www.ofertapune.net Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm | PunaIme

Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm

Kompania

Shield Recruitment&HR

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

19-01-2024

Data e perfundimit

22-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Shield Recruitment & HR kërkon Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm (1 vend pune) për klientin e saj, një ndër institucionet më të mëdha dhe të konsoliduara në vend në fushën e  sigurimeve.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zhvillon dhe zbaton strategjinë e Auditimit të Brendshëm të bazuar në rrezik që përputhet me objektivat e Kompanisë dhe kërkesat nga Rregullatori;
 • Përgatit planin vjetor të Auditimit bazuar në një vlerësim gjithëpërfshirës të rrezikut;
 • Udhëheqë dhe kryen auditime financiare, operacionale dhe të pajtueshmërisë për të vlerësuar efektivitetin e kontrolleve të brendshme dhe proceseve të menaxhimit të rrezikut;
 • Udhëheqë dhe mbikëqyrë punën e stafit të Auditimit të Brendshëm duke u siguruar që janë duke ju përmbajtur standardeve profesionale, praktikave të mira dhe metodologjisë së auditimit;
 • Identifikon, vlerëson dhe prioritizon rreziqet brenda Kompanisë, duke përdorur metodologjinë adekuate që bazohet në rrezik, përfshirë çfarëdo shqetësimi për rrezik ose kontroll të identifikuar nga menaxhmenti;
 • Ofron rekomandime të zbatueshme për Menaxhmentin për përmirësimin e kontrolleve të brendshme, efikasitetin operacional dhe zbutjen e rrezikut bazuar në gjetjet e auditimit;
 • Siguron që Kompania t’i përmbahet rregullave dhe rregulloreve të Rregullatorit, kërkesave ligjore dhe politikave dhe procedurave të brendshme;
 • Përgatit raporte të qarta dhe koncize të auditimit për t’i prezantuar Komitetit të Auditimit dhe Bordit të Drejtoreve duke përmbledhur rezultatet e Auditimit dhe veprimet e rekomanduara;
 • Monitoron nivelin e zbatimit të rekomandimeve të auditimit për të siguruar që veprimet korrigjuese janë marrë sipas afateve të përcaktuara duke raportuar progresin tek Menaxhmenti dhe Komiteti i Auditimit;
 • Rishikon përgjigjet e menaxhmentit ndaj çështjeve të ngritura nga auditimi i jashtëm;
 • Qëndron i informuar me tendencat e industrisë, ndryshimet rregullatorë dhe praktikat më të mira për të përmirësuar vazhdimisht Funksionin e Auditimit të Brendshëm;
 • Zbaton masat e kontrollit të cilësisë për të siguruar auditim cilësor dhe konsistent;
 • Kryen detyra specifike të auditimit dhe detyra shtesë me kërkesë të Komitetit të Auditimit;

Kualifikimet:

 • Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose Administrim të Biznesit;
 • Preferohet Certifikatë Profesionale – Auditor i Brendshëm i Certifikuar;
 • Përvojë pune në Auditim të Brendshëm, vlerësim të rrezikut ose pajtueshmërisë, preferohet brenda Industrisë së Sigurimeve;
 • Aftësi të mira drejtuese dhe menaxhuese;
 • Njohuri për standardet dhe procedurat e auditimit;
 • Njohja e Gjuhës Angleze është e domosdoshme;
 • Aftësi strategjike, planifikuese, analitike dhe organizative;
 • Njohja e mirë e punës me kompjuter, në veçanti në excel;

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes Web faqes së Shield Recruitment  https://shieldrecruitment.org/ deri me datë 25 Janar 2024 në ora 16:00.

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.