www.ofertapune.net Vende të lira pune | PunaIme

Vende të lira pune

Kompania

NLB Banka

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

25-05-2023

Data e perfundimit

05-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Banka

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS

për zgjedhjen e kandidatëve për vendet e punës

 1. Zyrtar për administrimin e bazës së të dhënave në Divizionin për Teknologji Informative( një vend pune)
 2. Zyrtar për përkrahje të aplikacioneve në Divizionin për Teknologji Informative ( një vend pune)
 1. Zyrtar për administrimin e bazës së të dhënave

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universitare në shkenca kompjuterike ose lëmi të ngjashme kanë përparësi;
 • Njohuri në sisteme operative Windows të fundit.
 • Njohuri në Administrim dhe menaxhim në baza të të dhënave, fokus të veçantë në MS SQL Server, T-SQL;
 • Njohuri në analizë dhe dizajnimin e kërkesave të biznesit;
 • Njohuri në testim, implementim dhe dokumentim të softuerëve;
 • Së paku 3 vjet përvojë pune, në punët dhe detyrat e ngjashme me përshkrimin e detyrave për këtë vend te punës;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Obligohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Administron dhe menaxhon bazat e të dhënave;
 • Konfiguron dhe i mirëmban serverët ku ndodhen bazat e të dhënave;
 • Monitoron performancen e sistemit;
 • Siguron performance të lartë, disponueshmëri, qëndrueshmëri dhe siguri në sisteme
 • Analizon, zgjidhë dhe i korrigjon problemet në kohë reale;
 • Ofron sugjerime për zgjidhje;
 • I ri-definon dhe automatizon proceset e rregullta dhe i dokumenton ndryshimet;
 • Ndihmon zhvilluesit në lidhje me informatat rreth strukturës së bazës së të dhënave;
 • Kryen mirëmbajtjen dhe ofron përkrahje ne rastet e liferimit të versioneve të reja
 • Konfiguron dhe mirëmban integrimet në nivel të bazës së të dhënave me servise dhe sisteme tjera
 • Administron dhe monitoron çështjet e sigurisë në nivel të “login” dhe “usera-ve”
 • Administron dhe monitoron JOBs, Backup.
 • Kryerja e punëve dhe detyrave tjera nga fushëveprimi i vendit të punës sipas urdhrit të udhëheqësit më të lartë.
 1. Zyrtar për përkrahje të aplikacioneve në Divizionin për Teknologji Informative

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universitare në shkenca kompjuterike ose lëmi të ngjashme kanë përparësi;
 • Njohuri në sisteme operative Windows XP,7,10.
 • Njohuri në Administrim dhe menaxhim në baza të të dhënave, fokus të veçantë në MS SQL Server, T-SQL;
 • Njohuri në analizë dhe dizajnimin e kërkesave të biznesit;
 • Njohuri në testim, implementim dhe dokumentim të softuerëve;
 • Së paku 1 vjet përvojë pune, në punët dhe detyrat e ngjashme me përshkrimin e detyrave për këtë vend te punës;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Obligohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Regjistron saktë kërkesat në HelpDesk duke përdorur procedurat dhe aplikacionet përkatëse;
 • Përgjigjet ndaj kërkesave ne mënyrë te shpejte dhe ndërmerr veprimet e nevojshme me qëllim të zgjidhjes së tyre në përputhje me prioritetet dhe nivelet përkatëse të shërbimit;
 • Teston, zbaton dhe dokumenton zhvillimet dhe ndryshimet e reja.
 • Përgatitë raporte të ndryshme bazuar në kërkesat e bankës, përfshirë analizë e mbledhjes së të dhënave, zhvillimin, testimin, dokumentimin dhe siguron saktësinë e raporteve
 • Administrim të shfrytëzuesve te aplikacioneve në bankë
 • Përcjell “Helpdesk” aplikacionin për problemet e raportuara dhe i trajton ato me qëllim të zgjidhjes;
 • Identifikon natyrën e vërtetë te problemeve lidhur me harduer dhe softuer;
 • Analizon trendët e kërkesave dhe problemeve me qëllim te përshpejtimit të zgjidhjes se tyre;
 • Ofron përkrahjen;
 • Përkrahjen konstante e shfrytëzueseve të softuerit bankar;
 • Përkrahjen e vazhdueshme ne te gjitha llojet e mirëmbajtjes;
 • Koordinon punën me shërbime tjera në shërbim të shfrytëzuesve;
 • Ofrimin e këshillave dhe ndihmave shfrytëzuesve te fundit;
 • Kryerja e punëve dhe detyrave tjera nga fushëveprimi i vendit të punës sipas urdhrit të udhëheqësit më të lartë.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës https://nlb-kos.com/aplikacioni-pune, deri më 5 qershor 2023. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet kopja e diplomës së kualifikimit si dhe CV-ja.

Apliko këtu