www.ofertapune.net Vende të lira të punës (34) | PunaIme

Vende të lira të punës (34)

Kompania

Komuna e Prishtinës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

22/06/2020

Data e perfundimit

03-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Ne baze te dispozitave te Nenit 8 te Ligjit te Punes Nr. 03/L-212, si dhe Udhezimit Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 per Rregullimin e Procedurave te Konkursit ne Sektorin Publik, Ndermarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” Sh.A. Prishtine, shpall:

KONKURS
Per pozitat:

Shef/e i/e Kabinetit, nje (1) pozite

Detvrat dhe pergjegjesite:

 • Te ushtroje detyren e shefit te kabinetit dhe te sherbeje si ndihmes i larte i KE-se;
 • Te menaxhoje procesin e punes ne zyren e KE-se lidhur me pergatitjen, leshimin dhe komunikimin e vendimeve, udhezimeve dhe urdheresave KE-se dhe te kujdeset per sigurimin e respektimit te tyre;
 • Te kete nen kontroll njoftimet substanciale te punes se KE-se dhe qe te jete ne mundesi te menaxhoj, ne emer te KE-se nje numer te madh te geshtjeve te nderlikuara qe dalin nga ushtrimi i detyrave qe jane ne mandatin e KE-se;
 • Te beje adresimin e sakte ne marrjen dhe ofrimin e pergjigjeve per te gjitha fushat e veprimit te njesive organizative te Ndermarrjes ne raport me Zyren e KE-sel;
 • Te jap njoftime (te informoje) permbajtjesore rreth politikave dhe proceseve administrative, dhe te menaxhoje nje sere geshtjesh te nderlikuara per KE-ne;
 • Te organizoje punen dhe menaxhimin efikas te aktiviteteve te perditshme te zyres se KE-se dhe nderlidhjen e drejtorive, departamenteve dhe njesive tjera organizative te ndermarrjes me zyren e KE-se;
 • Harton shkresa, vendime, udhezime dhe akte tjera per Zyren e KE-se;
 • Bashkepunon me udheheqesit e drejtorive, departamenteve, dhe njesive tjera te ndermarrjes sipas udhezimeve te KE-se lidhur me koordinimin per realizimin e aktiviteteve te tyre;
 • Pergatit raporte periodike mbi aktivitetet organizative dhe geshtjeve qe kerkojne shqyrtim nga KE-ja;
 • Siguron klasifikimin, mirembajtjen dhe ruajtjen e akteve dhe dokumenteve ne Zyren e KE-se;
 • Merr pjese ne mbledhjet e ndryshme te KE-se, mban shenime dhe harton procesverbale sipas nevojes;
 • Ofron keshilla profesionale dhe ndihmon realizimin e agjendes se punes per KE-ne ne zhvillimin dhe arritjen e objektivave te punes.

Kualifikimi dhe pergatitja profesionale:

 • Kandidati duhet te kete diplome ne fushen e: Ekonomise dhe Menaxhmentit. Preferohet edukim i avancuar (Master) ne sektorin e Ndermarresise dhe/apo Inovacionit;
 • Trajnimet per zhvillim dhe avancim akademik ne fushen e Ekonomise, Menaxhmentit, Administrim Biznesi etj., perbejne avantazh konkurrues;
 • Te kete se paku pese (5) vite pervoje pune profesionale, perfshire se paku tre (3) vite ne pozite drejtuese/menaxhuese dhe eksperience ne Menaxhim te Projekteve;
 • Te kete njohuri shume te mira te gjuhes angleze ne te shkruar dhe te folur;
 • Te kete njohuri te duhura per menaxhimin strategjik te ndermarrjeve;
 • Te jete ne gjendje te ofroj alternativa per arritjen e rezuftateve afariste pozitive te ndermarrjes dhe te ndihmoj ne menaxhim te ndryshimeve per arritjen e rezultateve pozitive komfor vendimeve te bordit te drejtoreve dhe ligjeve aktuale ne fuqi;
 • Te kete aftesi per te kuptuar dhe interpretuar te dhenat financiare per vendimmarrje;
 • Shkathtesi te Iarte ne menaxhim, organizim, caktim te objektivave dhe planifikim;
 • Njohuri te mira per mbikeqyrje efektive te punes profesionale te kryer nga vartesit;
 • Shkathtesi te nivelit te Iarte ne komunikim dhe negocimit;
 • Zotesi per t’u pershtatur ne situata te pa-planifikuara;
 • Qasje fleksibile ndaj organizimit dhe mbikeqyrjes se punes, perfshire zgjidhjen e problemeve;
 • Shkathtesi kompjuterike te aplikacioneve te programeve (Word, Excel, Power Point, Access, Microsoft Project);
 • Te jete i/e pavarur dhe te kete nivel te Iarte te integritetit pergjate aktiviteteve ne ndermarrje;
 • Te kete aftesi per te krijuar raporte te mira pune dhe raporte nder personale.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Shef/e i/e Kabinetit duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar;
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Zyrtar/e per zhvillim te biznesit, nje (1) pozite

