www.ofertapune.net Vende të lira pune | PunaIme

Vende të lira pune

Kompania

DACI Metal Construction

Telefoni

044/505104

Lokacioni

Fushë Kosovë

Data e publikimit

08/08/2020

Data e perfundimit

21-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Kompania NNP “Daci” Metal Construction dhe METALKO INDUSTRY LLC shpallë konkurs për pozitat e mëposhtme:

1. SALDUES TË ÇERTIFIKUAR MIG-MAG & ELEKTROD – (6 Pozita),
2. PUNËTOR NDIHMËS – (10 Pozita),
3. SHOFER – Kamion dhe Autokran (Kategoria E) – (1 Pozitë),
4. KONTABILIST/E – (1 Pozitë),
5. INXHINIER PER MBIKQYRJE TE PROJEKETEVE NE LEMIN E NDERTIMTARISË – (2 Pozita).

Kualifikimet, aftësit dhe përvoja për Inxhinier:

 • Të kenë diplomë univerzitare,
 • Përvojë të konsiderueshme ne llogaritje statike te konstruksioneve te çelikut,
 • Përvojë dhe aftësi për të punuar nën trysni dhe me afat të kufizuar,
 • Pervoje pune ne mbikqyrje te projeketeve ne punishte,
 • Shkathtësi komjuterike në: AutoCad 2D dhe 3D , Programe Statike, Microsoft   Office,
 • Njohja e gjuhës angleze.

Kualifikimet, aftësit dhe përvoja për Kontabilist/e:

 • Regjistrimet kontabel të transaksioneve të biznesit,
 • Leshimi dhe rexhistrimi i faturave të shitjes dhe te gjitha dokumeteve tjera dalese,
 • Mbajtja e librave të shitjes dhe blerjes,
 • Përgatitja e deklaratave tatimore Përgatitja sipas SNK dhe dispozitave tjera ligjore të Bilancit të gjendjes, Pasqyrës së të Ardhurave, si dhe te gjitha formave standarde te aplikueshme nga kompania lidhur me raportimin financiar,
 • Mbajtja e shënimeve në kartela të furnitoreve dhe klientëve si dhe barazimi me Librin e Madh ne baza mujore dhe barazimi me furnitoret dhe klientet ne fund të secilit vit,
 • Mbajtja dhe përditësimi i Regjistrit të Mjeteve Themelore të kompanisë,
 • Përgatitja dhe deklarimi i Pagave,
 • Kryen detyrat dhe punët në përputhje me manualet e aplikushme brenda kompanisë si dhe punë të tjera administrative ne rast nevoje.

Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta:

 • Diplomë Universitare në ekonomi, preferohet të jetë Kontabilist/e i/e çertifikuar,
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të paketës Microsoft Office dhe Quick Books,
 • Njohja e gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar.

Kushtet e punes dhe kontrates vetem ne interviste.

Të interesuarit për pozitat e lartë cekura mund të na kontaktojnë në: Tel: 044/505104 ose ne Email: [email protected]