www.ofertapune.net Vende të lira pune | PunaIme

Vende të lira pune

Kompania

Beni Dona Plast Sh.p.k.

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

16-01-2024

Data e perfundimit

22-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Korporata “Beni Dona Plast” SH.P.K. me seli në adresën: Rr. “Imzot Nikë Prela”, Lagjia: “Ulpian”, pn., Prishtinë, 10 000, Republika e Kosovës, në përputhje me Statutin e Korporatës dhe duke u bazuar në dispozitat e Rregullores për Funksionimin e Brendshëm të Korporatës, më datë 15.01.2024, shpall ketë:

K O N K U R S

“Beni Dona”, është e specializuar në ofrimin e shërbimeve të gastronomisë duke përfshirë restaurante, kuzhina, byfe, marketin, me një personel me provojë shumëvjeçare në ketë fushë.

Me qëllim të avancimit dhe të rritjes së veprimtarisë, Beni Dona, tani është duke kërkuar staf mbështetës të kualifikuar dhe profesional për pozitat e punës si në vijim:  

 1. Zyrtar/e Financave (Ekonomist/e)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Organizon punët e financave;
 • Bene faturimin dhe regjsitrimin e dokumentacionit perkates;
 • Përgjegjes në punet financiare, dhe rregullime te dokumentacionit;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale master në fakultetin ekonomik;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme (e preferueshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj).
 1. Zyrtar/e Administrative

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Organizon punët administrative;
 • Bene arkivimin dhe sistemimin e dokumentacionit perkates;
 • Bene scanimin dhe percjelljen e dokumentacionit;
 • Pranon dhe bene thirrje telefonike ne lidhje me çeshtjet administrative dhe sipas udhezimit te mbikqyrësit;
 • Përgjegjes në punet administrative, dhe rregullime te dokumentacionit;
 • Sjellet në bazë të kodit të mirsjelljes brenda kompanisë;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme (e preferueshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj).
 1. Zyrtar Ligjor/e (Jurist/e)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Përfaqëson kompaninë në çështje juridike;
 • Bënë kontratat e punëtorëve dhe shkresa të ndryshme sa i perket lëmisë së marrëdhënies së punës;
 • Përcjell legjislacionin dhe rregulloret që e atakojn kompaninë;
 • Hartoj rregulloret e brendëshme për kompaninë;
 • Harton vendimet për pushimë për të punsuarit e kompanisë;
 • Përcjell festat zyrtare dhe harmonizon njoftimet për festa;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme 3 vite (e preferueshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj).
 1. Zyrtar/e e Burimeve Njerëzore

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Organizon punët lidhur me burimet njerëzore;
 • Bene kontrollimin dhe regjsitrimin e dokumentacionit përkatës;
 • Përgjegjes në punet me të punësuarit, dhe rregullime të dokumentacionit;
 • Kalkulimin e pagave, pushimeve etj;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale master në fakultetin ekonomik apo fusha të për afërta sociale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme (e preferueshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj).
 1. Zyrtar/e për Kontabilitet (Kontabilist/e e çertifikuar)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Organizon punët e financave dhe kontabilitetit;
 • Bënë deklarimet dhe veprimet tjera që ndërlidhen me kontabilitet;
 • Përgjegjes në punet financiare/kontabilitetit dhe deklarimeve në ATK, dhe rregullime te dokumentacionit përkatës për të cilat duhet të raportohet nga kompania;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale master në fakultetin ekonomik si dhe çertifikatën e kontabiliteti;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme (e domosdoshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj).
 1. Shofer (kategorinë B dhe C)

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma apo çertifikata përkatëse për ketë fushë;
 • Përvojë mbi dy (2) vite pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.
 1. Zyrtar për (Teknologji Informative) IT

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Kujdeset për funksionin e të gjitha pajisjeve të teknologjisë informative për të krijuar një sistem funksional ne përputhje me nevojat dhe kërkesat e ndërmarrjes.
 • Përgatitja e kërkesave të shfrytëzueseve dhe specifikacioneve tjera teknike;
 • Bën montimin e pajisjeve të teknologjisë informative përfshirë kompjuter, printer, skaner dhe pajisje tjera;
 • Mbikëqyrë rrjetin e internetit dhe ëireless-it, bën shpërndarje të kohë pas kohëshme të rrjetit sipas nevojave të paraqitura.
 • Sipas nevojës bën edhe formatizimet e PC-ve
 • Ndihmon personelin e ndërmarrjes në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative.
 • Instalon kompjuterët me sisteme operative Ëindoës, Office dhe softuer tjetër sipas nevojës duke u kujdesur për ruajtjen e shënimeve;
 • Ndihmon në rregullimin dhe monitorimin e masave përforcuese të programeve softuerike dhe shërbimet ndihmëse.
 • Si dhe shërbimet tjera të nevojëshme nga fusha e IT-s, sipas kërkesës së punëdhënësit;