Detvrat dhe perqjeqjesite:

 • Eshte pergjegjes per punen ne leshimin e marreveshjeve (kontratave), ben verifikimin e
  dokumentacioni te nevojshem per vendeparkimet;
 • Mban evidenca per gdo marreveshje (kontrate) per vendeparkimi;
 • Eshte pergjegjes per menaxhimin e vendeparkimeve individuale;
 • Eshte pergjegjes per zbatimin e rregullave dhe urdheresave te Kryeshefit Ekzekutiv.

Detvrat dhe obligimet tiera shtese:

 • Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkoje me detyra tjera sipas rasteve emergjente te ndermarrjes;
 • Ne rast te mungeses se zyrtareve tjere me urdherese te Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zevendesoje dhe ti kryen detyrat tjera;
 • Kryen edhe detyra tjera qe lidhen me pershkrimin e detyrave te punes, si dhe detyrave te ngarkuara nga Kryeshefi Ekzekutiv.

Kualifikimi dhe pergatitia profesionale:

 • Shkollimi Universitar (Ekonomik, preferuese);
 • Se paku nje (1) vit pervoje pune;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjate karrieres profesionale;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuheve te huaja ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Patente Shofer kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Zyrtar per Zhvillimin e Biznesit duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje e noterizuar;
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Shofer/e, nje (1) pozite

Detvrat dhe perqjeqjesite:

 • Zbaton udhezimin per perdorimin e automjeteve te Ndermarrjes;
 • Zbaton porosite per bartjen e personave zyrtar te ndermarrjes per udhetime zyrtare ne destinime te caktuara dhe anasjelltas;
 • Eshte pergjegjes per mirembajtjen e perditshme te automjetit te caktuar;
 • Kujdeset per pajisjet speciale te automjetit, ose te ndonje automjeti tjeter te ndermarrjes;
 • Ben kontroliimin e vajit ujit baterise dhe gomave te automjetit;.
 • Me rregull lajmeron zyrtarin e logjistikes per dergimin e automjetit ne servisim;
 • Punon dhe bashkepunon me anetaret e tjere te personeiit kur ka mundesi, sipas kerkeses se mbikeqyresit;.
 • Kryen edhe pune tjera sipas porosise se mbikeqyresit.

Kualifikimi dhe pergatitja profesionale

 • Diploma e Shkolles se Mesme;
 • Te kete se paku nje (1) vit pervoje ne pozitat e ngjashme si Shofer;
 • Te kete patente shofer valid per ngasje (kategoria “B” e detyrueshme);
 • Te kete aftesi qe te punoj me te tjeret ne mjedis multietnik;
 • Te jete punetor i zellshem, i mesuar te punoje ne terren;
 • Te kete njohuri te regjioneve dhe rrugeve te Prishtines (Kosoves).

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Shofer/e duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Zyrtar/e per Financa, nje (1) pozite

Detvrat dhe pergieqjesite:

 • Pergatite pasqyrat financiare mujore dhe raporte te ndryshme duke mbledhur dhe analizuar informatat e kontabilitetit ;
 • Pranon, regjistron dhe miremban faturat dhe dokumentet burimore ne dosje, dhe sigurohet qe ato jane te plota;
 • Te njoh mire programet financiare dhe fi paraqese ne kohe dhe me saktesi llogarite e inventarit, klienteve, furnitoreve, etj;
 • Ka pergjegjesi te ndertoje nje sistem raportimi financiar sipas kerkesave te Kryeshefi Ekzekutive;
 • Administron procedurat financiare dhe garanton saktesine e regjistrimit te veprimeve financiare;
 • Kujdeset per aplikimin e rregulltte ligjit mbi kontabilitetin , rregullave ekonomike -financiare;
 • Te pergatis te dhenat e kompanise per auditim ne fund te vitit si dhe gfaredo tjeter detyre te percaktuar nga Kryeshefi Ekzekutive.

