www.ofertapune.net Vende të lira të punës (10) | PunaIme

Vende të lira të punës (10)

Kompania

Komuna e Prizrenit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prizren

Data e publikimit

07/10/2020

Data e perfundimit

22-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të nenit 35 te ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 041L-032, nenit 5 të Ligjit per Arsimin në Komunat e Repubikës te Kosovës, neni 8 i Ligjit të Punës nr. 031L-212, Udhëzimi Adiminstrativ nr. 1072018 (MAShT) – Normativi mbi kuadrin profesonal të arsimit të pergjithshem, Udhëzimi Adiminstrativ nr. 0512015 (MASHT) — Normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, Udhëzimi administrativ nr 0772017 (MPM$) – rregullimi i procedurave në sektorin publik, Drejtoria Komunale për Arsim shpall:

KONKURS
Për këto vende të lira të punës:

Mësues/e klasor

Me kohë të pacaktuar:
Një mësimdhënës në ShHFMU “Haziz Tola”.

Me kohë të caktuar:
Një mësimdhënës në SHFMU “Dëshmorët e Kabashit”, në Korishë (deri sa të kthehet mësimdhënësja nga pushimi I lehonisë).

Fizikë

Me kohë të caktuar:
Një mësimdhënës në Shfmu “ Vëllezërit Frashëri”, në Planejë,10 orë mësimore,

Histori-Gjeografi

Me kohë të caktuar:
Një mësimdhënës në Shfmu”’ Mati Logoreci”.

Gjeografi

Me kohë të pacaktuar:
Një mësimdhënës në Shfmu’”Mic Sokoli’” dhe plotësim norme në Shfmu “’Nefit Jusufi” në Skorobisht,
Kimi-Fizikë

Me kohë të pacaktuar
Një mësimdhënës në Shfmu “Ibrahim Fehmiu”,

Biologji

Me kohë të pacaktuar
Një mësimdhënës në Shfmu “Fatmir Berisha” (10 orë).

Punëtor teknik

Me kohë të pacaktuar
Një punëtor teknik në SHFMU “Bajram Curri”, në Romajë,
Një punëtor teknik në Shfmu “Abdyl Frashëri”
Një punëtor teknik në Gjimnazin “Remzi Ademaj’”, paralelja e ndarë në Velezhë.

Kushtet:

  • Kualifikimet për mësimdhënës sipas UA 1072018
  • Kualifikimet për mësimdhënës në shkolla profesionale sipas UA 0572015
  • Kualifikimet për punëtor teknik: shkolla e mesme (e preferuar)

Dokumentet e kërkuara:

  • Kopjen e vërtetuar të diplomës – Nostifikimin. nëse shkollimi është kryer jashtë Kosovës.
  • Kopjen e letërnjoftimit
  • Certifikatën e lindjes
  • Dëshmitë mbi përvojën e punës
  • Trajnimet profesionale të akredituara
  • Vërtetimin nga Policia e Kosovës se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët.
  • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij’saj shëndetësore, kandidati e sjell pasi të pranohet në punë.

Aplikacionet merren në DKA dhe dorëzohen të plotësuara së bashku me dokumentacionin e
kërkuar në DKA.

Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk iu kthehet kandidatëve. Konkursi mbetet i hapur 15 ditë, deri më datë 22.10.2020.

Për cdo fazë të këtij konkursi(me referencën e lartëshënuar) kandidatët potencialë do të
informhen nëpërmjet web faqes së Komunës së Prizreni dhe në tabelën e shpalljes në DKA
⇒ Shpallja e plote.