www.ofertapune.net Vende të lira të punës (6) | PunaIme

Vende të lira të punës (6)

Kompania

KRU Bifurkacioni

Telefoni

0290/320–650

Lokacioni

Ferizaj

Data e publikimit

04/08/2020

Data e perfundimit

18-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Për vendet e lira të punës në KRU Bifurkacioni ShA Ferizaj:

I. Arkëtues (2),
II. Zyrtar i SIGJ (Sistemi i Informacionit Gjeografik) – GIS (Geogrphic Information System) (1),
III. Zyrtar i Teknologjisë Informative (TI) (1),
IV. Mikrobiolog (1), V. Kimist (1).

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, Neni 8.1, Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Nr. 07/2017 dhe Rregulloren mbi Sistematizimin e Punëve dhe  Detyrave të Punës të KRU Bifurkacioni ShA Nr.775 të  datës 24.12.2007, Kryeshefi Ekzekutiv i KRU Bifurkacioni ShA Ferizaj, shpallë:

KONKURS

Për vendet e lira të punës në KRU Bifurkacioni ShA Ferizaj:

 1. Arkëtues  (2),
 2. Zyrtar i SIGJ (Sistemi i Informacionit Gjeografik) – GIS (Geogrphic Information System)  (1),
 3. Zyrtar i Teknologjisë Informative (TI)  (1),
 4. Mikrobiolog (1),
 5. Kimist (1).

Kushtet:

Për  vendin e punës  në nr. rendor I

 • Përgatitja shkollore:  Shkolla e Mesme,
 • Përvoja e punës, e dëshirueshme.

Për vendet e punës  në nr. rendor  II, III, IV dhe V

 • Përgatitja shkollore: Fakulteti,
 • Përvoja e punës, e dëshirueshme .

Përgatitja profesionale, detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

I.    Arkëtues:

 • Është përgjegjës për leximin e ujëmatësve të konsumatorëve dhe pagesën e faturave të ujit në terren,
 • Është përgjegjës për arkëtimin e faturave për ujin e faturuar në një zonë të caktuar,
 • Në bazë ditore, dorëzon mjetet e arkëtuara, në arkën e kompanisë,
 • Mban përgjegjësi për mjetet e arkëtuara deri në dorëzimin e tyre në arkë,
 • Është përgjegjës për hartimin e listave dhe regjistrave të konsumatorëve, të cilët nuk janë të rregullt me pagesa,
 • Ka për detyrë të përgjigjet dhe të adresojë më tutje në kompani vërejtjet dhe pakënaqësitë eventuale të konsumatorëve
 • Të ketë shkathtësi kompjuterike në aplikacionet e programeve Word, Excel dhe Power Point,
 • Të ketë aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e ekipit,
 • Kryen edhe punë të tjera, me kërkesën e përgjegjësit të tij, të cilit i përgjigjet për punën e të tij.

II.   Zyrtar i SIGJ-GIS:

 • Të ketë përvojë në programin SIGJ-GIS dhe shkathtësi në hartografi,
 • Të ketë përvojë në hartimin dhe administrimin e bazës së të dhënave operative-gjeografike nga terreni,
 • Të ketë shkathtësi kompjuterike në aplikacionet Word, Excel dhe programet tjera të Microsoft Office,
 • Zhvillon, prodhon, azhurnon dhe mirëmban hartat të sakta digjitale, me të dhëna operative-gjeografike,
 • Harton, kodon dhe konverton të dhënat ekzistuese nga burime të ndryshme,
 • Zhvillon dhe redakton elementet dhe simbolet e legjendës gjeografike,
 • Është përgjegjës i mirëmbajtjes, ruajtjes dhe menaxhimit të burimeve të të dhënave,
 • Është përgjegjës i zhvillimit dhe zbatimit të procedurave e standardeve të dokumentimit të të dhënave,
 • Të ketë saftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e ekipit,
 • Kryen edhe punë tjera, me kërkesën e përgjegjësit të tij, të cilit i përgjigjet për punën e vet.

