www.ofertapune.net ZYRTAR I PERSONELIT NE QKMF NE MALISHEVE | PunaIme

ZYRTAR I PERSONELIT NE QKMF NE MALISHEVE

Kompania

Komuna e Malishevës

Telefoni

029/239-043

Lokacioni

Malishevë

Data e publikimit

29/05/2020

Data e perfundimit

12-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

REPUBIKA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVES / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA

KUVENDI KOMUNAL – MALISHEVE

Drejtori i QKMF-se. “Dr. Shpetim Robaj” ne Malisheve, ne baze te rekomandimit nr: 07/64 te
dt:28.05.2020 te Drejtorise per Shendetesi dhe Mireqenie Sociale ne Malisheve, drejtori i
QKMF-se ne baze te nenit 8 te ligjit te punes nr. 03/L-212 si dhe nenit 4 te udhezimit
administrativ nr. 07/2017, per rregullimin e procedurave per konkurs ne sektorin publik. Per
plotesimin e vendit te punes publikon kete:

KONKURS PUBLIK

Per pranimin e nje punetori

TITULLI I VENDIT TE PUNES –ZYRTAR I PERSONELIT NE QKMF NE MALISHEVEE NJE (1) POZITE.

Detyrat dhe pergjegjesite:

Punet dhe detyrat e punes te kryhen ne baze te pershkrimit te detyrave te punes se zyrtarit te
personelit te parapare sipas Rregullores mbi Sistematizimin dhe Rregullimin e Brendshem si dhe
pershkrimet tjera nga lemia perkatese sipas urdhrit te shefit dhe drejtorit.

  • Pergatit draftin fillestar te planeve te personelit te autoriteteve te punesimit,
  • Keshillon dhe udhezon menaxheret e autoritetit te punesimit se si te perkufizojne kerkesat e
    tyre per punetore dhe pergatite pershkrimin e punes,
  • Pergatit njoftimet per rekrutim,
  • Keshillon dhe udhezon menaxheret drejtues ne te gjitha aspektet e menaxhimit te personelit

Kushtet e vecanta te konkursit:

– Fakultetin Juridik (Jurist i Diplomuar – Bachellor 240 pike- ECTS).

– Koeficienti 7.2 H. 30.

– Pervoje pune Juridike (3) vite dhe njohuri te programeve kompjuterike (Microsoft Office-Word, Excel etj.).

Kushtet e Pergjitheshme: Certifikate e lindjes, Certifikaten qe nuk jeni nen hetime ose i denuar, Certifikaten e mjekut per pune, Leternjoftimin e fotokopijuar.

Kohezgjatja e kontrates: ne kohe te pa cakutar (pas periudhes provuese 3 mujote), Oret javore te punes (40 ore ne jave).

Aplikacioni i konkursit merret ne zyren e personelit ne katin e trete ne QKMF, po ashtu dhe
dokumentet e kompletuara dorezohen ne kete zyre. Konkursi mbetet i hapur 15
(pesembedhjete) dite nga dt:29.05.2020 deri me dt:12.06.2020.

Aplikacionet e arritura pas afatit nuk pranohen.

Aplikacionet me dokumente te pa kompletuara nuk shqyrtohen.