Detvrat dhe obligimet tiera shtese:

 • Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkoje me detyra tjera sipas rasteve emergjente te ndermarrjes;
 • Ne rast te mungeses se zyrtareve tjere me urdherese te Kryeshefit Ekzekutiv mund f i zevendesoje dhe ti kryen detyrat tjera;
 • Kryen edhe detyra tjera qe lidhen me pershkrimin e detyrave te punes, si dhe detyrave te ngarkuara nga Kryeshefi Ekzekutiv.

Kualifikimi dhe pergatitia profesionale:

 • Shkollimi Universitar (Ekonomik);
 • Se paku kater (4) vite pervoje pune;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjate karrieres profesionale (SCAAK);
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuheve te huaja ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Patente Shofer kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Zyrtar/e per Financa duhet fi dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti Pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Menaxher/e per Resurse Njerezore, nje (1) pozite

 • Drejton procedurat baze te RNJ te ndermarrjes per administrimin e punonjesve, rekrutimin, trajnimin dhe zhvillimin e karrieres.
 • Drejton politikat e RNJ duke zbatuar, interpretuar, monitoruar aplikimin e tyre dhe komunikon me Menaxheret e Departamenteve apo me Zyrat Qendrore me qellim zbatimin e politikave ne menyren e duhur.
 • Nderton, zhvillon dhe monitoron buxhetin dhe burimet e tjera qe i jane caktuar Departamentit te RNJ.
 • Harton, drejton dhe ndjek zbatimin e planin te rekrutimit.
 • Ndjek procesin e nenshkrimit te kontratave individuate te punes per punonjesit si dhe zbatimin e prooedurave te brendshme te ndermarrjes ne perputhje me Kodin e Punes dhe ligje te tjera te zbatueshme.
 • Perpilon, ndjek dhe sigurohet qe administrimi i dosjeve te personelit te jete i plote dhe ne cilesi duke monitoruar plotesimin me te gjitha dokumentet e kerkuara.
 • Ndjek procesin me plotesimin me mjete/pajisje te punes te nevojshme per qdo punonjes ne ndermarrje qe te perdore ne pozicionin e tij te punes.
 • Pergatit borderone e punonjesve dhe listpagesen e sigurimeve shoqerore e shendetesore. Mban marredheniet me organet tatimore dhe zyren e punes duke respektuar legjislacionin, kodin e punes etj.;
 • Percakton se bashku me Menaxheret e Departamenteve dhe administron nevojat per trajnim per punonjesit e ndermarrjes;
 • Ndjek Panairet e Punesimit me qellim terheqjen e talenteve dhe praktikave te vlefshme per ndermarrjen;
 • Mban ne menyre te vazhdueshme komunikimin me drejtuesite departamenteve me qellimi permiresimin e klimes se punes dhe garantimin e performances se punonjesve te ndermarrjes;
 • Mbledh, monitoron, perpunon dhe administron informacionin ne lidhje me shpenzimet e personelit.

Kualifikimi dhe pergatitia profesionale:

 • Shkollimi Universitar Juridik, Ekonomik (Administrim Biznesi ose Shkenca Sociale);
 • Se paku tre (3) vite pervoje pune;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjate karrieres profesionale;
 • Njohuri te avancuara ne legjislacionin ne fuqi;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuhes angieze ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Patente Shoferi kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Menaxher/e per Resurse Njerezore duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Zyrtar/e Kontabiliteti, nje (1) pozite

Detvrat dhe pergjegjesite

 • Regjistrimet kontabel te transaksioneve te biznesit;
 • Leshimi dhe regjistrimi i faturave te shitjes dhe te gjitha dokumenteve tjera dafese;
 • Mbajta e librave te shitje dhe blerjes;
 • Ofron informata relevante dhe me kohe sipas kerkesave te Menaxhmentit te ndermarrjes;
 • Koordinon dhe eshte pergjegjes per regjistrimin e te gjitha dokumentacionit ne divizionin e kontabititetit;
 • Ben regjistrimin kontabel te hyrave dhe shpenzimeve, dhe urdheresave tjera ne softuerin e kontabilitetit;
 • Ben percjelljen dhe barazimin e llogarive te arketueshme dhe pagueshme dhe perpilon raportet percjellese ne baza te ndryshme periodike sipas kerkeses;
 • Mban dhe eshte pergjegjes per sistemin e kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor dhe parimeve te kontabilitetit;
 • Ben arkivimin dhe sistemimin e dokumenteve financiare ne kuader te sektorit te kontabilitetit;
 • Kryen dhe detyra tjera te percaktuara nga Kryeshefi Ekzekutiv.

