www.ofertapune.net Vende të lira të punës (14) | PunaIme

Vende të lira të punës (14)

Kompania

Komuna e Prizrenit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prizren

Data e publikimit

09/09/2020

Data e perfundimit

23-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 041L-032, (neni 35), Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës nr. 031L-068 ( neni 5), Ligjit të Punës nr. 034L-212 (neni $), Udhëzimit Administrativ të MASHT, Nr. 171200, – procedurat e zgjedhjes së personalit arsimor në shkollë, Udhëzimit Administrativ të MASHT, nr. 1072018 – Normativi për kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ të MASHT, Nr. 0572015- normativit për mësimdhënësit e arsimit profesional dhe Udhëzimit Administrativ të MPMS, nr. 772017 – Rregullimi i procedurave në sektorin publik, Udhëzimi Administrativ 1772009, Drejtoria Komunale për Arsim shpall:

KONKURS për vende të lira të punës
Me kohë të caktuar

Gjuhë dhe letërsi shqipe

Një mësimdhënës/e në SHML “Gjon Buzuku” në Prizren, paraleleja e ndarë fizike në Romajë, me kohë të caktuar, gjerëm deri më 11.02.2021 (pushim i lehonisë).

Gjuhë gjermane

Një mësimdhënës/e në SHML “Gjon Buzuku” në Prizren, paraleleja e ndara fizike në Romajë dhe Gjonaj, me kohë të caktaur, gjerë më 31.05.2021 (pushim i lehonisë).

Matematikë

Një mësimdhënës/e në SHML “Remzi Ademaj” në paralelet e ndara fizike në Zym (8 orë) dhe Velezhë (7 orë).

Gjeografi

Një mësimdhënës/e në SHML “Gjon Buzuku” në paralelet e ndara fizike në Romajë dhe Gjonaj, me kohë të caktuar deri më 10.12.2020 (pushim i lehonisë).

Histori

Një mësimdhënës/e në SHML “Remzi Ademaj” në Prizren, paralelja e ndarë fizike në Zym (7 orë) dhe Velezhë (7 orë).

Psikologji

Një mësimdhënës/e me 11 orë mësimore në javë në SHMLM “Luciono Motroni” në Prizren dhe plotësim norme në SHML “Remzi Ademaj” paralelet e ndara fizike në Zym (4 orë) dhe Velezhë (4 orë).

Me kohë të pacaktuar

Instruktor/e të praktikës profesionale

Dy instruktor/e të praktikës profesionale në SHMLM “Luciano Motroni” në Prizren (Module të Praktikës profesionale: Perkujdesja dhe Trajtimi i të Sëmuarve me Sëmundje të Brendshme dhe Përkujdesja dhe Trajtimi i të Sëmurëve në Kirurgji).

Mjek/e të përgjithshëm

Tre mjek/e të përgjithshëm në SHMLM “Luciono Motroni” në Prizren (për lëndët profesionale: Etika në Shëndetësi, Kirurgji me Përkujdesje, Edukim Shëndetësor , Shëndeti dhe sëmundjet e fëmijëve, Kujdesi shëndetësor ).

Piano

Një mësimdhënës/e në SHML “Lorenc Antoni” në Prizren

Korepetitorë

Një mësimdhënësje në SHML “Lorenc Antoni” në Prizren

Violinë

Një mësimdhënës/e në SHML “Lorenc Antoni” në Prizren

Kushtet:

Për të gjitha vendet e punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, sipas Udhëzimit administrative nr. 1072018 — normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm.

  • Kopjen e vërtetuar të diplomës
  • Nostrifikimin, nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës
  • Dëshminë mbi përvojën e punës
  • Trajnimet profesionale
  • Certifikata e lindjes
  • Kopjen e leternjoftimit
  • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilin dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore, kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët (të sjellet nga kandidati fituese).
  • Aplikacionet merren në DKA dhe dorëzohen të plotësuar së bashku me dokumentacionin e kërkuar në DKA.

Konkursi ngelet i hapur 15 ditë nga data e shpalljes deri më 23.09.2020

Dokumentacioni i kompletuar për konkurim nuk iu kthehet kandidatëve

⇒ Shpallja e plote.