izveštavanje Komisije za reviziju i ispunjavanje bilo kojeg drugog zadatka utvrđenog od strane Komisije za reviziju;
 • Sastavljanje revizijskih procedura, u skladu sa ciljevima unutrašnje kontrole, politikama i procedurama preduzeća, na osnovu važećeg zakonodavstva;
 • Davanje adekvatnih preporuka jedinici – odeljenju i menadžmentu Kompanije;
 • Provera prikladnosti i redovnog funkcionisanja sistema i procedura koje imaju za cilj da garantuju primenu zakona na snazi ​​na Kosovu, da pruži Komisiji za reviziju sve sugestije koje smatra neophodnim; 
 • Redovna provera adekvatnosti i funkcionisanja sistema i procedura kojima se obezbeđuje da se finansijska dokumentacija vodi u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonom;
 • Određivanje potrebnih resursa i praćenje da li je odobreni plan SUR-a ispunjen u meri u kojoj to kadrovski resursi dozvoljavaju; 
 • Osiguravanje kvaliteta revizorskih angažmana
 • Sastavljanje i održavanje programa osiguranja kvaliteta za procenu postupanja unutrašnjih revizora;
 • Nadzor, procena i pregled rada unutrašnjih revizora, radi obezbeđivanja adekvatnosti ciljeva sa delokrugom revizije;
 • Na osnovu kriterijuma za zapošljavanje, vrši odabir i kompletiranje Kancelarije za unutrašnju reviziju sa profesionalnim revizorima, koji imaju kredibilitet u svom profesionalnom radu;
 • Delegira zadatke i odgovornosti revizorima koji rade u okviru SUR-a;
 • Vrši ocenu rada unutrašnjih revizora;
 • Savetovanje revizora da unaprede svoje znanje, veštine i celokupni razvoj.
 • Kontroliše i odobrava procenu rizika u fazi revizije, koju priprema UR;
 • Kontroliše i odobrava revizije finansijske, operativne, pravne, performanse, energetske, tehničke i pravilnosti implementacije projekata koje sprovodi UR;
 • Ocenjuje osiguranje kvaliteta revizorskih angažmana, koje je pripremio UR;
 • Zadužuje IR sa dužnostima i odgovornostima u skladu sa planom programa i drugim zahtevima koji mogu nastati tokom godine revizije;
 • Kontroliše i odobrava izradu i prilagođavanje upitnika prema aktivnostima revizije;
 • Kontroliše i odobrava oblik pripreme uzorka od strane UR, 
 • Kontroliše i odobrava nacrt izveštaja i izveštaj revizije pripremljen od strane UR;
 • Vrši praćenje sprovođenja preporuka;
 • Vrši kontrolu kvaliteta radne dokumentacije za revizije koje vrši UR.

Samostalnost

 • Službenik za unutrašnju reviziju mora biti u stanju da obavlja svoj posao, nezavisno i objektivno, da iznese nepristrasno i direktno prosuđivanje koje je od suštinskog značaja za pravilno obavljanje angažmana unutrašnje revizije. 
 • Funkcionalno, SUR izveštava Komisiji za reviziju, čime se osigurava određeni stepen nezavisnosti od izvršnog menadžmenta, što je od suštinskog značaja za efikasnost SUR-a.
 • Kako se ne bi ugrozila nezavisnost, SUR se ne bi trebao baviti bilo kakvom vrstom aktivnosti upravljanja za implementaciju, već može davati samo preporuke savetodavne prirode.

Ovlašćenja

SUR ima pravo pristupa svim KOSTT lokacijama, bilo kojoj vrsti baze podataka, dokumenta, fajla, korespondencije, naloga, dosijea itd. neophodno za obavljanje njegovog/njenog posla. 

Na zahtev SUR-a, svaki zaposlenik Preduzeća dužan je da sarađuje, omogući dovoljno informacija i pojašnjenja neophodnih za obavljanje revizijskih aktivnosti.

Profesionalni standardi

Službenik za unutrašnju reviziju svoj posao obavlja u skladu sa zakonom o javnim preduzećima, priručnikom unutrašnje revizije, profesionalnim standardima revizije, etičkim kodeksom i korporativnim upravljanjem.

Radni uslovi i okruženje

Radni uslovi i okruženje moraju biti u potpunom skladu sa zakonskim zahtevima i standardima revizije.

