www.ofertapune.net Vozitës/e | PunaIme

Vozitës/e

Kompania

Komuna e Rahovecit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Rahovec

Data e publikimit

24/06/2020

Data e perfundimit

07-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Vozitës

Në bazë të nenit 66 pika 2 e Ligjit për Vetëqeverisjes Lokale Nr. 03/L-040, nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 , Njësia e Personelit të komunës së Rahovecit shpall:

Na osnovu člana 66. tačka 2. Zakona o Lokalnoj Samoupravi Br.03/L-040, člana 8. Zakona o radu Br. 03/L-212 , Jedinica za Osoblje opštine Orahovac, objavljuje:

KONKURS

Titulli i vendit të punës:

Shofer ( 1 pozitë).

Naziv radnog mesta:

Vozač ( 1 radno mesto).

Drejtoria:Drejtoria për Administratë.
Odeljenje: Odeljenje Uprave

Paga Mujore: 242.00 euro ose koeficient i pagës 4.
Mesečna plata: 242.00 euro ili koeficijent plate 4.

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • bën drejtimin e automjeteve, kujdeset për automjetin për të cilin është i ngarkuar për mirëmbajtjen e tij, lyerjen,evitimin e prishjeve,uljen,ujin, etj
 • mirëmban edhe automjetet tjera sipas orarit të punës përmes mbikëqyrjes profesionale të automekanikut
 • është përgjegjës për automjet dhe për pajisjet në automjet
 • në fletudhëtimet regjistron numrin e kilometrave të kaluara në udhëtim dhe shënimet tjera të cilat në fletudhëtim kërkohen
 • paraqet dhe informon personin përgjegjës për çdo defekt dhe dëm të shkaktuar në automjet dhe bënë arsyetimin e shpenzimeve të derivateve dhe të kilometrazhesh së kaluar
 • paraqet raporte pune mujore, periodike dhe vjetore
 • kryen edhe punë tjera të caktuara sipas kërkesës së eprorit që janë në pajtim me ligjin.

Zadaci i odgovornosti:

 • vozi, brine se za vozilo za koje je zadužen za njegovo održavanje, farbanje, izbegava kvarove, ulje, vodu
 • održava druga vozila prema radnom vremenu kroz stručni nadzor automehaničara
 • odgovoran je za vozilo i opremu u vozilu
 • u evidenciji putovanja evidentira broj pređenih kilometara tokom putovanja i druge potrebne evidencije
 • predstavlja i obaveštava osobu odgovornu za bilo kakve oštećenja i oštećenja na vozilu i opravdava troškove goriva i pređenih kilometara
 • dostavlja mesečne, periodične i godišnje izveštaje o radu
 • obavlja i druge određene zadatke na zahtev nadležnog, koji su u skladu sa zakonom

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

Të drejtë  konkurrimi në këtë pozitë kanë  shtetasit e Republikës së Kosovës  të moshës madhore, të cilët  kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësi fizike, që kërkohen për pozitën përkatëse.

Uslovi učešća na konkurs:

Pravo konkurisanja na ovaj položaj imaju državljani Republike Kosova zrelog doba, koji imaju potpunu sposobnost za delovanje, poseduju građanska i politička prava, poseduju potrebnu školsku i stručnu spremu  za izvršavanje zadataka i koji poseduju fizičku sposobnost koja se traži za dotični položaj.

Shkathtësitë e kërkuara (kualifikime, përvojat si dhe aftësitë dhe shkathtësitë tjera që kërkohen për këtë vend pune):

 • Shkolla e mesme
 • Patent shofer për kategorin ‘B”

Tražene veštine (kvalifikacije, iskustvo i druge sposobnosti i veštine koje se zahtevaju za ovo radno mesto): –

 • Srednja škola
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije

Dokumentet:

 • Diploma e shkollës së mesme Kopja e patent shoferit
 • Certifikata që nuk është nën hetime
 • Certifikata e lindjes
 • Kopja e letërnjoftimit CV-ja

Dokumenta:

 • Diploma srednje škole
 • Kopija vozačke dozvole
 • Potvrda da nije pod istragom Izvod rođenja
 • Kopija lične karte CV

Kohëzgjatja e punësimit: Punësimi është në kohë të pacaktuar.

Vreme trajanja zaposlenja: Radni odnos je na neodređeno vreme.

Data e mbylljes së konkursit: Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit.

Datum zatvaranja konkursa:Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Kandidatët  e  suksesshëm  të  cilët  hynë  në  listën e ngushtë   do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit me gojë.

Uspešni kandidati koji su u užoj listi biće na pozvani na pismeni i test i usmeni intervju.

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet   merren  dhe  dorëzohen   në  Komunën   e   Rahovecit-  Zyrën e  pranimit    në katin përdhes. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit të nevojshme, siç kërkohet te pjesa e konkursit – dokumentet .

Podnošenje zahteva:

Zahtevi (aplikacije) uzimaju se i predaju u Prijemnoj kancelariji Opštine Orahovac –prizemni sprat. Zahtevu – aplikaciji se prilaže potrebna dokumentacija, kako se traži kod dela konkursa – dokumenta .

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen, kërkesat e pakompletuara do të refuzohen. Zahtevi podneti van roka neće se uzeti u obzir, a nekompletirani zahtevi će se odbiti.

Në rast të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

U slučaju većeg broja primljenih zahteva, samo odabrani kandidati u užoj listi će se kontaktirati.