www.ofertapune.net Zyrtar/e Kryesor Financiar | PunaIme

Zyrtar/e Kryesor Financiar

Kompania

KRU Prishtina SHA

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

05/06/2020

Data e perfundimit

03-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Administratë

Kompania Rajonale Ujësjellësi “Prishtina” sh.a., është Ndermarrje Publike e cila në kuadër të veprimtarisë së saj inkorporon grumbullimin, pëipunimin dhe ofrimin e shërbimit të ujit për pije dhe largimin e ujërave të zeza, ku zona e shërbimit të veprimtarisë shtrihet në teritorin e 8 (tetë) komunave brenda regjionit të Prishtinës. KRU “Prishtina” sh.a., ka 564 punëtor aktual të profileve të ndryshme që mundësojnë realizimin e përmbushjes së kërkesave për ofrimin e shërbimit të ujit të pijes.

Konform me funksionet dhe kompetencat që parashihen në Nenin 21, lidhur me Nenin 17 të Ligjit për Ndermarrjet Publike Ligji Nr.03/L-087, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-ll 1 për NP, dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndemianjet Publike, Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të KRU “Prishtina” Sh.A., shpall këtë:

KONKURS PUBLIK
Për plotësimin e pozitave:

Titulli i punës: ZYRTAR KRYESOR FINANCIAR
Vendi: Prishtinë
Ndërmarrja: Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.
I përgjigjet: Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të Drejtorëve

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

Bordi i Drejtorëve dëshiron të sigurohet që të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të njohur të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, si dhe plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (k) dhe (1) të Ligjit për Ndermarrjet Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë të cilat kërkojnë që kandidatët të plotësojnë këto kritere:

 • Të këtë diplomë universitare dhe përvojë të konsiderueshme profesionale nga fusha e financave dhe/ose kontabilitetit;
 • Të këtë së paku 5 vite përvojë pune në menaxhim të dëshmuar në financa dhe/ose kontabilitetit;
 • Të këtë integritet të lartë moral e profesional;
 • Të këtë aftësi të dëshmuara në menaxhim;
 • Të këtë njohuri në interpretimin e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) dhe të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) në bazë të cilave raporton Ndermarja;
 • Të jetë kontabilist i çertifikuar sipas një porgrami në perputhje me Standardet Ndërkombëtare të Edukimit (SNE) dhe sipas udhëzimeve të Federatës ndërkombetare të Kontabilistëve (FNK) do të jetë përparësi;
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi;
 • Aftësi të forta bindëse nder-personale;
 • Aftësi për udhëheqje për arritjen e objektivave të përgjithshme;
 • Preferohet individë me përvojë pune në ndërmanjet korporata tjera me madhësi dhe kompleksitet të lartë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Zyrtari Kryesor Financiar (ZKF) do të menaxhoj çështjet financiare të Kompanisë nën drejtimin dhe mbikqyrjen e KE-së dhe Komitetit te Auditimit në përputhshmeri me legjislacionin primar dhe sekondar për menaxhimin e Ndermarrjeve Publike;
 • Mirëmbajtjen e llogarisë se Kompanisë të azhurnuar dhe të saktë;
 • Themelimin dhe udhëheqjen e të gjitha kontrollëve të brendshme financiare, duke përfshirë blerjet, pranimet e parave të gatshme dhe pasuritë themelore;
 • Monitoron llogaritë e pagueshme dhe kordinon pagesën e faturave dhe blerjet speciale;
 • Rishikon shpenzimet e të punësuarve për të siguruar pajtueshmeri me politikat e Kompanisë dhe buxhetin para pagesës së tyre;
 • Përgatitë të dhënat e Kompanisë për auditim në fund të vitit;
 • Koordinon funksionet tjera të biznesit, siç janë dhënja me qira e objekteve dhe paisjeve, si dhe të bëjë blerje me KE dhe zyren apo funksionin e prokurimit të Kompanisë;
 • Menaxhon thesarin e kompanisë, vendos dhe përgatitë buxhetin dhe çfarëdo detyre tjetër financiare të përcaktuar nga KE apo BD;
 • Përgatitë dhe raporton për gjëndjen financiare të kompanisë në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar në perputhje me legjislacionin në fuqi;
 • Bashkëpunon me auditorin e jashtëm për çështje të auditimit dhe bënë përpj ekj e maksimale për implementimin e rekomandimeve të cilat vijnë si rrjedhojë e një auditimi të brendshëm, të jashtëm ose nga çfarëdo organi tjetër këshillues apo ofrues i sigurisë;
 • Bashkëpunon me zyrtaret tjerë të Ndërmarrjes siç janë: Kryeshefi Ekzekutiv, Auditori i Brendshëm dhe Sekretari i Korporatës për të ndihmuar në ndermarrjen në anitjen e objektivave të Organizatës.

Procedura për aplikim:

Aplikacioni-kërkesa mund të merret në web-faqen e Kompanisë dhe i bashkangjiten: një C.V. e detajuar, letra motivuese, dëshmitë e përgatitjes profesionale, dëshmitë e eksperiencës në punë, certifikata nga gjykata kompetente që nuk është nën hetime, jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj ose të mos jetë i dënuar dhe dorëzohen përsonalisht në adresën: KRU “Prishtina” sh.a., Rr.”Hazir Shala” nr.4, në zyren nr.36. Deklarata nën Betim nënshkruhet në momentin e dorëzimit të aplikacionit. Afati i fundit për aplikim: 03 Korrik 2020 (e Premte), ora 16:00 h.

Vërejtje: Kandidatët nre dokumentacion të pa-kompletuar, të pa-plotësuar dhe joadekuat do të refuzohen. Do të kontaktohen vetërn kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara dhe përfshihen në listen e ngushtë.