www.ofertapune.net Zyrtar/e për Hulumtim të Tregut | PunaIme

Zyrtar/e për Hulumtim të Tregut

Kompania

KEDS

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

11-04-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendit/eve të lirë/a të punës në Departamenti i Prokurimit më datë 08-04-2024 shpall konkurs pune:

Zyrtar/e për hulumtim të tregut

Departamenti i Prokurimit • Prishtinë ,Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

 • Mbledh të dhëna nga tregu dhe informata për artikuj, i raporton dhe prezanton ato sipas kërkesave;
 • Analizon dhe përpunon të dhëna statistikore duke përdorur metoda moderne dhe tradicionale për mbledhjen e tyre;
 • Harton plane dhe kryen analiza të vlefshme dhe të besueshme për kërkim të tregut;
 • Interpreton të dhëna, formulon raporte dhe jep rekomandime;
 • Siguron analiza të konkurrencës për ofertat e tregut të kompanive të ndryshme dhe identifikon tendencat e tregut;
 • Sigurohet që të dhënat dhe informacionet janë të sakta;
 • Prezanton në mënyrë proaktive raportet e hulumtimit të tregut dhe analizën e të dhënave me Departamentin e Prokurimit;
 • Qëndron plotësisht i informuar për trendet e tregut, hulumtimet e palëve të tjera dhe implementimin e praktikave më të mira;
 • Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së udhëheqësit.

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Bachelor në Ekonomi ose fusha të ngjashme;
 • Minimum 1 vit eksperiencë pune në hulumtimit të tregut;
 • Aftësi për të interpretuar sasi të mëdha të dhënash dhe për të kryer shumë detyra;
 • Aftësi të forta komunikuese dhe prezantuese;
 • Njohuri të shkëlqyera të MS Office dhe mjeteve kërkimore;
 • Njohuri shumë të mira në hulumtim, në metodat e mbledhjes/ruajtjes së të dhënave dhe modelim;
 • Aftësi të forta analitike dhe kritike.

Dokumentet e kërkuara

Dokumentet e mëposhtme duhet të dorëzohen në një file të vetëm PDF:

 • CV
 • Diplomën e kualifikimit
 • Dëshmi nga përvojë e punës/Trusti
 • Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata
 • Certifikata të trajnimeve të ndjekura

Shënime të Rëndësishme

KEDS ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët pa dallim. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen dhe aplikimet e pakompletuara do të refuzohen. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret dhe janë në listën e ngushtë do të kontaktohen.