www.ofertapune.net Zyrtar/e për Arkiv | PunaIme

Zyrtar/e për Arkiv

Kompania

Komuna e Prishtinës

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

16-02-2023

Data e perfundimit

06-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Administratë

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Prishtinë shpall:

Konkurs

Pranim

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

Emri i grupit

Specialistë të Arkiv – Dokumentacionit

Institucioni

Komuna Prishtinë

Nr. i Referencës

RN00010267

Kodi

RPC0003962

Data e njoftimit

26.01.2023

Afati për aplikim

16.02.2023 – 23.02.2023

 

 

 

 1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës
 1. Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planet e punës dhe afatet me drejtuesin dhe stafin tjetër profesional për zbatimin e detyrave, shërbimeve dhe produkteve përkatëse,
 2. Siguron sistemimin dhe mbajtjen azhure të lëndëve arkivore, si dhe propozon udhëzues të nevojshëm për funksionimin e arkivit,
 3. Përcakton në përputhje me ligjin mënyrën e mbajtjes së regjistrit arkivor dhe lëndëve arkivore,
 4. Siguron që njësitë arkivore të jenë të shënuara me shenjat e përcaktuara sipas rregullave,
 5. Përkujdeset për afatet e arkivimit të lëndëve, si dhe përgatit lëndët me afat të përhershëm për dorëzim në Arkivin e Republikës të Kosovës sipas dispozitave ligjore,
 6. Regjistron të dhënat nga format standarde në bazën kompjuterike të dhënave dhe kontrollon çdo ndryshim të propozuar për klasifikimin dytësor,
 7. Ruan në vend të posaçëm disqet me shkresat elektronike dhe shkresat të natyrës në besim,
 8. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi,
 9. Kërkesat e përgjithshme për pranim
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji.
 1. Kërkesat e përgjithshme formale
 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me to.
 • Kualifikime të posaçme formale: Diplom Juridik, Administrim Publik, Menaxhment, Siguri
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet.
 1. Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme

Njohuri profesionale specifike në fushën arkivimit të dokumenteve,

 • Aftësi në zgjidhjen e problemeve për çështjet teknike ose procedurale që dalin nga procesi i punës,
 • Aftësia për të organizuar punën e vet dhe për te koordinuar stafin e nivelit administrativ,
 • Shkathtësi hulumtuese , analitike dhe të vlerësim të informacionit,
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access),
 1. Pozitat aktualisht të lira

 

Nr. i

Titulli i

Klasa e

Koeficien

 

Organizata /

Nr. i

 

Kodi

Referencë

Institucioni

pozitës

pozitës

ti

Vendi i punës

kërkuar

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPC0003515

RN000097

Zyrtar për

Profesional 3

 

Komuna

Sektori i

 

 

6

Urbanizmit /

1

 

 

90

Arkiv 1

 

 

Prishtinë

Prishtine

 

 

 

 1. Mënyra e aplikimit

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

 1. Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim
 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Certifikatë qe nuk jeni nen hetime nga gjykata (jo ma e vjeter se nga data e shpalljes se ketij konkursi)
 1. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve
 • Testimi me shkrim
 • Vlerësimi i biografisë
 • Intervistë
 1. Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen

Ligji nr. 06/L-114 për Zyrtar Publike dhe

Ligjet nga Drejtoria përkatëse

 1. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët
 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)
 1. Shpallja e rezultateve përfundimtare
 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike.

Të dhëna shtesë:

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

 

Apliko këtu