www.ofertapune.net Vende të lira të punës (22) | PunaIme

Vende të lira të punës (22)

Kompania

Komuna e Mitrovicës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Mitrovicë

Data e publikimit

10/09/2020

Data e perfundimit

23-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Ligjit nr.037L-212 të Punës, neni 8 paragrafi 1 dhe 2, neni 10 nënparagrafi 2.1, Udhëzimit Administrativ nr 0772017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik, si dhe me propozim të shkollave publike të
komunës, Drejtoria Komunale e Arsimit në Komunën e Mitrovicës së Jugut shpallë:

KONKURS
(Për plotësimin e vendeve të punës me staf mbështetës në Shkollat Fillore të Mesme të Ulëta, si dhe të Mesme të Larta të Komunës së Mitrovicës)

IP ”Gëzimi Ynë’ (Mitrovicë)
Titulli i vendit të punës: një (1) Pastrues/e,
Orari i plotë i punës:
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar.

SHFMU “Avni Shabani” (Zabërxh)
Titulli i vendit të punës: një (1) Shtëpiak/e
Orari i plotë i punës;
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar.

SHFMU “Aziz Sylejmani” (Suhodoll)
Titulli i vendit të punës: një (1) Fokist.
Orari i plotë i punës;
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar.

SHFMU “Elmaz Peci” (Vllahi)
Titulli i vendit të punës: një (1) Pastruesje
Orari i plotë i punës:
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar.

SHFMU “Trepçë” (Stantërg)
Titulli i vendit të punës: një (1) Shtëpiak
Orari i plotë i punës;
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar.

SHFMU “Shemsi Ahmeti” (Shupkovc)
Titulli i vendit të punës: një (1) Pastrues/e
Orari i plotë i punës;
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar.

SHFMU “Jusuf Rexha” (Koshtovë)
Titulli i vendit të punës: një (1) Pastrues/e
Orari i plotë i punës:
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar.

SHFMU “Shaban Idrizi” (Zhabar)
Titulli i vendit të punës: një (1) Fokist
Orari i plotë i punës;
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar.

SHFMU ”Fazli Grejçevci” (Shipol)
Titulli i vendit të punës: një (1) Pastrues/e
Orari i plotë i punës;
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar.

SHFMU “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” (Vaganicë)
Titulli i vendit të punës: një (1) Pastrues/e
Orari i plotë i punës;
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar.

SHFMU “Anton Zako Çajupi” (Mitrovicë)
Titulli i vendit të punës: një (1) Pastrues/e
Orari i plotë i punës;
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar

SHFMU “Abdullah Shabani” (Mitrovicë)
Titulli i vendit të punës: dy (2) Pastrues/e
Orari i plotë i punës;
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar

SHFMU ”Ismail Qemaili” (Mitrovicë)
Titulli i vendit të punës: dy (2) Pastrues/e
Orari i plotë i punës;
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar

SHFMU ‘Migjeni” (Mitrovicë)
Titulli i vendit të punës: një (1) Pastrues/e
Orari i plotë i punës;
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar

SHFMU “Eqrem Çabej” (Mitrovicë)
Titulli i vendit të punës: një (1) Pastrues/e
Orari i plotë i punës:
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar

SHML-Teknike ”Arkitekt Sinani” (Mitrovicë)
Titulli i vendit të punës: një (1) Fokist
Orari i plotë i punës;
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar

SHML-Ekonomike ”Hasan Prishtina” (Mitrovicë)
Titulli i vendit të punës: një (1) Pastrues/e
Orari i plotë i punës:
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar

SHML-Mjekësisë ”Dr, Xheladin Deda” (Mitrovicë)
Titulli i vendit të punës, 3 pozita: një (1) Pastrues/e, një (1) Fokist dhe një (1) Shtëpiak
Orari i plotë i punës:
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar.

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën – Pastrues/e:

 • Kujdesët për nivelin e pastërtisë së hapësirës shkollore.
 • Bënë pastrimin e dyshemeve, dyerve, dritareve, mureve, nyejve sanitare, korridoreve etj.
 • Pastrimi i rregullt i oborrit të shkollës dhe mirëmbajtja e gjelbërimit në hapësirën shkollore.
 • Njofton për të gjitha dëmet dhe defektet eventuale në shkollë.
 • Kujdeset për ruajtjen e objektit dhe inventarit të shkollës.
 • Kryen punë të tjera sipas kërkesës së drejtorisë së shkollës.

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën – Fokist:

 • Bënë mirëmbajtjen teknike të objektit ku ndodhet ngrohtorja (kaldaja).
 • Kujdeset për funksionimin e sistemit të ngrohjes, si ndezjen e kaldajës, etj.
 • Mirëmban inventarin që ka të bëjë me sistemin e ngrohtores në hapësirat e shkollës.
 • Është përgjegjës për menaxhimin e lëndëve djegëse që shfrytëzohen për ngrohje.
 • Kryen punë të tjera sipas kërkesës së drejtorisë së shkollës që lidhën me punë teknike, etj.

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën – Shtëpiak:

 • Mirëmbajnë inventarin brenda hapësirave shkollore (bankave, karrigeve, tabelave,
  tavolinave, dollapëve, ctj.).
 • Bënë rregullimin dhe ndërrimin e xhamave, poçeve elektrike, instalimin elektrik, etj.
 • Mbanë ditarin e punëve të kryera gjatë ditës.
 • Furnizon shkollën me material shpenzues, për nevojat e shkollës.
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e gjelbërimit të ambientit të brendshëm dhe jashtëm.
 • Kryen punë të tjera me interes për shkollën sipas kërkesës së drejtorisë së shkollës.

Kualifikimi: Përgatitja e mesme shkollore.

Për vendet e punës të cekura më lartë zbatohet puna provuese prej 6 muaj në përputhshmëri të nenit 15 të Ligjit të Punës.

Çdo kandidat (aplikues) për vendet e punës duhet të kompletoj dhe dorëzoj dokumentacionin e domosdoshëm (fotokopje) dhe atë si në vijim:

 • Dëshmi mbi përgatitjen profesionale-kualifikimin, fotokopje e vërtetuar te noteri,
 • Dokumentin e identifikimit — kopje e letërnjoftimit,
 • Certifikata për trajnime të kryera,
 • Certifikata që dëshmon se aplikuesi nuk është nën hetime dhe se nuk është i dënuar për   vepra penale (jo më e vjetër se 6 muaj).
 • Certifikata mbi gjendjen shëndetësore.

Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet në Qendrën
për Shërbime me Qytetarë (zyra nr.10), në objektin e Komunës së Mitrovicë së Jugut.

Të gjitha dokumentacionet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të
kërkohen me rastin e intervistimit.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta refuzohen.

Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë, nga dita e shpalljes në mjetet e informimit publik, duke
filluar nga data 08.09.2020, deri më datë 23.09.2020.

Sqarim:Për këto vende të punës, kandidatët do t’i nënshtrohen testit me shkrim. Kandidatët
të cilët gjatë testit me shkrim marrin 50Y6 e më shumë të pikëve do të ftohen në intervistë me gojë.

Procedurat e konkurrimit: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së
Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë përgatitjen e
nevojshme shkollore dhe aftësitë fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.

Vërejtje: Kandidatë duhet të ruajnë dëshminë e aplikimit, e cila është e domosdoshme
për fazat e tjera të procedurave të konkursit.

⇒ Shpallja e plote.