www.ofertapune.net Vende të lira të punës (14) | PunaIme

Vende të lira të punës (14)

Kompania

Komuna e Obiliqit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Obiliq

Data e publikimit

22/07/2020

Data e perfundimit

05-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Bazuar në nenin 8, paragrafi 1 dhe 2, te Ligji i Punës, nr.037L -212, neni 5, paragrafi c, Ligji për
Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr.031L-068, neni 35, Ligji për Arsimin
Parauniversitar në Republikën e Kosovës,nr.04)L-032, Udhëzimet Administrative të MASHT-it,
nr.1512019, nr.1772009, dhe nr.0772017 rregullimi i procedurave në sektorin publik, Drejtoria e
Arsimit me datë 2210712020, shpallë:

KONKURS
(Për plotësimin e vendeve të punës)

SHMLP ”ISMAIL DUMOSHI” në Obiliq

 • Një mësimdhënës për lëndën Gjuhë dhe Letërsi Shqipe me 18 orë (zëvendësim i pushimit
  të lehonisë).
 • Një mësimdhënës për lëndët e përgjithshme të Ekonomisë me 100 orë (zëvendësim i
  pushimit të lehonisë).
 • Një mësimdhënës për lëndën e matematikës.

SHFMU “Dr. Ibrahim Rugova” në Obiliq

 • Dy mësues klase (me kontratë një vjeçare) në Obiliq.
 • Një mësues klase (me kontratë një vjeçare) në PNF në fshatin Mazgit i Epërm.
 • Dy mësues klase (zëvendësim i pushimit të lehonisë) në Obiliq .

SHFMU “Migjeni” në Siboc

 • Një mësues klase në PNF Graboc i Epërm.
 • Një mësues klase, (zëvendësim i pushimit të lehonisë).
 • Një punëtor teknik në PNF Graboc i Epërm.

SHFMU “Naim Frashëri” Breznicë

 • Një arsimtar për Gjuhë Shqipe me 19 orë (zëvendësim i pushimit të lehonisë) në PNF
  Kozaricë

SHFMU “Pandeli Sotiri” në Obiliq i Vjetër

 • Një edukatore, (zëvendësim i pushimit të lehonisë).

SHFMU “Hasan Prishtina” në Milloshevë

 • Një arsimtar të matematikës me 12 orë (8 orë në SHFMU “Hasan Prishtina” dhe 4 orë në
  SHFMU “Fazli Grajqevci” në Hade).

Kushtet për mësimdhënës:

Kërkohet kualifikimi profesional përkatës, sipas Ligjit mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm në
Republikën e Kosovës dhe Udhëzimin Administrativ (MASHT), nr.1072018 Për Normativin Mbi
Kuadrin Profesional Të Arsimit Të Përgjithshëm.

Kandidatët që konkurrojnë për mësimdhënës duhet ta sjellin:

 • Diplomën e fakultetit të vërtetuar apo noterizuar (kopje),
 • Dëshminë për përvojën e punës,
 • Certifikatën e lindjes,
 • Letërnjoftimin (kopje).
 • Certifikate nën hetime

Kandidatët, që konkurrojnë për këto vende të punës, të cilët kanë diplomuar jashtë Republikës së Kosovës, të cilët nuk i kanë diplomat e nostrifikuara në MASH nuk do të përfshihen në listën e ngushtë.

Kushtet dhe kriteret për punëtor teknik:

 • Diplomën e shkollës së mesme
 • Certifikatën e lindjes
 • Certifikatën nën hetime
 • Letërnjoftimin (kopje)

Për të gjitha vendet e punës fletëkërkesat merren në Zyrën e Pranimit të KK-së, apo në faqen zyrtare të komunës dhe dorëzohen me dokumentet të kompletuara në të njëjtën zyrë. Kandidatët do të ftohen në intervistë përmes telefonit.

Afati i konkursit është 15 ditë nga dita e publikimit në shtyp dhe te faqja zyrtare e komunës.

Shpallja e plote e punes.