www.ofertapune.net Vende të lira të punës (59) | PunaIme

Vende të lira të punës (59)

Kompania

Komuna e Gjilanit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Gjilan

Data e publikimit

17/07/2020

Data e perfundimit

30-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës neni 5 pika c, Ligji për
Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës neni 35, dhe në bi të Udhëzimit Administrativ Nr 0772017, për Rregullimin e procedurave të konkursit në Sektorin Publik, Drejtoria e Arsimit në Gjilan shpallë këtë :

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Institucionet Parashkollore (IP)

IP “Dardania” në Gjilan

 • Një Edukatorë/e për fëmijë me nevoja të veçanta

IP “Integj ” në Gjilan

 • Një Edukatorë/e

IP “Ardhmëria  në Gjilan

 • Një Edukatorë/e, zëvendësim pushim i lehonisë deri më datën 31.12.2020

II. Shkollat Fillore të Mesme të Ulëta (SHFMU)

SHFMU “Selami Hallaqi” në Gjilan

 • Një mësimdhënës/e për lëndën Gjuhë Gjcrmane, pushim i lehonisë deri më datën 28.02.2021

SHFMU “Liria” ne Pogragjë

 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor (paralele e ndarë në Llovcë), me kohë të caktuar deri më 31.08.2021
 • Dy mësimdhënës/e të Ciklit Klasor (paralele e ndarë në Bilinicë), me kohë të caktuar deri më 31.08.2021.
 • Një mësimdhënës i lëndës së edukatës fizike 16 orë, deri më datën 31.08.2021
 • Një mësimdhënës i lëndës së arti figurativ 8 orë me plotësim norme në SHFMU “Dëshmorët e Kombit” 8 orë, me kohë të caktuar deri më 31.08.2021

SHFMU “Agim Ramadani” ne Zheger

 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor, pushim i lehonisë deri më datën 15.11.2020
 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor, pushim i lehonisë deri më datën 28.02.2021
 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor, pushim pa pagesë deri më datën 31.08.2021
 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor, deri me 31.08.2021 paralelen e ndarë Selishtë

SHFMU “Abaz Ajeti” në Gjilan

 • Tre mësimdhënës/e të Ciklit Klasor, me kohë të caktuar deri më datë 31.08.2021

SHFMU “Musa Zajmi” në Gjilan

 • Një mësimdhënës të ciklit klasor, me kohë te caktuar deri më date 31.08.2021

SHFMU “Vesel Muja” në Mihir

 • Nje mësimdhënës/e të Ciklit Klasor (paralele e ndarë në fshatin Ponesh), me kohe të caktuar deri me 31.08.2021

SHFMU “Ibrahim Uruqi” në Bresalc

 • Një mësimdhënës/e për lëndën e fizikës 16 orë
 • Dy mësimdhënës të Ciklit Klasor, me kohë të caktuar deri më datë 31.08.2021
 • Një mësimdhënës i lëndës së arti figurativ, pushim pa pagesë

SHFMU “Bajram Curri” në Shurdhan

 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor, me kohë të caktuar deri më 31.08.2021.
 • Nje mësimdhënës/e për lëndën e Gjeografisë 7 orë dhe 3 orë Ed. qytetare, me kohë të caktuar deri më 31.08.2021.

SHFMU “Nazim Hikmet” në Dobërqan

 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor (paralele e ndarë në Bukovik), me kohë të caktuar deri më 31.08.2021.
 • Një mësimdhënës/e për lëndën e Matematikës (16 orë në paralelën e ndarë në Bukovik) me kohë të caktuar deri më 31.08.2021
 • Një mësimdhënës i lëndës së gjuhës gjermane 16 orë, me kohë të caktuar deri me 31.08.2021
 • Një mësimdhënës i lëndës së Kimisë 6 orë, Biologji 6 orë dhe Fizike 8 orë paralelja e ndarë turke në kohë caktuar deri me 31.08.2021
 • Një mësimdhënës/e për lëndën e Kimisë për 10 orë, në vend të drejtorit të shkollës

SHFMU “Afërdita” në Kishnapole

 • Dy mësimdhënës/e të Ciklit Klasor, me kohë të caktuar deri më 31.08.2021 paralelen e ndarë Sllakoc
 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor  – Një mësimdhënës/e në paralelen e ndarë në Gadish, në kohë të caktuar deri më 31.08.2021
 • Një mësimdhënës i lëndës së Fizikës 10 orë, me kohë të caktuar deri më 31.08.2021 paralelen e ndarë Sllakoc
 • Një mësimdhënës i lëndës së Matematikës 10 orë, me kohë të caktuar deri më 31.08.2021  paralelen e ndarë Sllakoc

