www.ofertapune.net Vende të lira të punës (2) | PunaIme

Vende të lira të punës (2)

Kompania

Komuna e Malishevës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Malishevë

Data e publikimit

29/09/2020

Data e perfundimit

13-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligyit të Punës, nr. 03/L-212, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.90/20] 0), Neni 5 pikës c, të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikes së Kosovës, ny. O3/L-068, Udhëzimit Administrativ ( MPMS) Nr.07/2017 per rregullimin e Procedurave të Konkursit Publik Neni 4. Udhëzimit Administrativ MASHT Nr. 10/2018 datë: 20.07.2018 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshem, Drejtoria përvArsim dhe Edukim shpail:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës
Viti shkollor 2020/2020

Nr. | Niveli, Shkolla | Pozita | Vend i lire/zevendesim | Nr pozitave | Ore

SHFMU” Ibrahim Mazreku” në Malishevë | Edukatore |Zëvendësim i lehonisë me kohë të caktuar | 1 | 20

SHFMU” Ismail Qemali” në Bellanicë | Gjuhë Gjermane | Vend i lirë |1 | 8

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

  • Formulari i aplikimit
  • Rezymeja personale (CV)
  • Dokumenti personal (letërnjoftimi ose pasaporta)
  • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës jo më të vjetra se gjashtë muaj.
  • Certifikata 1ë nuk jeni nën hetime
  • Dëshmitë e përvojës në institucionet arsimore ( nëse ka)
  • Certifikata e lindjes

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimor

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara me akte juridike që e rregullojnë fushën e arsimit Parauniversitar (Ligji Nr 04/L-032 dhe , Ligji Nr. 03/L-068) dhe në përputhje me Udhëzimin Administrativ përkatës të MASHT-it (UA Nr 10/2018) si dhe Procedurave të përcaktuara me kornizën ligjore per rregullimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik.

Kriteret e kualifikimit: Për vendin e punës edukatore kërkohet kualifikimet ashtu sic planifikohet me UA të MASHT-it për Normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm Nr. 10/2018 datë; 20.07.2018 Neni 3 Edukimi Parashkollor.

Kriteret e kualifikimit: Për vendin e punës Gjuhë Gjermane kërkohet kualifikimet ashtu sic planifikohet me UA të MASHT-it për Normativin mbi kuadrin profesional ë arsimit të përgjithshëm Nr. 10/2018 datë; 20.07.2018,

Vetëm në mungesë të kandidatëve nga sqarimi i lartcekur, do të shqyrtohen edhe aplikacionet e kandidatëve me kualifikim më të përafërt.

Mosplotësimi i saktë dhe j gartë i formularit të aplikimit, aplikacionet e pakompletuar dhe ato gë dorëzohen pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente( jo ata që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi)

SQARIM: Kandidatët mund të konkurrojnë në më shumë shkolla, por me dokumente të vecanta.

Personat që kanë diplomuar Jashtë Kosovës duhet të kene diplomat e nostrifikuara në MASHT.

Për intervistë do të ftohën ata kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore të cekura.

Pas plotësimit të dispozitave ligiore dhe kritereve të konkursit publik, kandidatët do t’i nenshtrohen testimit me shkrim dhe testit me gojë sipas nenit 10 dhe 11 të Udhëzimit Administrativ nr. Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik.

Afati dhe mënyra e aplikimit

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit më: 29.09.2020 deri më datën: 13.10.2020

⇒ Shpallja e plote.