www.ofertapune.net Vende të lira pune | PunaIme

Vende të lira pune

Kompania

Olti Trasing

Data e publikimit

16-01-2024

Data e perfundimit

22-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Korporata “Olti Trasing” SH.P.K. me seli në adresën: Rr. “Bulevardi Bill Clinton”, pn., Prishtinë, 10 000, Republika e Kosovës, në përputhje me Statutin e Korporatës dhe duke u bazuar në dispozitat të Rregullores për Funksionimin e Brendshëm të Korporatës, më datë 15.01.2024, shpall ketë:

K O N K U R S

Me qëllim të avancimit dhe të rritjes së veprimtarisë, “Olti Trasing” sh.p.k , tani është duke kërkuar staf mbështetës të kualifikuar dhe profesional për pozitat e punës si në vijim

 1. Zyra e Inxhiniereve
 • Inxhinier/e i Arkitekturës
 • Inxhinier/e Ndertimit/Konstruktiv
 • Inxhinier/e i Elektrikës
 • Inxhiner/e e Hidros
 • Inxhinier/e e Makinerisë

 Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Aftësi për të përcaktuar qëllimet dhe kërkesat e punëdhënësit, kontraktorëve, nënkontraktorve, klientëve me anë të projekteve;
 • Matja e hapësirave në terren, dizajni i produkteve dhe përgatitja e projekteve sipas kërkesave të klientëve,
 • Mbikëqyrja dhe menaxhimi i proceseve të ndërtimit, prodhimit në korporatë si dhe mbikëqyrja dhe menaxhimi i ekzekutimit të projekteve dhe të punësuarave në terren;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

 Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale bachelor, përparësi kanë ata me Mastër të Fakultetit të Ndërtimtarisë-Arkitekturës;
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze është domosdoshme, njohja e gjuhëve të tjera është përparësi;
 • Përvojë pune 5 vjeçare në kompanitë të fushave të ngjashme, pas diplomimit e preferueshme;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në gjithë aplikacionet në “MS Office”, aplikacionet Excel, Ëord, Poëer Point, ArchiCad, AutoCad, Corel Draë, etj;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj) .

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.
 1. Zyrtar për (Teknologji Informative) IT

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Kujdeset për funksionin e të gjitha pajisjeve të teknologjisë informative për të krijuar një sistem funksional ne përputhje me nevojat dhe kërkesat e ndërmarrjes.
 • Përgatitja e kërkesave të shfrytëzueseve dhe specifikacioneve tjera teknike;
 • Bën montimin e pajisjeve të teknologjisë informative përfshirë kompjuter, printer, skaner dhe pajisje tjera;
 • Mbikëqyrë rrjetin e internetit dhe ëireless-it, bën shpërndarje të kohë pas kohëshme të rrjetit sipas nevojave të paraqitura.
 • Sipas nevojës bën edhe formatizimet e PC-ve
 • Ndihmon personelin e ndërmarrjes në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative.
 • Instalon kompjuterët me sisteme operative Ëindoës, Office dhe softuer tjetër sipas nevojës duke u kujdesur për ruajtjen e shënimeve;
 • Ndihmon në rregullimin dhe monitorimin e masave përforcuese të programeve softuerike dhe shërbimet ndihmëse.
 • Si dhe shërbimet tjera të nevojëshme nga fusha e IT-s, sipas kërkesës së punëdhënësit;

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e përkatëse për ketë fushë Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Teknologji Informative, ose diplome tjetër të fushave përkatëse;
 • Përvojë dy (2) vite pune në pozita të ngjashme;
 • Njohja e gjuhës angleze e dmosdoshme, ndërsa njohja e gjuhëve të tjera përparësi;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.
 1. Zyrtar/e Financave (Ekonomist/e)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Organizon punët e financave;
 • Bene faturimin dhe regjsitrimin e dokumentacionit perkates;
 • Përgjegjes në punet financiare, dhe rregullime te dokumentacionit;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale master në fakultetin ekonomik;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme (e preferueshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj).
 1. Zyrtar Ligjor/e (Jurist/e)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Përfaqëson kompaninë në çështje juridike;
 • Bënë kontratat e punëtorëve dhe shkresa të ndryshme sa i perket lëmisë së marrëdhënies së punës;
 • Përcjell legjislacionin dhe rregulloret që e atakojn kompaninë;
 • Hartoj rregulloret e brendëshme për kompaninë;
 • Harton vendimet për pushimë për të punsuarit e kompanisë;
 • Përcjell festat zyrtare dhe harmonizon njoftimet për festa;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme 3 vite (e preferueshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj).
 1. Zyrtar/e e Burimeve Njerëzore

