www.ofertapune.net Vende të lira të punës (5) | PunaIme

Vende të lira të punës (5)

Kompania

Komuna e Drenasit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Drenas

Data e publikimit

02/10/2020

Data e perfundimit

16-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në vështrim të nenit 8 të Ligjit nr.03/L-212 të Punës, Udhëzimit administrativ nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik, Udhëzimit Administrativ t¢ MASHT-it, nr. 10/2018 të dt. 13/07/2018 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, or. 05/2015 e normativit për mësimdhënësit e arsimit profesional, Drejtori i Drejtoratit për Arsim, shpallë këtë:

KONKURS

SHFMU” Rasim Kicina ” në Drenas
Një mësimdhënës për 11 orë në lënden e Gjeografisë, deri sa të kthehet mësimdhënësi prej pushimit mjekësor.

SHFMU”M.S.Bytyqi” në Arllat
Një mësimdhënës 1 Edukatës Fizike,deri sa të kthehet punëtorja prej pushimit të lehonisë.

SHFMU” Abedin Bujupi” në Arllat
Nje edukatore, për vitin shkollor 2020/2021.

IP “Ardhmëria” —Drenas
Një asistentë i fëmijëve me nevoja të veqanta, deri sa të kthehet puntorja pre] pushimit mjekësor, lehonisë.

SHMP”Fehmi Lladrovci”-Drenas
Dy mësimdhënës te Infermierisë, një me 20 orë dhe një më 10 orë, për vitin shkollor 2020/2021.

KUSHTET E PUNESIMIT:

Për të gjitha vëndet e punës kërkohet përgatitje adekuate profesionale (me fakultete përkatëse), sipas U.A.10/ 2018, dhe U.A.05/2015.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PER APLIKIM:

  1. Aplikacioni i punësimit.
  2. Kopje e dokumentit të identifikimit ( letërnjoftim, patentë shofer ose pasaportë)
  3. Diploma e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri publik.
  4. Certifikata e diplomimit- jo më e vjetër së gjashtë muaj, e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri publik.
  5. Certifikatë origjinale që nuk është nën hetime, ose e noterizuar, jo më e vjetër së gjashtë muaj.
  6. Cërtifikatë mjekësore për gjendjen shëndetësore lidhur më cështjen e punësimit, për kandidatët që pranohen në punë.

REKRUTIMI:

Intervistat me shkrim, me gojë dhe përzgjedhjen e kandidatëve do të bëjë Komisioni i përzgjedhur nga DKA.

VEREJTJE:

Aplikacioni për konkurim merret në zyrat e DKA-s,të plotësohet rrjedhshëm në gjuhën shqipe dhe me shkronja të mëdha të shtypit.

Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Arkivin Komunal, ndërsa dokumentet e pakompletuara, ato që arrijnë pas afatit të konkurimit dhe dokumentet shtesë jashtë afatit të-dtorëzimit në arkiv nuk pranohen.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit.

⇒ Shpallja e plotë.