www.ofertapune.net Vozitës/e | PunaIme

Vozitës/e

Kompania

QKMF Suharekë

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Suharekë

Data e publikimit

10/09/2020

Data e perfundimit

23-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Vozitës

Në bazë të nenit 8 të paragrafit 1 dhe 2 të Ligjit të punës Nr- 031L-212, nenit 4 par.2 të Udhëzimit Administrativ(MPMS)nr.0712017 për rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Kërkesën nr.792 të datës 18.08.2020 të QKMF-së Suharekë dhe Autorizimit të Kryetarit të Komunës,01-Nr.016-41169 të datës 02.09..2020, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale shpall:

KONKURS

1 (një) Vozitës në shërbimin teknik në QKMF-në në Suharekë
Grada/koeficienti: H-84
Lloji i emërimit: i KARIERES
Kohëzgjatja: Zbatohet periudha provuese prej 6 muaj me mundësi vazhdimi
Orari plotë: 40 orë në javë

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Bën Kontrollimin e Autoambulancës dhe përgatit atë për çdo rast kur duhët të intervenoj mjeku në teren apo në qendrat me të mëdha si në Prishtinë.
 • Për çdo ditë mbanë evidencën e kilometrazhës së kaluar dhe në fund të orarit ja dorëzon mjekut të ambulancës.
 • Po ashtu është i obliguar që të vozitë ekipin mjekësor për kontroll në teren si nëpër shkollat dhe fshatrat e Komunës.
 • Kryen punët tjera nga fushë-veprimtaria e ndihmës së shpejt dhe punët që urdhërohen nga Mjeku i qendrës.

Kushtet për punësim:

 • Përgatitje shkollore:
 • Përvoja e punës 1(një)vit,
 • Të Ketë Patentë shoferin Kategori B
 • Të njohë gjuhet zyrtare (shqip, serbisht),
 • Trajnimet( të dëshiruara),
 • Shkathtësi dhe aftësi personalë për të punuar.në shoqëri multietnike.

Çdo kandidat (aplikues)për pozitat e lartëcekura duhet të kompletoj dhe dorëzoj
dokumentacionin me sa vijon:

 • Ta plotëson aplikacionin
 • Dokumentacionin mbi përgatitjen dhe kualifikimin profesional

Aplikacionet mund te merren në Drejtorinë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale të Komuna Suharekë.

⇒ Shpallja e plote.