www.ofertapune.net Vende të lira të punës (24) | PunaIme

Vende të lira të punës (24)

Kompania

Komuna e Lipjanit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Lipjan

Data e publikimit

29/07/2020

Data e perfundimit

12-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 037L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 9072010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 03)L-068, Nenit 4 dhe 5, të Udhëzimit Administrativ Nr. 0772017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Drejtoria Komunale e Arsimit në Lipjan shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës

SHFMU “Ismail Luma” Lipjan
Një (1) Edukator/e (Zëvendësim)
Dy (2) Mësues/e klase (Zëvendësim)
Një (1) Mësimdhënës/e për Edukatë Muzikore (Zëvendësim)
Një (1) Punëtorë/e teknik në PNF Jeta e Re (Vendi lirë)

SHFMU “17 Shkurti” Gllogove
Një (1) Mësues/e klase (Vend i lirë)

SHFMU “Katër Dëshmorët” në Krojmir
Një (1) Mësues/e klase (Zëvendësim)

SHFMU “Zenel Hajdini” në Gadime e E.
Një (1) Mësimdhënës/e për Gjuhë Gjermane (Zëvendësim)
Një (1) Mësues/e klase PNF në Vrellë (Vend i lirë)

SHFMU “Ibrahim Banushi” në Shalë PNF në Kleçkë
Dy (2) Mësues/e klase (Vende të lira)

SHFMU “7 Marsi” Poturoc
Një (1) Mësimdhënës/e për Gjeografi (10 orë vend i lirë)

SHFMU “Emin Duraku” në Banullë
Një (1) Edukator/e PNF në Bujari (Zëvendësim)

SHFMU “Hasan Prishtina” Llugaxhi
Një (1) Mësimdhënës/e për Biologji (Zëvendësim)

SHFMU “Hasan Zuko Kamberi” Sllovi
Një (1) Mësimdhënës/e për Matematikë (Zëvendësim)

SHFMU “Ibrahim Krasniqi” Smallushë
Një (1) Mësues/e klase (Zëvendësim)

SHFMU “Fehmi Agani” Medvec
Një (1) Mësues/e klase (Vend i lirë)

SHFMU “Rexhep Akllapi” Akllap
Një (1) Mësues/e klase (Vendi lirë)

SHFMU “Vezir Kolshi” Baicë
Dy (2) Mësues/e klase (Zëvendësim)

SHML Gjimnazi “Ulpiana” në Lipjan
Një (1) Mësimdhënës/e për Gjuhë Shqipe (Zëvendësim)
Një (1) Mësimdhënës/e për Psikologji (14 orë zëvendësim)

Për plotësimin e normave në disa SHFMU
Dy (2) Mësimdhënës/e për Gjuhë Gjermane (Vende të lira)

Kushtet e kërkuara:

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

  • Aplikacioni i plotësuar (merret në komunë — Qendra për Shërbime me Qytetarë sporteli nr. 3)
  • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë)
  • Diplomë (Çertifikatë) fotokopje të vërtetuar nga organi përkatës
  • Certifikata që nuk jeni nën hetime.
  • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

Kriteret e kualifikimit:

Përgatitje adekuate profesionale, në bazë të normativit 1072018 (MASHT),

Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre ligjeve dhe UA nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

Si informata të sakta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT. Për intervistë do të ftohet ata kandidat të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore të lartcekura.

Informi i kandidatëve aplikues rreth mbajtjes së testit me shkrim, intervistës me gojë dhe shpallja e rezultateve do të bëhet në VVeb faqen e Komunës së Lipjanit https: https7kk.rks-gov.netllipjan) dhe në tabelën e shpalljeve.

Fillimi i punës për vendet e cekura më lartë, nuk do të jetë domosdoshmërisht më datë 01.09.2020, por në varësi të lirimit real i vendit të punës (datës së pensionimit apo pushimit të lehonisë etj.).

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit.

Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Shpallja e plote.