www.ofertapune.net Zyrtar/e Financiar/e dhe i/e Prokurimit | PunaIme

Zyrtar/e Financiar/e dhe i/e Prokurimit

Kompania

MAPL

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

04/06/2020

Data e perfundimit

17-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Administratë Juridik

Përshkrimi

 • Pozita:   Zyrtar Financiar dhe i Prokurimit në Sekretariatin e Përbashkët Teknik (SPT) për IPA Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar Kosovë – Maqedoni e Veriut 2014 – 2020
 • Lokacioni: SPT, Prishtinë, Kosovë
 • Programi: Asistencë Teknike për menaxhimin e Programit Ndërkufitar Kosovë-Maqedoni e Veriut 2014 – 2020
 • Kohëzgjatja: Korrik 2020 – December 2022

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Në përputhje me vendimin zbatues të Komisionit C (2018) 8222 duke miratuar masën “ Mbështetjeje për asistencë teknike për programet e bashkëpunimit ndërkufitar midis përfituesve të IPA II në kuadër të Instrumentit për ndihmë para-aderimit (IPA II) për vitin 2018, asistenca teknike dhe alokimi financiar i paraparë për programin do të vihet në dispozicion përmes dhënies së drejtpërdrejtë të një grant kontrate të lidhur midis Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë (Autoriteti Kontraktues) dhe Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MLGA) në Kosovë.

Kjo grant kontratë do të përdoret për të mbështetur punën e Strukturave Operative (SO) në dy vendet pjesëmarrëse,  si dhe për Komitetin e Përbashkët Monitorues (KPM) për të siguruar krijimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin efikas të Programit.

Kjo do të arrihet përmes funksionimit të zyrës së SPT-së që ndodhet në Prishtinë dhe zyrës mbeshtetëse, zyra Antena që gjindet në Kumanovë.  Zyra e SPT-së do të jetë përgjegjëse për administrimin e përditshëm të Programit dhe do të raportojë tek Strukturat Operative dhe tek Komiteti i Përbashkët Monitorues

Në përputhje me Grant Kontratën të Asistencës Teknike (GCAT), Zyrtari Financiar dhe i Prokurimit në SPT, do të kryejë detyrat e tij / saj në një periudhë 2020-2022 dhe do të jetë përgjegjës për:

 • Menaxhimin financiar të projektit (asistencë teknike), përfshirë aktivitetet specifike në lidhje me prokurimin, nënkontraktimin, buxhetimin, raportimin financiar, etj;
 • Sigurimi që programi të menaxhohet në përputhje me parimin e menaxhimit të rregullt financiar;
 • Sigurimi i administrimit të duhur të burimeve të AR në lidhje me përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të SO, në përputhje me dokumentin e programit dhe rregulloret përkatëse, etj;
 • Përgatitja e kërkesave për pagesa, kërkesat për ndryshime në kontratë;
 • Arkivimi i të gjithë dokumentacionit përkatës, në mënyrë elektronike dhe / ose manualisht;
 • Ndihmon sistemin operativ gjatë misioneve të auditimit, rishikimin e raporteve të auditimit dhe bërjen e komenteve për çështje financiare dhe kontraktuale;
 • Ndihmon në përgatitjen dhe organizimin e trajnimeve / punëtorive për aplikantët e mundshëm / përfituesit e grantit (aspektet financiare të përgatitjes / zbatimit të projektit) dhe ngjarjeve të tjera në terren, veçanërisht në lidhje me çështjet financiare dhe të prokurimit;
 • Përmbushja e çdo detyre tjetër të caktuar nga Shefi i SPT / OS / Autoriteti Kontraktues (AK).

Ai / ajo do të luajë një rol kyç në raportim sipas kontratës, administrimin e burimeve, si dhe asistoj në realizimin e thirrjeve për projekte, mbështetje në monitorimin e projektit në terren dhe do të ofrojë trajnime specifike në lidhje me menaxhimin e projektit financiar dhe administrativ për përfituesit e granteve.

Vendi i punës do të bazohet në Zyrën e SPT-së në Prishtinë, Kosovë. Pozita përfshin gjithashtu udhëtime, kryesisht në të gjithë zonën e programit për të ndihmuar në organizim dhe pjesëmarrje në ngjarje të ndryshme në terren, sipas rastit, duke qenë përgjegjës kryesisht për çështjet logjistike, tenderët dhe financat.

Zyrtari Financiar dhe Prokurimit do të punojë nën mbikëqyrjen e udhëheqësit të SPT-së, dhe do të ndihmohet nga Zyrtarët e tjerë të Projektit, dhe do t’i raportojë rregullisht udhëheqësit të SPT-së.