Kualifikimi dhe pergatitia profesionale;

 • Shkollimi Universitar (Ekonomik);
 • Se paku tre (3) vite pervoje pune;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjate karrieres profesionale;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuheve te huaja ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Patente Shoferi kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Zyrtar/e Kontabiliteti duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim

Arketar/e (nje pozite)

Detvrat dhe pergjegjesite:

 • Menaxhon dhe miremban te gjitha transaksionet e parase se gatshme ne ndermarrje;
 • Kujdeset per sigurine e te gjitha parave te gatshme ne Ndermarrje;
 • Planifikon dhe kontrollon te gjitha shpenzimet e parase se gatshme;
 • Mban evidencen per shpenzimet e parase se gatshme dhe sistemon ne regjistratorin perkates;
 • Rishikon raportet, format, dhe te dhenat per saktesine, plotesin, dhe perputhshmerine ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe nga mbikeqyresi;
 • Pranon avance dhe perkujdeset per mbylljen e avancave.

Detvrat dhe obliqimet tjera shtese:

 • Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkoje me detyra tjera sipas rasteve emergjente te ndermarrjes;
 • Ne rast te mungeses se zyrtareve tjere me urdherese te Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zevendesoje dhe ti kryen detyrat tjera;
 • Kryen edhe detyra tjera qe lidhen me pershkrimin e detyrave te punes, si dhe detyrave te ngarkuara nga Kryeshefi Ekzekutiv.

Kualifikimi dhe pergatitia profesionale:

 • Shkoflimi Universitar(Ekonomik);
 • Se paku dy (2) vite pervoje pune;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjate karrieres profesionale;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuheve te huaja ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Patente Shoferi kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Arketar/e duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar;
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Dispecer/e, nje (1) pozite

Detvrat dhe pergjegjesite:

 • Mbikeqyrja dhe puna me personelin i cili punon ne teren;
 • Evidentimi i punes jo te rregullt ne teren, evidentimi i punes jo te rregullt te sistemit dhe menjanimi i gabimeve;
 • Mirembajtja e kompjutereve portativ (verifikimi i korrektesise se punes te kompjutereve portativ dhe pajisjeve tjera);
 • Pergatitja e kompjutereve portativ dhe pajisjeve percjellese per pune ne terren (mbushja e baterive, rregullimi i parametrave te pajisjeve dhe printereve);
 • Dhenien e pajisjeve per punen e kontrolloreve (kompjuterin portativ PocketPC dhe printerin portativ) ne fillim te nderrimit dhe pranimin ne fund te nderrimit.

Kualifikimi dhe pergatitia profesionale:

 • Shkollimi Universitar (Ekonomik, preferuese);
 • Se paku tre (3) vite pervoje pune;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjate karrieres profesionale;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Patente Shofer kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Dispeger/e duhet t’i dorezoje keto deshmi

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit;
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Asistent/e e Kabinetit te KE-se, nje (1) pozite

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Siguron mbeshtetje te pergjithshme administrative dhe teknike perfshire posten zyrtare, telefonatat, skanimi, faksimi dhe kopjimin e dokumenteve, plotesimin e raporteve te shpenzimeve si dhe hartimin e dokumenteve per takime te ndryshme;
 • Pergatit dhe modifikon dokumentet duke perfshire korrespodencen, raportet, memorandumet dhe e- mailit per KE-ne;
 • Pranon dhe shperndan korrespondencen per KE-ne dhe kujdeset per mbarevajtjen e saj;
 • Ruan dhe e miremban sistemin elektronik dhe kopjet fizike te dokumenteve dhe dosjet e zyres se KE- se;
 • Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera per KE-ne si dhe ndihmon ne zgjidhjen e ndonje problem administrative dhe teknik;
 • Kryen detyra tjera specifike ne perputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe.

