www.ofertapune.net Vende të lira pune (12) | PunaIme

Vende të lira pune (12)

Kompania

OLTI TRASING Sh.P.K.

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

27/07/2020

Data e perfundimit

06-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Ndertimtari

Korporata “OLTI TRASING” SH.P.K. me seli në adresën: Bulevardi “Bill Clinton”, “|Lakërishtë”, pn., Prishtinë, 10 000, Republika e Kosovës, në përputhje me Statutin e Korporatës dhe duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 Rregullores për Funksionimin e Brendshëm të Korporatës, më datë 24.07.2020, shpall ketë:

K O N K U R S

Olti Trasing, është pjese e grupit “Beni Dona”, i specializuar në ofrimin e shërbimeve të ndërtimeve të larta dhe të ulëta, me një personel me provojë shumëvjeçare në ketë fushë.

Me qëllim të avancimit të veprimtarisë, Olti Trasing tani është duke kërkuar kandidat/e të kualifikuar dhe profesionale për pozitat e punës:

 1. Inxhinier/e i diplomuar i ndërtimtarisë – Drejtimi Konstruktiv (2 pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Vlerëson dhe rishikon projektet në hartim/ekzekutimin e sipër;
 • Qëndrimi në terren në projekte ku bënë ekzekutimin e punimeve kompania;
 • Kontribuon në projektim, vlerësim e rishikim të projekteve, kontribut në progresin dhe

zhvillimin e projekteve të reja;

 • Përgjegjës për mbikëqyrjen e punës së vazhdueshme dhe të punëtorëve në terren;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diplomë Universitare dhe Mastër të Ndërtimtarisë;
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze është domosdoshme, njohja e gjuhëve të tjera është përparësi;
 • Përvojë pune 5 vjeçare në kompanitë të fushave të ngjashme, pas diplomimit;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në gjithë aplikacionet në “MS Office”, aplikacionet

Excel, Word, Power Point, AutoCad, Corel Draw, etj;

 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.
 1. Inxhinier/e i diplomuar i Arkitekturës (2 pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Aftësi për të përcaktuar qëllimet dhe kërkesat e punëdhënësit, kontraktorëve,

nënkontraktorve, klientëve me anë të projekteve;

 • Matja e hapësirave në terren, dizajni i produkteve dhe përgatitja e projekteve sipas

kërkesave të klientëve,

 • Mbikëqyrja dhe menaxhimi i proceseve të ndërtimit, prodhimit në korporatë si dhe

mbikëqyrja dhe menaxhimi i ekzekutimit të projekteve dhe të punësuarave në terren;

 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diplomë universitare dhe Mastër të Fakultetit të Ndërtimtarisë;
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze është domosdoshme, njohja e gjuhëve të tjera është përparësi;
 • Përvojë pune 5 vjeçare në kompanitë të fushave të ngjashme, pas diplomimit;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në gjithë aplikacionet në “MS Office”, aplikacionet

Excel, Word, Power Point, ArchiCad, AutoCad, Corel Draw, etj;

 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.
 1. Asistent/e i/e Administratës (1 pozitë)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Përgjegjëse për kryerjen e detyrave të ndryshme administrative;
 • Përgjegjëse për kryerjen e policave të sigurimeve, përcjelljen e kohëzgjatjes së tyre dhe detyra të tjera;
 • Përgjegjëse për komunikim elektronik dhe informim për të gjithë;
 • Aranzhon takime dhe rezervime lidhur me kontratktorët, nënkotraktorët dhe palët tjera;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diplomë universitare në Administratë Publike, Ekonomik, Administrim Biznesi apo fusha të ngjashme;
 • Njohje të gjuhës angleze e domosdoshme, njohja e gjuhëve të tjera është përparësi;
 • Përvojë pune në kompanitë të sigurimeve apo të ngjashme e domosdoshme;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në gjithë aplikacionet e MS Office etj;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.
 1. Ekonomist/e (2 pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore, përgatitja e bilanceve dhe faturave;
 • Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme, përditëson sistemet e

brendshme me të dhëna financiare, përgatit raporte financiare;

 • Regjistron depozitat dhe pagesat bankare, mbajtja e marrëdhënieve me klientët dhe

furnitorët;

 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diplomë universitare Ekonomik;
 • Njohje të gjuhës angleze, njohja e gjuhëve të tjera është përparësi;
 • Përvojë pune në kompanitë të ngjashme dhe njohja e programit “Expert” është përparësi;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në gjithë aplikacionet e MS Office etj.
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.
 1. Ndihmës Kuzhinier/e

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon në përgatitjen e të gjitha llojeve të ushqimit në bazë të porosive;
 • Merr iniciativa për përgatitjen e specialiteteve të reja të ushqimeve;
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e shkollës së mesme;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.
 1. Depoist i materialit ndërtimor (1 pozitë)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Bënë porositjen, pranimin dhe dërgimin e mallrave të nevojshëm sipas kërkesës së

mbikëqyrësit;

 • Regjistron faturat e blerjes së mallit në sistem dhe barazon faturat financiarisht, regjistron faturat e kthimeve të mallit;
 • Regjistron lejimet nga furnitorët, regjistron artikujt e rijnë, furnitorët e rijnë;
 • Kalkulon çmimet e mallrave dhe mbanë përgjegjësi për kalkulim të saktë të faturave;
 • Mirëmban dhe arkivon faturat e shitjeve, blerjeve, kalkulimeve, transfereve dhe

fletdërgesave.

 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diplomë universitare të Fakultetit të Ndërtimtarisë, Ekonomisë, apo fusha të ngjashme;
 • Njohje të gjuhës angleze është përparësi;
 • Përvojë pune 2 vjeçare në pozitën e depositit të materialit ndërtimor në kompanitë

ndërtimore apo të ngjashme përparësi;

 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në gjithë aplikacionet në “MS Office”, aplikacionet

Excel, Word, si dhe programin “Expert” është përparësi;

 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.
 1. Ndihmës Depoist (2 pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon në porositjen, pranimin dhe dërgimin e mallrave të nevojshëm sipas kërkesës së mbikëqyrësit;
 • Ndihmon në regjistrimin e faturave e blerjes, kthimeve të mallit, vendosjes së mallit në

sistem dhe barazon faturat financiarisht;

 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Shkollën e mesme të ekonomisë, apo fusha të ngjashme është përparësi;
 • Përvojë pune 2 vjeçare në pozitën e depositit në kompanitë ndërtimore apo të ngjashme;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në kompjuter, është përparësi;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.
 1. Kamarier/e

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Të kenë shkathtësi dhe entuziazëm, në kryerjen e detyrave të punës;
 • Të ketë paraqitje profesionale dhe të jetë i shoqërueshëm;
 • Të jetë i/e gatëshme për punën nën presion;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e shkollës së mesme;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Informata shtesë:

➢ Të gjithë të interesuarit për këto pozita mund të aplikojnë ku së bashku me Aplikacionin,

të bashkëngjitni CV-në dhe dokumentet tjera mbështetëse, të vendosura në një zarf të

mbyllur, të cilat i dërgoni në adresën e Olti Trasing, me seli: Rr. “Imzot Nikë Prela”, pn,

Ulpianë, Ndërtesa “Beni Dona”, në Prishtinë.

➢ Aplikacionet mund të dorëzohen dhe në e-mail: [email protected], në subject të ceket: Emri Mbiemri dhe Pozita në të cilën aplikoni;

➢ Afati për aplikim do të jetë nga data 24 korrik 2020 deri më 6 gusht 2020.

➢ Vetëm kandidatët/et të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të ftohen.

Shkarko Aplikacionin