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e përkatëse për ketë fushë Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Teknologji Informative, ose diplome tjetër të fushave përkatëse;
 • Përvojë dy (2) vite pune në pozita të ngjashme;
 • Njohja e gjuhës angleze e dmosdoshme, ndërsa njohja e gjuhëve të tjera përparësi;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.
 1. Kuzhinier/e

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Përgatitjen e të gjitha llojeve të ushqimit në bazë të porosive;
 • Merr iniciativa për përgatitjen e specialiteteve të reja të ushqimeve;
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë ;
 • Ferizaj ;
 • Gjilan ;
 • Mitrovicë
 • Istog ;
 • Prizren dhe
 • Në të gjithë territorin e Kosovës (ku secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin një ose më shumë qytete ku mund të punojë).
 1. Ndihmës Kuzhinier/e

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon në përgatitjen e të gjitha llojeve të ushqimit në bazë të porosive;
 • Merr iniciativa për përgatitjen e specialiteteve të reja të ushqimeve;
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë ;
 • Ferizaj ;
 • Gjilan ;
 • Mitrovicë
 • Istog ;
 • Prizren dhe
 • Në të gjithë territorin e Kosovës (ku secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin një ose më shumë qytete ku mund të punojë).
 1. Punojës/e në Kuzhinë (Enëlarëse, Ëmbëltoriste, Servuese etj)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon në pastërtinë dhe përgatitjen e të gjitha llojeve të ushqimit në bazë të porosive;
 • Merr iniciativa për përgatitjen e specialiteteve të reja të ushqimeve;
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë
 • Ferizaj
 • Gjilan
 • Mitrovicë
 • Istog
 • Prizren ) dhe
 • Në të gjithë territorin e Kosovës (ku secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin një ose më shumë qytete ku mund të punojë).
 1. Kamarier/e dhe Banakier/e

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Të kenë shkathtësi dhe entuziazëm, në kryerjen e detyrave të punës;
 • Të ketë paraqitje profesionale dhe të jetë i shoqërueshëm;
 • Të jetë i/e gatëshme për punën nën presion;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Bufet në insitucionet publike të Republikës së Kosovës në Prishtinë ,
 1. Automekanik

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Riparimi i të gjitha i automjeteve dhe makinave të kompanisë sipas urdhrit,
 • Përgjegjësia për cilësinë e riparimeve,
 • Ngasja e automjeteve, verifikimi dhe provimi i rregullsisë teknike të automjeteve,

makinave etj.,

 • Aplikimi i masave mbrojtëse në punë dhe mbajtja e pastërtisë në lokalet ku punon,
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë ,
 • Fushë Kosovë si dhe Parku i Biznesit Drenas, ku secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin një ose më shumë qytete ku mund të punojë).
 1. Sektorist/e

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Mirëpret konsumatorët dhe i ndihmon në zgjedhjen e produkteve;
 • Bënë kërkesë për furnizim me mall që nevojitet, palon mallin në rafte dhe vendosë çmimet;
 • Në rast nevoje paketon mallin e shitur;
 • Kujdeset për asortimentin, temperaturat adekuate;
 • Largon artikujt me afat të skaduar;

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale :

 • Dëshmi mbi kualifikimet në rast se ka të tilla;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë ku secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin ku mund të punojë).
 1. Arkatar/e

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale :

 • Dëshmi mbi kualifikimet në rast se ka të tilla;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

Secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin ku mund të punojë. 

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit për këto pozita mund të aplikojnë ku së bashku me Aplikacionin, të bashkëngjitni CV-në dhe dokumentet tjera mbështetëse, t’i dërgojnë përmes formës elektronike;
 • Aplikacionet mund të dorëzohen dhe në e-mail: [email protected] (tel: 044 508 507) në subject të ceket: Emri Mbiemri, Pozita dhe Qytetin për në të cilën aplikoni;
 • Afati për aplikim do të jetë nga data 01.2024 deri më 31.01.2024,  (15 ditë).
 • VËREJTJE: Dokumente e pakompletuara, dhe dokumente të cilat nuk plotësohen sipas specifikave të lartcekura nuk do të trajtohen. Vetëm kandidatët/et të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të ftohen.

APLIKACION PËR PUNËSIM