Kualifikimi dhe pergatitja profesionale:

 • Shkollimi Universitar;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjate karrieres profesionale;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuheve te huaja ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Patente Shoferi kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Asistent/e e Kabinetit te KE-se duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensionai);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Zyrtare per Resurse Njerezore, nje (1) pozite

Detvrat dhe perqjegjesite:

 • Mbeshtet procesin e rekrutimit dhe seleksionimit, si informimin e kandidateve per intervista dhe test me shkrim dhe intervista me goje;
 • Miremban dhe bene perpunimin e te dhenave nga qasja elektronike per vijimin e orarit te punes;
 • Miremban bazen e te dhenave te Burimeve Njerezore per pushime vjetore, mjekesore te lehonise dhe te tjera, si dhe sipas kerkeses dhe planifikimit te tyre pergatite pushimet vjetore te stafit;
 • Pergatit raporte per listen e pagave bazuar ne perpunimin e te dhenave per hyrje/dalje te punetoreve;
 • Miremban te dhenat e te punesuarve si dhe proceset, politikat dhe procedurat e burimeve njerezore;
 • Miremban dhe azhurnon dosjet personale;
 • Ndihmon ne detyrat dhe operacionet e perditshme te funksioneve te Burimeve Njerezore;
 • Siguron ofrimin e mbeshtetjes administrative per menaxhimin e burimeve njerezore;
 • Ne mungese te zyrtareve tjere te burimeve njerezore kryen detyrat dhe pergjegjesite e tyre;
 • Kryen pune dhe veprime te tjera qe i cakton Menaxheri i Burimeve Njerezore.

Kualifikimi dhe pergatitja profesionale:

 • Shkollimi Universitar (Juridik);
 • Se paku dy (2) vite pervoje pune;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjate karrieres profesionale;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuheve te huaja ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Patente Shoferi kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Zyrtar/e per Resurse Njerezore duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar;
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Zyrtar/e Ligjor/e, nje (1) pozite

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Perpilon kontrata dhe anekse;
 • Perpilon kontrata dhe anekse per personel;
 • Siguron perfaqesimin gjyqesor per mbrojtjen e ndermarrjes ne te gjitha shkallet gjyqesore dhe administrative, civile, penale, permbarues ne te gjitha nivelet ne pajtim me legjislacionin ne fuqi;
 • Eshte pergjegjes per ofrimin e ndihmes juridike si dhe jep udhezime ne aspektin ligjore;
 • Eshte pergjegjes per monitorimin dhe aplikimin e rregullave dhe akteve ligjore qe nderlidhen me ndermarrjen si dhe merr pjese ne hartimin , perpilimin, ndryshimin e rregullave, procedurave, te percaktuara nga ndermarrja;
 • Jep udhezime ligjore per geshtje rregullative-ligjore per kompanine si dhe percakton lendet me rendesi dhe propozon masa juridike per mbrojtjen e ndermarrjes tek instancat gjyqesore;
 • Koordinon punen me te gjitha organet, shteterore, Gjykata, agjencione te ndryshme, permbaruese , vleresuese dhe zyrtare tjere relevant te fushes ligjore;
 • Ndihmon ne pergatitjet e procedurave dhe akteve tjera si dhe percjell ndryshimet ne legjislacion;

Kualifikimi:

 • Shkollimi Universitar (Juridik, Jurisprudenca e preferueshme);
 • Se paku dy (2) vite pervoje pune;
 • Aftesi per te shkruar permbajtje dhe akte ligjore;
 • Njohja e plote e ligjeve respektive;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjate karrieres profesionale;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuheve te huaja ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Patente Shoferi kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Zyrtar/e Ligjor/e duhet t’i dorezoje keto deshmi

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar;
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj)
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Zyrtar/e per Trajnime dhe Avancime, nje (1) pozite

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Mbeshtete Menaxherin e Sektorit per hartimin dhe realizimin e programit ne kuader te trajnimeve te vazhdueshme dhe fillestar;
 • Propozon kurse trajnuese ne frymen e zhvillimeve te reja;
 • Mbeshtet Menaxherin e Sektorit ne planifikimin dhe realizimin e programeve trajnuese per trajnuesit dhe mentoret e trajnimit fillestar;
 • Siguron mbeshtetje administrative, duke mirembajtur kalendarin dhe orarin e trajnimeve, informuar trajnuesit dhe pjesemarresit per kohen dhe daten e trajnimit;
 • Siguron mbeshtetje administrative, duke mbajtur kontakte me trajnuesit dhe pjesemarresit ne trajnimet e vazhdueshme;
 • Percjelle mbarevajtjen e trajnimeve, provimeve gjate trajnimit, zbatimin e agjendes, kalendarit dhe orarit trajnues, mban te dhenat per pjesemarrjen, dosjet e perfituesve dhe evidencat per vijueshmerine e tyre ne trajnime;
 • Ndihmon ne planifikimin, organizimin, hartimin, koordinimin dhe vleresimin e programeve trajnuese dhe planin e punes, si dhe harton raportet per mbarevajtje te trajnimeve;
 • Kryen detyra tjera te parashtruara nga mbikeqyresi.

