www.ofertapune.net Zëvendësdrejtor/e i/e SHFMU (2) | PunaIme

Zëvendësdrejtor/e i/e SHFMU (2)

Kompania

Komuna e Mitrovicës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Mitrovicë

Data e publikimit

06/11/2020

Data e perfundimit

18-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të nenit 5 të Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nenit 20 paragrafi 1 të Ligjit Nr.04/-032 për Arsimin Parauniversitar, Kapitullit V neni 67 dhe 68 të Ligjit Nr.06/0L-114 për Zyrtarët Publikë, si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr.15/2019, Drejtoria e Arsimit Komuna e Mitrovicës së Jugut, shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës:

 1. Zëvendësdrejtor i SHFMU “ Abdullah Shabani ” në Mitrovicë
 2. Zëvendësdrejtor i SHFMU “Fazli Greiçefci ” Shipol
 • Lloj i pozitës : Jo karrierë;
 • Numri i pozitave : (2) dy
 • Titulli i mbikqyrësit: Drejtori i Drejtorisë për Arsim
 • Grada/Koficjenti- 8;
 • Orët : 40 ;
 • Kohëzgjatja e emërimit : Katër (4) vite

Qëllimi i vendit të punës :

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja re procesit arsimor në institucionin edukativo – arsimor

Kushtet:

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë:

Zëvendësdrejtori i institucionit edukstivo – arsimor ka përgjegjësi që në bashkëpunim me drejtorin e shkollës, të asiston në në menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të institucionit, duke përfshier:

 • Përgaditjen e planit vjtor, planit zhvillimor të institucionit edukativo – arsimnor dhe raportet periodike apop vjetore;
 • Përdorimin efektiv dhe efikas të sistemit të informatave për menaxhimin e arsimit dhe respektimin e kodeve të ndërlidhura të praktikës, sigurimin dhe përditësimin e të dhënave të nevojshme gjatë tërë vitit shkollor;
 • Detyra të caktuara për përzgjedhjen e mësimdhënësve, vlerësimin e mësimdhënësve, disiplinën në institucionin edukativo – arsimor dhë çështje tjera të cilat kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë nga stafi mbështetës i shkollës;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kurrikulës;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës së aktiveve dhe bashkëpunëtorëve profesional të institucionit edukativo – arsimor;
 • Bashkëpunon me Këshillin Drejtues të të Institucionit edukativo – arsimor (KDSH), Këshillin e Prindërve, Këshillin e Arsimtarëve, Këshillin e Nxënësve dhe komunitetin e institucionit edukativo – arsimor;

Kushtet që duhet ti plotësojnë kandidatët për të marrë pjesë në konkurs janë:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelit;
  • Master arsimor (kualifikimin prej 300 ECTS/5 vite të shkollimit universitar);
  • Katërveçar (kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar);
  • Bachelor katërveçar (kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar);
 • Të ketë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për për licencim të të mësimdhënësve ose të jetë në procedurë të licencimit;
 • Të ketë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim dhe menaxhim në arsim të aprovuar nga MASHT-i, sipas rekomandimit të KSHLM;
 • Të kenë përvojë pune në procesin edukativo-arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara në katalogun e punës;
 • Tri (3) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor;

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë:

Zëvendësdrejtori i institucionit edukstivo – arsimor ka përgjegjësi që në bashkëpunim me drejtorin e shkollës, të asiston në në menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të institucionit, duke përfshier:

 • Përgaditjen e planit vjtor, planit zhvillimor të institucionit edukativo – arsimnor dhe raportet periodike apop vjetore;
 • Përdorimin efektiv dhe efikas të sistemit të informatave për menaxhimin e arsimit dhe respektimin e kodeve të ndërlidhura të praktikës, sigurimin dhe përditësimin e të dhënave të nevojshme gjatë tërë vitit shkollor;
 • Detyra të caktuara për përzgjedhjen e mësimdhënësve, vlerësimin e mësimdhënësve, disiplinën në institucionin edukativo – arsimor dhë çështje tjera të cilat kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë nga stafi mbështetës i shkollës;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kurrikulës;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës së aktiveve dhe bashkëpunëtorëve profesional të institucionit edukativo – arsimor;
 • Bashkëpunon me Këshillin Drejtues të të Institucionit edukativo – arsimor (KDSH), Këshillin e Prindërve, Këshillin e Arsimtarëve, Këshillin e Nxënësve dhe komunitetin e institucionit edukativo – arsimor;

Ruajtja e vendit të punës:

Drejtorëve të institucioneve edukativo – arsimore të cilëve u është ndërprerë kontrata e punës në arsim, u ruhet vendi i punës në institucionet shkollor brenda komunës në profilin përkatës si personel edukativo – arsimor.

Informata të përgjithshme :

Aplikacionet merrën dhe dorëzohen me dokumente të kompletuara në Zyrën nr.10 në Komunën e Mitrovicës. Për të marrë një kopje të Planit aktual zhvillimor në instititucionet e lartëcekura edukativo-arsimore, kandidati duhet t’i drejtohet Zyrtarit administrativ të shkollës, ose personit të cilin e ka autorizuar KDSH. Data e njoftimit në veb faqen; konkursi.rks-gov.net është prej dt; 06.11.2020 deri me dt;05.12.2020, ndërsa data e aplikimit është nga data 07.11.2020 deri me datën 18.11.2020. Përveq veb faqes unuike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në ueb-faqe zyrtare të Komunës https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/ Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohën nga Komisioni.