www.ofertapune.net Vende të lira të punës (28) | PunaIme

Vende të lira të punës (28)

Kompania

Komuna e Prizrenit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prizren

Data e publikimit

17/08/2020

Data e perfundimit

01-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 041L-032, (nenit 35), Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës nr. 031L-068 (neni 5), Ligjit për Edukimin Parashkollor në Kosovë nr. 02JL-52 (neni 28), Ligjit të Punës nr. 037L-212 (neni 8), Udhëzimit Administrativ të MASh nr, 1772009 – Procedurat e Zgjedhjes së Personalit Arsimor në Shkollë, Udhëzimit Administrativ të MASh nr. 1012018 – Normativi për Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ të MASh nr. 0592015 – Normativit për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional, Udhëzimi Adminitrativ i MASH nr.3472014 – Funksionimi i Shërbimit Pedagogjik-psikologjik Shkollor (neni 4 pika 1 dhe 2) dhe Udhëzimit Administrativ të MPMS nr. 772017 – Rregullimi i procedurave në sektorin publik, Drejtori Komunal për Arsimi shpall:

KONKURS

(plotësues për vende të lira të punës)

Edukatore:

1. Një edukatore për klasën parafillore në SHFMU “Naim Frashëri” në Vlashnje:
2. Një edukatore për klasën parafillore në SHFMU “Dëshmorët e Vrrinit” në Billushë:
3. Një edukatore për klasën parafillore në SHFMU “Hasim Maliqi” në Poslisht:
4. Një edukatore për klasën parafillore në SHFMU “Zenun Çoçaj” në Gjonaj:
5. Një edukatore për klasën parafillore në SHFMU “Lekë Dugagjini” në Prizren:
6. Një edukatore për klasën parafillore në SHFMU “Vëllezërit Frashëri” në Planejë
7. Një edukatore për klasën parafillore në SHFMU”Atmaxha” në Atmaxhë.

Gjuhë Angleze:

8. Një mësimdhënës të Gjuhës Angleze për 8 orë mësimore në javë, në SHFMU “Mushnikova”
paralelja e ndarë fizike në Gornje Sellë, me kohë të caktuar (31.08.2021):

Gjuhë Gjermane:

9. Një mësimdhënës të Gjuhës Gjermane për 12 orë mësimore në javë në SHFMU “Mustafa Bakiu” në Prizren dhe plotësim të orëve në SHFMU ”Mushnikova” në Mushnikovë (4 orë mësimore):

Biologji:

10. Një mësimdhënës të Lëndës së Biologjisë në SHFMU” Bajram Curri” në Romajë me 10 orë mësimore në javë dhe plotësim të orëve mësimore në SHFMU “Krusha e Vogël” në Krushë të
Vogël”.

Kimi:

11. Një mësimdhënës të lëndës së Kimisë në SHFMU “Krushë e Vogël” në Krushë të Vogël për 10 orë mëimore në javë:

Gjeografi:

12. Një mësimdhënës i Lëndës së Gjeografisë për 8 orë mësimore në javë në SHFMU “Fadil Hisari” në Prizren dhe SHFMU “Mushnikova” në Mushnikovë:

Edukatë Muzikore

13. Një mësimdhënës i Lëndës së Edukatës Muzikore për 8 orë mësimore në javë në SHFMU “Pjetër Budi” në Lugizhd dhe 4 orë në SHFMU “Vëllezërit Frashëri” në Planejë:

Psikolog shkollor:

14. Një psikolog shkollor për Kopshtin Publik në Prizren:
15. Një psikolog shkollor për SHFMU “Dëhmorët e Zhurit” në Zhur
16. Një psikolog shkollor për SHFMU ”Ekrem Rexha” në Lubizhdë,
17. Një psikolog shkollor për SHFMU “Bajram Curri” në Romajë:

Pedagog shkollor:

18. Një pedagog shkollor në Kopshtin Publik në Prizren:
19. Një pedagog shkollor në SHML “Luciano Motroni” në Prizren
20. Një pedagog shkollor në SHFMU “Mati Logoreci” në Prizren:

Mësimdhënës mbështetës

21. Një mësimdhënës mbështetës për shërbime në shkollat e komunës së Prizrenit niveli 0,1 dhe 2:

Punëtor teknik:

22. Një punëtor teknik në SHFMU “Abdyl Frashëri” në Prizren:
23. Një punëtor teknikë në SHFMU “Motrat Qiriazi” në Prizren:
24. Një punëtor teknik në SHFMU “Lekë Dukagjini” në Prizren:
25. Një punëtor teknik në SHFMU “22 Dëshmorët” në Randobravë:
26. Një punëtor teknik në SHFMU “Pjetër Budi” në Lugishtë:
27. Një punëtor teknik në SHFMU “Gjergj Kastrioti -Skënderbeu” në Mazrek:
28. Një punëtor teknik në SHML “Ymer Prizreni” në Prizren:

Përgatitja shkollore e kërkuar:

Për mësimdhënës: përgaditja shkollore sipas Udhëzimit Administrativ të MASh nr.1072018 dhe
dhe për Arsimin e Mesëm Profesional sipas Udhëzimit Administrativ nr. 0572015,

Për Pedagog – Psikolog shkollor: Kualifikimi sipas Udhëzimit Administrativ të MASh Nr.
3412014, (neni 2, pika 4.1 dhe 4.2)

Për mësimdhënës mbështetës kualifikimi sipas UA të MASh me nr. 1072018 (neni 7, pika 2 )

Për punëtorët teknik: Shkolla e mesme (e preferuar).

Dokumentacioni:

  • Kopja e vërtetuar e diplomës:
  • Nostrifikimi, nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës:
  • Dëshmia mbi përvojën e punës (nëse kandidati-ja e posedon):
  • Referencë për rezultatet në punë:
  • Trajnimet profesionale:
  • Çertifikata e lindjes:
  • Kopja e letërnjoftimit
  • Vërtetimi/dëshmia se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët
  • Çertifikata shëndetësore e lëshuar nga një institucion publik shëndetësor, me të cilën dëshmohet gjendja e tijfsaj shëndetësore (kandidatifja e sjell pasi të pranohet në marrëdhënie pune).

Aplikacionet merren në DKA dhe dorëzohen të plotësuara së bashku me dokumentacionin e kërkuar në DKA (zyra për protokolim).

Konkursi mbetet i hapur deri më datë: 01.09.2020.

Dokumentacioni i kompletuar për konkurim nuk iu kthehet kandidatëve.

⇒ Shpallja e plote.