Kualifikimi dhe pergatitia profesionale

 • Shkollimi Universitar;
 • Se paku nje (1) vit pervoje pune;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjate karrieres profesionale;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuheve te huaja ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office)
 • Patente Shoferi kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Zyrtar/e per Trajnime dhe Avancime duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar;
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Zyrtar/e per Logjistike, nje (1) pozite

Detvrat dhe perqjeqiesite:

 • Analizimin dhe perpunimin e te dhenave te kerkeses se sherbimit dhe kerki m i n/identifi ki min e furnitorit me te pershtatshem per sherbim;
 • Planifikon geshtjet e logjistikes duke vleresuar gjendjen e inventarit dhe pajisjeve ne zyre dhe propozon nderrimin dhe asgjesim e tyre;
 • Mbane sistemin e regjistrimit te inventarit dhe materialit per zyre, regjistrimin dhe shifrimin e gjithe inventarit;
 • Koordinon te gjitha aktivitetet ne lidhje me akomodimin brenda nderteses si dhe menaxhon kontratat per furnizime qe nderlidhen me logjistiken;
 • Kryen edhe detyra tjeter ne perputhje me ligjet dhe rregulloret te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe nga mbikeqyresi:
 • Kryen pune ne sistemin e menaxhimit te transports qe perfshijne kontrollin e shpejtesise dhe kilometrazhesh, konsumimin e karburanteve, demeve ne automjete, aksidentet rrugore, pergatit inventarizimin e automjeteve, policat e sigurimeve si dhe administron te gjitha dosjet/dokumentacionin e transportit.

Detyrat dhe obligimet tiera shtese:

 • Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkoje me detyra tjera sipas rasteve emergjente te ndermarrjes;
 • Ne rast te mungeses se zyrtareve tjere me urdherese te Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zevendesoje dhe ti kryen detyrat tjera;
 • Kryen edhe detyra tjera qe lidhen me pershkrimin e detyrave te punes, si dhe detyrave te ngarkuara nga Kryeshefi Ekzekutiv.

Kualifikimi dhe pergatitia profesionale:

 • Shkollimi Universitar (Ekonomik, preferuese);
 • Se paku dy (2) vite pervoje pune;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjate karrieres profesionale;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuheve te huaja ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Patente Shoferi kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Zyrtar/e per Logjistike duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Recepsionist/e, nje (1) pozite

Detyrat dhe pergjegjesite

 • Pergjigjet ne thirrjet telefonike .percakton qellimin e tyre dhe i transferor!, percjell ato tek zyrtaret apo njesit organizative perkates;
 • Pergjigjet pyetjeve lidhur me ndermarrjen dhe orienton palet per realizimin e kerkesave te tyre si dhe jep informacione tjera;
 • Pranon informatat permes telefonit dhe faxit dhe i percjell ato teke zyrtaret perkates;
 • Mirepret vizitoret ne ndermarrje, percakton qellimin e vizites se vizitoreve dhe i njofton zyrtaret perkates te ndermarrjes lidhur me vizitorin;
 • Monitoron hyrjen dhe daljen e vizitoreve dhe i pajis me leje kalime nese kerkohet per qasje ne ndermarrje;
 • Pranon dhe regjistron posten zyrtare dhe adreson tek zyrtaret apo njesit organizative perkatese te ndermarrjes;
 • Kryen edhe detyra tjera ne perputhje me Ligjet dhe Rregulloret te cilat munde te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe nga mbikeqyresi.

Detvrat dhe obligimet tjera shtese

 • Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkoje me detyra tjera sipas rasteve emergjente te ndermarrjes;
 • Ne rast te mungeses se zyrtareve tjere me urdherese te Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zevendesoje dhe ti kryen detyrat tjera;
 • Kryen edhe detyra tjera qe lidhen me pershkrimin e detyrave te punes, si dhe detyrave te ngarkuara nga Kryeshefi Ekzekutiv;

Kualifikimi dhe pergatitia profesionale

 • Diploma e Shkolles se Mesme;
 • Se paku nje (1) vit pervoje pune ne fushe relevante;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjate karrieres profesionale;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Patente Shoferi kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Recepsionist/e duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noteriuar
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin.

