www.ofertapune.net Zëvendëskryeshef ekzekutiv | PunaIme

Zëvendëskryeshef ekzekutiv

Kompania

KRM Pastertia

Telefoni

0290/323-025

Lokacioni

Ferizaj

Data e publikimit

22/09/2020

Data e perfundimit

21-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

Bordi i Drejtorëve i KRM”Pastërtia”Sh.A.Ferizaj, në mbledhjen e mbajtur me datë 03.09.2020, duke u bazuar në neni 21 paragrafi 1, 2, 3 dhe 4 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, nenit 13 të Ligjit Nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, nenit 162 paragrafi 1 nën paragrafi 1.7 të Ligjit Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare, si dhe nenit 16 paragrafi 1 të Statutit të KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, Njoftimin Nr-955 dhe Vendimin e Bordit të Drejtorëve Nr-2330, merr vendim të Ri-shpallë këtë:

KONKURS

 • Numri i referencës së pozitës së punës:  2331/ 20
 • Titulli i pozitës: Zv.Kryeshef Ekzekutiv në KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj (1)
 • Raportimi: Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të Drejtorëve të KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj
 • Mandati:  Zv.Kryeshefi Ekzekutiv emërohet nga Bordi i Drejtorëve të KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj me mandat 3 (tre) vjeçar
 • Koeficienti i Pagës: Në pajtim me politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi i Drejtorëve të KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj
 • Vendi i Punës: KRM ”Pastërtia” Sh.A. Rr. ”Enver Topalli” Nr.47, Ferizaj

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

Në mungesë të Kryeshefit Ekzekutiv të njëjtin e zëvendëson në punët dhe detyrat e lij:

 • Ndihmon Kryeshefin Ekzekutiv në organizimin dhe menagjimin e punëve të ndërmarrjes;
 • Ndihmon zyrtarët e lartë të kompanisë në çështje të caktuara;
 • Së bashku me Kryeshefin Ekzekutiv përcjell realizimin e Planit të Biznesit;
 • Ndihmon në hartimin e planit të biznesit;
 • Merr pjesë në mbledhjet e Bordit të Drejtorëve;
 • Angazhohet në koordinimin e punëve të sektorëve të kompanisë;
 • Kryen edhe punë të tjcra konform dispozitave ligjore të Idgjit për Ndërmarrje Publikc. Statutit të kompanisë dhe rrcgulloieve në tuqi.

KUALIEIKIIMI DHE PËRGATITJA PROFESIONALE:

 • Të ketë përgatitje universitare;
 • Të ketë së paku 5 vite përvojë pune në menaxhim;
 • Të posedoj aftësi dhe shkathtësi profesionale për të punuar në mënyrë të suksesshme;
 • Të ketë aftësi të larta komunikimi dhe bashkëpunimi
 • Të ketë aftësi për të kryer detyrat e punës në situatë të qetë dhe nën presion:
 • Njohës i mirë i punës me kompjuter.

KUSHTET PËR APLIKIM:

Kandidatët për Zv.Kryeshef Ekzekutiv KRM “Pastërtia” Sh.a Ferizaj duhet t’i dorëzojnë këto dokumente:

 • Dëshmi për kualifikimin profesional / Diploma e Fakultetit (e noterizuar);
 • CV-në;
 • Dëshmi për përvojën e punës;
 • Kopjen e letërnjoftimit ose Çertifikatën e lindjes;
 • Çertifikatën që nuk është nën hetime;
 • Të mos ketë bërë shkelje të Kodit të Etikës për standarde dhe sjellje profesionale;
 • Kërkesën për punësim ( Formulari merret në zyret e KRM “Pastërtia” Ferizaj);
 • Deklaratën nën betim (Formulari merret në zyret e KRM “Paslërtia” Sh.A Ferizaj).

Aplikuesi duhet të përgatisë deklaratën nën betim, në të cilën deklaron se ai/ajo i përmbushë kushtet e kualifikimit, pavarësinë dhe përgatitjen profesionale, çdo përgënjeshtrim material. qoftë i qellimshem apo nga neglizhenca ose ndryshim material nga informatat e dhena ne deklaratën e sipër përmendur. do të rezultojë me diskualifikim të menjëhershcm.

Dokumentacioni duhet të jelë në zarf të mbyllur dhe të dorëzohet në zyret e KRM “Pastërtia” Sh.A Ferizaj. çdo ditë pune nga 08:00 deri 16.00 Afati i konkursit për aplikim është i hapur 30 ditë kalendarik nga dita e publikimit në web-faqen e Kompanisë si dhe në shtypin ditor, duke filluar nga data 22.09.2020 deri më 21.10.2020 në orën 16:00.

Për informata shtesë mund të kontaktoni numrin e tel. 0290/323-025.