III.  Zyrtar i Teknologjisë Informative (TI):

 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen e pajisjeve të TI në kompani,
 • E bën aktualizimin e softuerëve të kompanisë (upgrade, përditësim, modifikime dhe konfigurime sipas kërkesës në databaza),
 • Kryen te gjitha aktivitetet e instalimit dhe konfigurimit të sistemeve operative dhe harduerike në kompjuter dhe aplikacione,
 • Është përgjegjës për montimin e pjesëve harduerike dhe mirëmban veglërinë e TI,
 • Teston dhe vlerëson infrastrukturën e TI të kompanisë, duke përfshirë por jo vetëm, serverët, routerët, rrjetin dhe i mirëmban,
 • Teston dhe siguron funksionalitetin e pajisjeve ekzistuese dhe atyre te reja,
 • Ofron ndihmë  softuerike për zyrtarët tjerë të kompanisë,
 • Të ketë aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e ekipit,
 • Kryen edhe punë tjera të natyrës së ngjashme, sipas udhëzimeve apo kërkesës së përgjegjësit të tij, të cilit i përgjigjet për punën e të tij.

IV.  Mikrobiolog:

 • Kontrollon kualitetin e ujit përmes analizave: fiziko-kimike dhe mikrobiologjike,
 • Mbledh të dhëna nga lokacione të ndryshme dhe harton raporte për kualitetin e ujit, përfshirë burimet, impiantet e trajtimit, sistemet prodhuese, rezervuorët e deri tek konsumatorët final,
 • Bën regjistrimin, zbërthimin  dhe interpretimin e të dhënave të nxjerra nga analizat e ujit,
 • Inspekton procesin e trajtimit të ujit në impiante dhe kontrollon për kontaminime të mundshme,
 • Definon  shkaqet e situatave jonormale në aspektet mikrobiologjike të kualitetit të ujit,
 • Përcjell rezultatet  e analizave  mikrobiologjike  dhe njofton përgjegjësin e  cilësisë  së  ujit për nevojën  e intervenimit në raste të caktuara,
 • Mbikçyr dozimin e kemikateve në të gjitha pikat dozuese dhe propozon masat për dozim sa më efikas,
 • Bashkëpunon dhe konsultohet me pjesën tjetër të stafit  dhe i udhëzon ata për masat që duhet ndërmarrë për të garantuar cilësinë e ujit,
 • Të ketë aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e ekipit,
 • Kryen edhe punë të tjera, me kërkesën e përgjegjësit të tij, të cilit i përgjigjet për punën e të tij.

V.    Kimist:

 • Kontrollon procesin kimik të pastrimit të ujit në impiantet e kompanisë,
 • Përcakton sasinë e klorit dhe substancave tjera kimike të cilat përdoren gjatë procesit të përpunimit të ujit,
 • Analizon mostrat e ujit të përpunuar për të siguruar që substancat kimike janë në kufijtë e lejuar,
 • Kujdeset për mirëvajtjen e punëve dhe ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për pastrimin e rezervoarëve, sipas planit dhe afateve kohore që përcaktohen në bazë të analizave kimike,
 • Mbledhë të dhëna dhe nga lokacione të ndryshme dhe harton raporte për vcilësinë e ujit, përfshirë burimet, impiantet e trajtimit, sistemet prodhuese, rezervoarët e deri tek konsumatorët final,
 • Definon shkaqet e situatave jonormale në aspektet kimike të kualitetit të ujit,
 • Përgatitë planin ditore, mujor, tremujor, gjashtëmujor dhe vjetor të punëve,
 • Përgatitë kuadrot e reja për punë në laborator,
 • Të ketë aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e ekipit,
 • Kryen edhe punë të tjera, me kërkesën e përgjegjësit të tij, të cilit i përgjigjet për punën e të tij.

Dokumentet e nevojshme:

 • Aplikacioni për punësim – kërkesa,
 • Diploma e përgatitjes shkollore,
 • Ekstrakti i lindjes, jo më i vjetër se 6 muaj,
 • Letërnjoftimi fotokopje,
 • Vërtetimi se nuk ushtrohet procedurë hetimore nga gjykata, jo më i vjetër se 6 muaj.

Aplikacioni për punësim merret në Departamentin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore, zyra nr. 1 – KRU Bifurkacioni, ku edhe bëhet dorëzimi i aplikacionit së bashku me dokumentacionin e kërkuar, në zarf-pliko të mbyllur.  Afati i konkursit për aplikim është i hapur  15 ditë, nga dita e publikimit në ueb-faqen e kompanisë dhe në shtypin ditor, duke filluar nga data 4.08.2020 e deri më 18.08.2020, prej orës  9.00 h deri në ora 15.00 h. Telefoni për kontakt  0290 320 – 650.