SHFMU “Ramiz Cerrnica” në Cërrnicë

 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor (paralele e ndarë në Kravaricë). me kohë të caktuar në vende të drejtoritë të shkollës
 • Dy mësimdhënës/e të Ciklit Klasor, me kohë të caktuar, 31.10.2020 zëvendësim pushim i lehonisë
 • Një Edukatorë/e për klasën para fillorë
 • Nje mësimdhënës/e për lëndën e Historisë, me kohë të caktuar, 31.08.2021

SHFMU “Vatra e Diturisë” Livoq i Eperm

 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor, me kohë të caktuar deri më 31.08.2021.
 • Një mësimdhënës i lëndës së biologjisë 14 orë, deri më datën 31.08.2021
 • Një mësimdhënës i lëndës së TIK-ut 10 orë , me plotësim norma 8 orë në SHFMU ”Ramiz Cërnica” me kohë të caktuar deri më 31.08.2021

SHFMU “Rexhep Elmazi” në Gjilan

 • Nje mësimdhënës/e për lëndën e arti figurativ për 17 orë, me kohë të caktuar deri më 31.08.202.
 • Dy mësimdhënës/e të Ciklit Klasor, me kohë të caktuar deri më 3 1.08.2021.

SHFMU “Deshmoret e Kombit” ne Livoq te Ulet

 • Një mësimdhënës i lëndës së biologjisë për 16 orë, me kohë të caktuar deri me 31.08.2021
 • Nje mësimdhënes i mësimit klasor, zëvendësim, pushim i lehonisë deri më datën 30.04.2021

SHFMU “Sadullah Brestovci” në Gjilan

 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor, me kohë të caktuar deri më 31.08.2021

SHFMU “Esat Berisha ” në Llashticë

 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor nga data 01.11.2020, zëvendësim pushim i lehonisë
 • Një mësimdhënës/e të Ciklit Klasor nga data 01.12.2020, zëvendësim pushim i lehonisë
 • Një mësimdhënës/e Artit Figurativ për 10 orë, me kohë të caktuar deri më 31.08.2021

SHFMU “Feta Qerimi” në Vërbicë të Zhegocit

 • Dy mësimdhënës/e i lëndës së matematikës nga 15 orë, me kohë të caktuar deri më 31.08.2021
 • Nje mësimdhënës/e për lëndën e Gjuhës Shqipe për 19 orë, me kohë të caktuar vende të drejtoritë të shkollës

Shkolla e Mesme e Lartë (SHML)

SH.M.E. “Marin Barleti”në Gjilan

 • Një mësimdhënës/e për lëndën e psikologjisë, zëvendësim pushim i lehonisë per 10 orë deri 28.02.2021
 • Një mësimdhënës/e për lëndën e Tik-ut për 14, me kohë të caktuar deri më 31.08.2021

SH.M.L. “Adem Kastrati”

 • Një mësimdhënës i lëndës së tekstilit për 16 orë deri më datën 31.08.2021

SH.M.M. “Asllan Elezi”Gjilan

 • Një mësimdhënës i lëndës mjekësore 20 orë, me kohë të caktuar deri më 31.08.2021
 • Një mësimdhënës i lëndës mjekësore 12 orë, me kohë të caktuar deri më 31 .08.2021

Verejtje: Kontratat e punës përveç atyre që janë pushim i lehonisë dhe pushim pa pa
lëshohen deri më 31.08.2021. Pas skadimit të këtyre kontratave per këto vende të punes,
Drejtoria Komunale e Arsimit në cilësinë e punëdhënësit do të bëjë një analizë të tepricave te mesimdhene sve që mund të ketë për vitin shkollor 202172022, në rast se nuk paraqiten teprica
të mësimdhënësve, nëpunësve të pranuar do t’iu vazhdohet kontrata e punës në ato shkolla.

Kushtet dhe kriteret e perzgjedhjes se kandidateve

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara me akte juridike që e rregullojnë fushën e arsimit para universitar dhe në përputhje me Udhëzimin Administrativ përkatës të MASIIT (UA Nr. 10/2018) ,Udhëzimin Administrativ MASHT, nr.05/2015 Normativi për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional si dhe procedurave të përcaktuara për rregullimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga shpallja në gazeta zyrtare dhe në mjetet e tjera të informimit publik, duke filluar nga data e publikimit më 16.07.2020 deri më datë 30.07.2020 (ora: 16:00).

Shpallja e plote e punes.