www.ofertapune.net Vende të lira të punës (15) | PunaIme

Vende të lira të punës (15)

Kompania

Komuna e Deçanit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Deçan

Data e publikimit

07/08/2020

Data e perfundimit

24-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të nenit 8. paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës, nr. 031L-212,( Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.90.2010), Neni 5 pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr. 031-068, Udhëzimit Administrativ ( MPMS)Nr.0712017 për Rregullimin Procedurave të Konkursit Publik Neni 4. Udhëzimit Administrativ MASHT Nr. 1022018 datë: 20.07.2018. Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ MASHT Nr. 0512015 Normativi Për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional, dhe kërkesave nga Departamenti për Politika i Arsimit Parauniversitar në MASHT Drejtoria për Arsim shpall

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës

1 Gjimnazi ” Vëllezërit Frashëri” Deçan Mësimdhënës/e Gjeografisë Vendi Lirë 1.
2 SHFMU “Rexhep Kadrijaj” Rastavicë Mësimdhënës/e Edukatës Fizike Kohë të Caktuar 1
3 SHFMU “Dëshmorët e Vokshit” Pobergjë Mësues/e Klase Zëvendësim Lehonie 1
4 SHFMU “Isa Boletini” Isniq Mësimdhënës/e Kimisë Kohë të Caktuar 1
5 SHFMU “isa Boletini” Isniq Mësimdhënës/e Gjuhës Angleze Vendi Lirë (14 orë) 1
6 SHFMU “Maxhun Çekaj” Irzniq Mësimdhënës/e Teknologjisë (16 orë) Zëvendësim Lehonie 1
7 SHFMU “Faik Konica” Ratishë Mësimdhënës/e Matematikës Vend i Lirë (15 orë) 1
8 SHFMU “Esad Mekuli” Maznik Mësimdhënës/e Matematikës Vend i Lirë (15 orë) 1
9 SHFMU “Bajram Curri” Strellc i Epërm Mësimdhënës/e Gjuhës Angleze Zëvendësim Lehonic 1
10) SHFMU “Ardhmëria” Beleg Mësues/e Klase (Rishpallje) ) Zëvendësim Lehonie 1
11) SHFMU ” Ardhmëria” Beleg. Punëtorë Teknik Vendi Lirë 1
12) SHFMU “Lan Selimi “Lumbardh Mësues/e Klase Zëvendësim Lehonie 1
13) SHMP “Tafil Kasumaj” Deçan Mësimdhënës/e lëndëve të mjekësisë (Rishpallje) Vendi Lirë (13 orë) 1
14 Drejtoria e Arsimit — Deçan Asistent për fëmijë/nxënës më nevoja të veçanta arsimore (Rishpallje) Vendi Lirë 2

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente: Formulari i aplikimit, Rezymeja personale (CV): Dokumenti personal/letërjoftimi ose pasaporta), Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat); certifikatat në vend të diplomës jo më të vjetra se gjashtë muaj, Trajnime (nëse ka), Vërtetimin e përvojës së punës (nëse ka), Certifikata që nuk jeni nën hetime, Certifikata e lindjes, Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë diplomat e nostrifikuara në MASHT.

Kriteret e kualifikimit: Për vendin e punës Asistent për fëmijërnxënës më nevoja të veçanta kërkohen kualifikimet: Shkolla e mesme dhe Niveli 5-të (post sekondar) i kualifikimit asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore.

Formularin i Aplikimit për Punësime shkarko këtu.

Lista e ngushtë e aplikantëve që ftohen për intervistë dhe orari i intervistave publikohet në vweb- faqen e Komunës së Deçanit.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje, (kualifikimet universitarë duhet të jenë të noterizuara të noteri), dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistës.

Afati dhe mënyra e aplikimit: Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik dhe faqen zyrtare të komunës së Deçanit, duke filluar nga data e publikimit më: 08.08.2020 më datën: 24.08.2020.

Shpallja e plote.