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Organizon punët lidhur me burimet njerëzore;
 • Bene kontrollimin dhe regjsitrimin e dokumentacionit përkatës;
 • Përgjegjes në punet me të punësuarit, dhe rregullime të dokumentacionit;
 • Kalkulimin e pagave, pushimeve etj;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale master në fakultetin ekonomik apo fusha të për afërta sociale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme (e preferueshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj).
 1. Zyrtar/e për Kontabilitet (Kontabilist/e e çertifikuar)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Organizon punët e financave dhe kontabilitetit;
 • Bënë deklarimet dhe veprimet tjera që ndërlidhen me kontabilitet;
 • Përgjegjes në punet financiare/kontabilitetit dhe deklarimeve në ATK, dhe rregullime te dokumentacionit përkatës për të cilat duhet të raportohet nga kompania;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale master në fakultetin ekonomik si dhe çertifikatën e kontabiliteti;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme (e domosdoshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj).
 1. Shofer (kategorinë B dhe C)

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma apo çertifikata përkatëse për ketë fushë;
 • Përvojë mbi dy (2) vite pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.
 1. Teknik i ndërtimit :

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Kryejnë të gjitha punët lidhur me ndërtim, rindërtim,sipas pozitave te dhe specifikave të parapara  etj ;
 • Kujdeset për zbatimin e të gjitha kërkesave dhe urdhëresave të përgjegjësëve;

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale :

 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, përparësi.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.
 1. Depoist :

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e përkatëse për ketë fushë Fakulteti i ekonomik ;
 • Përvojë dy (2) vite pune në pozita të ngjashme;
 • Të ketë njohuri për materialet ndërtimore;
 • Njohja e gjuhës angleze është e preferuar ;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.
 1. Punëtor nga fusha e ndërtimit :
 • Puntor – (Ndihmes Mjeshtri) :
 • Latues
 • Armirues
 • Saldues
 • Mjeshter per AL-PVC
 • Mjeshter per Ujsjelles dhe kanalizim
 • Mjeshter per knauf ,glet dhe ngjyrë

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Kryejnë të gjitha punët lidhur me ndërtim, rindërtim,sipas pozitave te lartecekura si; suvatimit, elektrikës, hidros, AL-PVC, knauf, glet , ngjyrë ,ujësjellës dhe kanalizim , latues, armirues, saldues  etj ;
 • Kujdeset për zbatimin e të gjitha kërkesave dhe urdhëresave të përgjegjësëve;

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale :

 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, përparësi.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.
 1. Mirëmbajtëse – pastruese

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Kujdeset mirëmbajtjen dhe pastërtin në hotel;
 • Kujdeset për mirëmbajtjen dhe pastërtin në dhomat e hotelit,

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale :

 • Diploma e përkatëse për ketë fushë “Menaxhim në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis”;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj

13.Automekanik

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Riparimi i të gjitha i automjeteve dhe makinave të kompanisë sipas urdhrit,
 • Përgjegjësia për cilësinë e riparimeve,
 • Ngasja e automjeteve, verifikimi dhe provimi i rregullsisë teknike të automjeteve, makinave etj.,
 • Aplikimi i masave mbrojtëse në punë dhe mbajtja e pastërtisë në lokalet ku punon,
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë ,
 • Fushë Kosovë si dhe Parku i Biznesit Drenas, ku secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin një ose më shumë qytete ku mund të punojë).

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit për këto pozita mund të aplikojnë ku së bashku me Aplikacionin, të bashkëngjitni CV-në dhe dokumentet tjera mbështetëse, t’i dërgojnë përmes formës elektronike;
 • Aplikacionet mund të dorëzohen dhe në e-mail: [email protected] (tel: 044 508 507) në subject të ceket: Emri Mbiemri, Pozita dhe Qytetin për në të cilën aplikoni;
 • Afati për aplikim do të jetë nga data 01.2024 deri më 31.01.2024,  (15 ditë).
 • VËREJTJE: Dokumente e pakompletuara, dhe dokumente të cilat nuk plotësohen sipas specifikave të lartcekura nuk do të trajtohen. Vetëm kandidatët/et të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të ftohen.

APLIKACION PËR PUNËSIM