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT

Më poshtë janë detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrtarit Financiar dhe Prokurimit të SPT-së të strukturuar në përputhje me fushat e veprimtarisë së SPT:

Menaxhimi i ndihmës teknike

 • Mbajtja e informacionit elektronik të azhurnuar mbi financat (kostot e bëra, fondet e paguara dhe mbetjet) në bazë të kontratës së grantit;
 • Pjesëmarrja në përgatitjen e raporteve financiare të kërkuara në kontratën e grantit;
 • Pjesëmarrja në përgatitjen dhe paraqitjen e kërkesave për pagesa në bazë të kontratës së grantit, përfshirë   përgatitjen e dokumentacionit përkatës dhe çdo ndryshim;
 • Pjesëmarrja në hartimin e dokumentacionit të prokurimit për furnizimet ose shërbimet që do të nën-kontraktohen në bazë të kontratës së grantit, si dhe në menaxhimin e procedurave të prokurimit dhe kontratave, duke përfshirë kontrollet e faturave dhe dokumentacionit teknik përkatës;
 • Rishikimi i raporteve të verifikimit të shpenzimeve të hartuara nga auditori i kontratës së grantit.

Thirrja për propozime

 • Ndihmon në organizimin e forumeve të kërkimit të partnerëve, përfshirë logjistikën dhe çështjet që lidhen me tenderët dhe financat;
 • Ndihmon në organizimin e punëtorive për aplikantët e mundshëm, përfshirë logjistikën dhe çështjet që lidhen me tenderët dhe financat.

Monitorimi i nivelit të projektit

 • Pjesëmarrja, sipas rastit, në vizitat e monitorimit të përfituesve përfitues në lidhje me aspektin financiar të zbatimit të projektit;
 • Pjesëmarrja në organizimin e seminareve të zbatimit për përfituesit, veçanërisht në ato tema që lidhen me menaxhimin financiar dhe prokurimin;
 • Ofrimi i mbështetjes dhe këshillimit për t’u dhënë përfituesve lidhur me kontraktimin, pranueshmërinë e shpenzimeve dhe raportimin financiar.

Monitorimi i nivelit të programit

 • Përgatitja e analizave dhe përgatitjen e inputeve lidhur me implikimet financiare të zbatimit të Programit.

Dukshmëria, promovimi dhe komunikimi

 • Ndihmon në organizimin e ngjarjeve, përfshirë logjistikën, prokurimin dhe menaxhimin e çështjeve financiare përkatëse;
 • Ndihmon në përgatitjen dhe prodhimin e materialeve të shtypura, përfshirë logjistikën, prokurimin dhe menaxhimin e çështjeve financiare përkatëse.

Të tjera:

 • Sigurimi i raportimit të menjëhershëm të ndonjë parregullsie të identifikuar,
 • Sigurimi se të gjitha dokumentet janë paraqitur në mënyrë të duhur ose në formë fizike ose elektronike, ose të dyja.

Kërkesat profesionale

Zyrtari Financiar dhe Prokurimit duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme dhe të ketë kualifikimet dhe përvojën minimale në vijim:

Kualifikimet dhe aftësitë

 • Diplomë universitare në shkencat sociale, mundësisht diplomë master,
 • Rrjedhshmëri në të shkruar dhe të folur në anglisht dhe mundësisht në të dy gjuhët zyrtare të Kosovës;
 • Aftësi të mira komunikuese, organizative dhe prezantuese;
 • Njohuri për rregullat dhe procedurat e granteve të BE-së, përfshirë praktikat më të mira;
 • Njohuri kompjuterike;

Eksperiencë profesionale

 • Së paku 5 vjet përvojë profesionale;
 • Të paktën 3 vjet përvojë profesionale përkatëse në programe / projekte të financuara nga BE ose donatorë të tjerë dhe së paku 1 vjet përvojë në kontratën e granteve të financuar nga BE;
 • Të paktën 2 vjet përvojë në menaxhimin financiare dhe administrative te projekteve në sektorin publik ose privat;
 • Përvoja në lidhje me bashkëpunimin ndërkufitar, nga përfituesit e IPAs, është një avantazh.

Procedura e aplikimit dhe dokumentet që duhet të dorëzohen:

 • Curriculum Vitae (CV)e formatit Europass në gjuhën angleze;
 • Një kopje të diplomës universitare;
 • Kopje të certifikatave të trajnimeve të ndjekura;
 • Dokumente mbështetëse për secilën përvojë të deklaruar.

Kandidatët e interesuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet e aplikimit në kopje fizike prej dates 3 Qershor 2020 deri më 17 Qershor 2020,  deri në ora 16:00h në adresen në vijim:

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ish ndërtesa e Rilindjes, kati i 12-të, Prishtinë, Kosovë

Adresa postare:

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Adresa e postës elektronike: [email protected]

Subjekti: “Aplikacioni për Zyrtar Financiar dhe i Prokurimit për Programin BNK Kosovë – Maqedoni e Veriut”.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.

Shënim: Vetëm aplikacionet e pranuara para përfundimit të afatit të përcaktuar në konkurs do të merren në konsideratë për shqyrtim.