www.ofertapune.net Zahtev Za Izrazavanije Interesa - Specijalista za obuku | PunaIme

Zahtev Za Izrazavanije Interesa – Specijalista za obuku

Kompania

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

15-03-2023

Data e perfundimit

29-03-2023

Kategoritë

ZAHTEV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

(USLUGE KONSULTOVANJA– INDIVIDUALNI KONSULTANT)

DRŽAVA – Kosovo

NAZIV PROJEKTA- Projekat jačanja finansijskog sektora

IDA kredit br. 6416-XK

ID projekta br.165147

NAZIV ZADATAKA: jedan (1) specijalista za obuku

Referentni broj: ESSP-IC-CS-010

                                                                  Datum: 15. mart, 2023.

Osnovne informacije                                                                                               

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je nezavisno pravno lice osnovano svojim zakonom, kako bi se zadovoljila potreba za povećanjem pristupa finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu u cilju otvaranja radnih mesta, povećanja lokalne proizvodnje i usluga sa dodatnom vrednošću, poboljšanja trgovinskog bilansa i poboljšanja mogućnosti finansiranja MMSP.

Vlada Kosova (VK) je dobila kredit od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) u iznosu od 22,3 miliona evra (ekvivalentno iznosu od 25 miliona dolara) za finansiranje Projekta jačanja finansijskog sektora za koji se očekuje da će  biti realizovan u periodu od tri godine. Projekat ima za cilj da pomogne VK da poboljša pristup finansiranju za mikro, mala i srednja preduzeća jačanjem finansijskih i tehničkih kapaciteta Kosovskog fonda za kreditno jemstvo.

Opis radnih obaveza:

Specijalista za obuku će podržati KFKJ u razvoju i  realizaciji nefinansijske komponente. KFKJ će u skladu sa svojom strategijom ponuditi nefinansijsku komponentu za žene u biznisu i startapove.

Ova podkomponenta će sadržati skup odgovarajućih obuka za ovu ciljnu grupu i fokusiraće se na izgradnju kapaciteta odgovarajućih menadžera MMSP za unapređenje veština i povećanje znanja u vezi sa finansijskom pismenošću, formalizacijom i mogućnostima finansiranja.

Štaviše, specijalisti za obuku biće odgovorni da u saradnji sa KFKJ-om osmisle, razviju, realizuju i prate programe obuke za žene u biznisu i startap biznise, da organizuju događaje umrežavanja, kao i da prate i podržavaju MMSP koja su bila deo programa obuke kad god je to potrebno u vezi sa gore navedenim pitanjima.

Zadaci su sledeći:

 • Osmišljavanje programa obuke;
 • Pripremanje materijala za obuku;
 • Izrada pisanog materijala za učesnike, materijala i priručnika;
 • U saradnji sa osobljem KFKJ-a organizovati javni poziv, izbor i formiranje grupe zainteresovanih MMSP za pohađanje obuke;
 • Sprovođenje obuke za odabrana MMSP;
 • Mentorstvo MMSP, gde je potrebno, specijalista za obuku će podržati preduzeća koja su pohađala program za teme koje se obrađuju na obuci;
 • Organizacija događaja umrežavanja sa udruženjima i relevantnim zainteresovanim stranama;
 • Praćenje i izveštavanje o napretku obuke;
 • Tromesečno izveštavanje o uspešnosti programa obuke;
 • Završni izveštaj koji konsoliduje ključne aktivnosti, rezultate i napredak programa;
 • Sve druge dužnosti koje zahteva koordinator projekta/KFKJ.

Period angažovanja

Specijalista za obuku će biti na određenom radnom mestu u okviru Projekta. Specijalista za obuku će pružati usluge ukupno 100 dana (mart 2023 – decembar 2023). Zaposlenje konsultanta zavisi od zadovoljavajućeg učinka u svakom trenutku.

Izveštavanje

Specijalista za obuku će izveštavati koordinatora projekta/upravnog direktora KFKJ-a i podnosiće mesečnu evidenciju radnih sati koja prikazuje odrađene radne dane u svakom kalendarskom mesecu.

Kvalifikacije:

Specijalista za obuku treba da ispuni sledeće uslove:

 • Univerzitetska diploma (ili više stečeno akademsko znanje poželjno) u ekonomiji, bankarstvu, finansijama ili srodnim oblastima sa relevantnim iskustvom u održavanju obuke u oblastima definisanim ovim projektnim zadatkom;
 • Najmanje tri (3) godine relevantnog radnog iskustva u bankarskom sektoru;
 • Radno iskustvo u pripremi i održavanju treninga i sesija koučinga za različite učesnike;
 • Sertifikacija u obuci  „za buduće predavače“ ili slično je veoma cenjena;
 • Radno poznavanje tradicionalnih i savremenih metoda, alata i tehnika obuke;
 • Spremnost i sposobnost da se putuje unutar zemlje radi realizacije programa obuke;
 • Potrebno je tečno znanje albanskog i engleskog jezika;
 • Potrebno je znanje u radu sa Microsoft Office aplikacijama uključujući Excel, Word i PowerPoint.

Kriterijumi za ocenjivanje i uži izbor su:

 1. Kvalifikacije: 30 %
 2. Prethodno slično iskustvo: 70%

Proces izbora kandidata

Iskusni i kvalifikovani pojedinci biće izabrani u skladu sa odredbama Propisa Svetske banke  u vezi sa nabavkom za zajmoprimce, finansiranje investicionih projekata (IPF) iz jula 2016. godine sa izmenama i dopunama iz novembra 2017. godine nakon otvorenog konkursnog procesa izbora.

Zainteresovani individualni konsultanti mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi tokom radnog vremena: 08.00-16.00 časova (od ponedeljka do petka).

Izražavanje interesovanja mora biti dostavljeno u pisanoj formi ili putem imejla na dole navedenu adresu do; 29. marta 2023. godine.

Kosovski fond za kreditno jemstvo, KFKJ

Adresa: Ul. Njazi Alishani br.5

10000, Priština, Kosovo,

Email: [email protected]

Apliko këtu