Profesionalni zahtevi/Kvalifikacije, sposobnosti i ostale veštine:

 • Najmanje 5 godina menadžerskog iskustva;
 • Da bude sertifikovani unutrašnji revizor prema članu 22. tačka 2.2 Zakona br. 06/L-021 i sertifikovani računovođa i da ima najmanje pet (5) godina profesionalnog radnog iskustva u oblasti revizije, računovodstva, finansijskog upravljanja;
 • Da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva u oblasti delatnosti javnog preduzeća, poželjno; 
 • Da poseduje znanja iz oblasti korporativnog i finansijskog upravljanja;
 • Uverenje nadležnog suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom za izvršenje kažnjivog krivičnog dela, ne starije od šest (6) meseci;
 • Pokazivanje odličnih veština u analizi i definisanju problema, činjenica i donošenju preporuka i zaključaka na osnovu dokaza;
 • Pokazivanje odličnih komunikacijskih i saradničkih veština sa menadžmentom i osobljem Preduzeća;
 • Da obavlja revizijske dužnosti u skladu sa zahtevima Etičkog kodeksa kao i praksama unutrašnje revizije.
 • Dobro poznavanje engleskog jezika je poželjno.

 

Način apliciranja

Aplikacija se vrši putem elektronske email adrese. Dokumenti moraju biti otpremani u skladu sa zahtevima konkursa. Nakon podnošenja prijave, putem elektronske pošte na e-mail adresu primićete e-mail za potvrdu prijema Vašeg e-maila. Ako niste primili e-mail za potvrdu, onda pišite na e-mail adresi [email protected] (samo ako niste primili e-mail potvrde nakon prijave).

Dokumenti koji se otpremaju i šalju kao deo aplikacije i način njihovog slanja:

Prilikom prijavljivanja na predmetnu poziciju, kandidati treba da vode računa o koracima prijave:

 • Prijava se vrši isključivo putem elektronske (pošte) adrese [email protected] 
 • U e-mail za prijavu moraju biti priložena (otpremljena) sledeća dokumenta:
 • Aplikacija-CV (ver. 4.0) preuzeta sa službene veb stranice KOSTT A.D.: www.kostt.com
 • Dokaz o stručnoj spremi: Univerzitetska diploma, skenirana u .pdf formatu i priložena uz mejl (ako je diploma stečena u inostranstvu, mora se priložiti potvrda o nostrifikaciji diplome ili akt kojim se dokazuje da je diploma u postupku nostrifikacije, pod uslovom da se nostrifikacija diplome dostavi do momenta potpisivanja akta o imenovanju na radno mesto.
 • Dokaz o profesionalnom iskustvu: Radna potvrda (referenca) od vaših prethodnih ili sadašnjih poslodavaca koja dokazuje vaše iskustvo u struci koju imate. Potvrda (referenca) mora sadržavati datum početka i završetka vašeg zaposlenja ili angažmana kod vašeg poslodavca.
 • Izjava potpisana od strane kandidata da ispunjava kriterijume nezavisnosti u skladu sa članom 17.1 i članom 17.2 Zakona br. 03/L-087 o javnim preduzećima (obrazac izjave se može preuzeti sa veb stranice KOSTT-a: www.kostt.com)

Svaki materijalni falsifikat – bilo namerno ili iz nemara, ili materijalna razlika u odnosu na informacije date u gornjoj izjavi, rezultiraće trenutnom diskvalifikacijom i, ako je primenjivo, uklanjanjem osobe.

 • Ostali dokazi o dokumentima prema uslovima i kriterijumima javnog konkursa.

Napomena: Prilikom prijave, aplikanti/kandidati takođe trebaju biti oprezni o sledećem:

Ako ne prijavite da je član vaše porodice u radnom odnosu sa KOSTT-om, u bilo kojoj fazi izrade procene kandidata koja je verifikovana, vaše prijave-biografije će biti odbijene.

Prijave poslate nakon navedenog roka neće biti prihvaćene, dok će one nepotpune ili one koje nisu u gore navedenom formatu biti odbijene.

Prijave će biti prihvaćene samo od kandidata koji ispunjavaju uslove/kriterijume konkursa objavljene u sredstvima informisanja i na zvaničnom sajtu KOSTT-a.

Dodatna dokumentacija koju kandidat pošalje nakon isteka roka za prijavu ne može se tražiti niti prihvatiti.

Originalni dokumenti koji dokazuju činjenice istaknute u prijavi-CV-u moraju biti predočeni u vreme intervjua.

Konkurs ostaje otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja i na internet stranici KOSTT-a, od 30.04.2024. do 29.05.2024. godine u 24:00 časova.

KOSTT nudi jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Republike Kosovo i podstiče kandidate ženskog pola, mlade ljude i pripadnike zajednica da se prijave za ovo radno mesto

Objašnjenje: Ovo izdanje ima neke tehničke izmene i konačno je