Inkasant/e, dhjete (10) pozita

Detvrat dhe perqieqiesite:

 • Te kene cilesi te menaxhimit, faturave, te hollave dhe besueshmeri, cilesi te komunikimit me
  konsumator, aftesi te marrjes se pergjithesive material;
 • Te identifikoj konsumatoret e ri, te percjell gjendjen e konsumatoreve ekzistues, te ngarkohet me fatura, te inkasoj, te dorezoj pazarin ditore pdo dite;
 • Te mbaje shenime per secilin konsumator, kerkesave, ankesave dhe sugjerimeve dhe t’i delegoj ato per shqyrtim;
 • Te menaxhoj vonesat ne pagesa se bashku me udheheqesin e sektorit;
 • Te realizoj normen e inkasimit sipas akteve normative ne fuqi te ndermarrjes.

Detvrat dhe obligimet tjera shtese:

 • Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkoje me detyra tjera sipas rasteve emergjente te ndermarrjes;
 • Ne rast te mungeses se zyrtareve tjere me urdherese te Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zevendesoje dhe ti kryen detyrat tjera;
 • Kryen edhe detyra tjera qe lidhen me pershkrimin e detyrave te punes, si dhe detyrave te ngarkuara nga Kryeshefi Ekzekutiv.

Kualifikimi dhe perqatitia profesionale:

 • Diploma e Shkolles se Mesme;
 • Se paku dy (2) vite pervoje pune relevante;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe negocimi;
 • Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze ne te shkruar dhe te folur;
 • Shkathtesi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Patente Shoferi kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Inkasant/e duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • CV-ne;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar;
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Referenca te tjera qe jane te rendesishme per kete vend pune;
 • Leter motivimin;
 • Deklarata nen betim.

Punetor/e Teknik/e dhjete (10) pozite

Detvrat dhe perqjeqjesite:

 • Kujdeset per nivelin e pastertise se hapesirave te vendparkigjeve;
 • Pastrimi i rregullt i hapesires, mirembajtjen e gjelberimit;
 • Njofton per te gjitha demet dhe defektet ne hapesirat e vendeperakingjeve;
 • Kujdeset per ruajtjen e objektit dhe pajisjeve ne vendeparkingje;
 • Kryen edhe pune te tjera sipas kerkese se menaxherit.

Detvrat dhe obligimet tjera shtese:

 • Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkoje me detyra tjera sipas rasteve emergjente te ndermarrjes;
 • Ne rast te mungeses se zyrtareve tjere me urdherese te Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zevendesoje dhe ti kryen detyrat tjera;
 • Kryen edhe detyra tjera qe lidhen me pershkrimin e detyrave te punes, si dhe detyrave te ngarkuara nga Kryeshefi Ekzekutiv.

Kualifikimi dhe pegatitia profesionale:

 • Diploma e Shkolles se Mesme;
 • Se paku nje (1) vit pervoje pune relevante;
 • Te kete aftesi te mira komunikimi;
 • Patente Shoferi kategoria B.

Procedura e Konkurrimit

Kandidati-ja per poziten Punetor Teknik duhet t’i dorezoje keto deshmi:

 • Aplikacionin;
 • Deshmine e Shkollimit kopje te noterizuar;
 • Deshmine per Pervojen e Punes (Trusti pensional);
 • Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se gjashte (6) muaj);
 • Vertetimin tatimor nga ATK-ja;
 • Kopjen e Lejes se Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes;
 • Deklarata nen betim.

Te drejte aplikimi kane te gjithe shtetasit e Republikes se Kosoves te moshes madhore te cilet kane zotesi te plote per te vepruar, kane mbaruar shkollimin adekuat dhe kane aftesine profesionale per kryerjen e detyrave.

Afati dhe menyra e aplikimit

Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga dita e shpalljes se konkursit ne mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e pubiikimit me 19.06.2020 deri me daten 03.07.2020.

Aplikacioni i kompletuar (me te gjitha dokumentet e kerkuara) duhet te dorezohet permes protokollit, perkatesisht permes Qendres per Sherbime me Qytetare, ne objektin e vjeter te Komunes se Prishtines.

Shpallja e plote e punes.