www.ofertapune.net Thirrje për Konsulencë - Ekspert lokal për përgatitjen e analizës së kostove financiare për rekomandimet që dalin nga Studimi mbi Situatën e Qendrave për Punë Sociale në Kosovë | PunaIme

Thirrje për Konsulencë – Ekspert lokal për përgatitjen e analizës së kostove financiare për rekomandimet që dalin nga Studimi mbi Situatën e Qendrave për Punë Sociale në Kosovë

Kompania

Terre des Hommes - Child Relief

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

24-02-2023

Data e perfundimit

10-03-2023

Lloji i orarit

Full Time

THIRRJE PËR KONSULENCË
Ekspert lokal për përgatitjen e analizës së kostove financiare për rekomandimet që dalin nga Studimi mbi Situatën e Qendrave për Punë Sociale në Kosovë

Terre des hommes Foundation Misioni në Kosovë bën Thirrje për konsulencë për ekspert lokal për përgatitjen e analizës së kostove financiare për rekomandimet që dalin nga Studimi mbi Situatën e Qendrave për Punë Sociale në Kosovë.
Informacione të përgjithshme

Terre des hommes Lausanne në Kosovë (në tekstin e mëtejmë: TdhK) është një organizatë jo-fitimprurëse që ka funksionuar për më shumë se 20 vite në fushën e të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjes së fëmijëve, duke udhëhequr krijimin dhe forcimin e një sistemi kombëtar për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Fusha e ekspertizës së TdhKK  ka të bëjë me ndërhyrjet e drejtpërdrejta psiko-sociale me fëmijët e cenueshëm dhe familjarët e tyre dhe anëtarët e komunitetit, për të fuqizuar institucionet lokale, regjionale, qeveritare, dhe aktorët kyç përmes ndërtimit të kapaciteteve dhe trajnimit në vendin e punës, për të zhvilluar dhe zbatuar struktura, politika, standarde dhe procedura të ndjeshme ndaj fëmijëve.

TdhK Kosovë ka 3 programe kryesore të ndërhyrjeve: 1) Mbrojtja e fëmijëve; 2) Migracioni dhe Anti-Trafikimi dhe 3) Drejtësia Për të Miturit.
Informacione rreth projektit

Terre des homes në Kosovë është duke zbatuar projektin “Përfshirja sociale për Rom, Ashkali dhe Egjiptian”, në partneritet me organizatën Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptasve (VoRAE) dhe Swiss Church Aid (HEKS/EPER).

Qëllimi i përgjithshëm i projektit:

Përfshirja sociale e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve në Kosovë është përmirësuar përmes programeve të institucionalizuara të mbështetjes së fëmijëve pas shkollës dhe një sistemi të përmirësuar të mbrojtjes së fëmijëve, si dhe përmes kapaciteteve të rritura të institucioneve qeveritare dhe shoqërisë civile lokale për të zhvilluar dhe zbatuar modele të suksesshme për përfshirje sociale të Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve në Kosovë.

Përmes një sërë veprimesh avokuese, konsorciumi ka ndikuar në ndërtimin e kornizës ligjore dhe politikat e Qeverisë dhe ka ndikuar në marrjen e vendimeve që kanë avancuar përfshirjen sociale të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Duke mobilizuar bashkëpunëtorët në nivel lokal dhe nacional, konsorciumi krijoi me sukses sinergjinë e nevojshme për të rritur dhe avancuar politikat dhe integrimin institucional të intervenimeve që tashmë ishin testuar dhe zbatuar me sukses.

 1. Konteksti

Qendra për Punë Sociale është institucioni publik i cili është përgjegjës dhe e ka mandatin për ofrimin e shërbimeve sociale profesionale. QPS-të ofrojnë shërbime sociale për të gjithë qytetarët dhe grupet e cënueshme në shoqëri. Funksionet kryesore përfshijnë vlerësimin e nevojave të rasteve, ofrimin e shërbimeve adekuate sociale, ofrimin e ndihmës sociale dhe financiare, si dhe mbështetjen e familjeve dhe komuniteteve në nevojë. Megjithatë, të dhënat tregojnë se QPS-të përballen me sfida në mënyrën e operimit të tyre, të cilat pamundësojnë kryrjen e plotë të detyrave të dala nga mandati i tyre.

Që nga janari i 2023-tes, shërbimet sociale janë bartur nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve te Ministria e Drejtësisë. Me këtë ka filluar një proces i reformës në kuptimin e adresimit të qartë të sfidave me të cilat balafaqohen Qendrat për Punë Sociale dhe nevojës për nisjen e një reforme në kuptimin e përmirësimit të situatës së përgjithshme me ofrimin e shërbimeve sociale

 1. Objektivi i shërbimit:

Terre des hommes misioni në Kosovë (TdhK) do të kontraktojë një ekspert lokal i cili posedon kapacitete njerëzore, etike dhe teknike për hartimin e analizës mbi kostimin financiar të secilit prej rekomandimeve që dalin nga studimi mbi gjendjen aktuale te Qendrave për Punë Sociale nga aspekti ligjor, institutucional dhe funksional, të realizuar nga KOMF-i.  

Qëllimi tjetër i këtij angazhimi është të sigurojë një vlerësim të burimeve të nevojshme financiare nga  Qeveria për të zbatuar ndryshimet dhe reformën e nisur në mënyrën e operimit të Qendrave për Punë Sociale.

PËRSHKRIMI I PUNËS:

 1. Funksione thelbësore të shërbimit:
 • Eksperti do të kryejë detyrat e tyre në lidhje me kartën e TdhK-së dhe Politikën e TdhK-së për Mbrojtjen e Fëmijëve.
 • Eksperti do të sigurojë mbrojtjen morale të emrit të TdhK-së dhe e mbrojnë atë në të gjitha rrethanat dhe interesat e organizatës
 • Eksperti do të drejtojë aktivitetet dhe angazhimet e tyre pavarësisht nga bindjet politike, racore apo fetare.
 1. Detyrat:

Eksperti do të kenë detyrat si në vijim:

 • Të rishikojë studimin mbi situatën aktuale të QPS-vë në Kosove dhe të analizojë rekomandimet për përmirësimin e mënyrës së operimit.
 • Të zhvillojë një vlerësim të detajuar të kostos për secilin rekomandim veç e veç, duke përfshirë edhe kohëplanin për zbatimin.
 • Të identfikojë burimet potenciale të financimit për zbatimin e rekomandimeve, duke përfshirë burimet vendore de ndërkombëtare.
 • Të analizojë realizueshmërine dhe qendrueshmërinë financiare të rekomandimeve, duke marrë parasysh dhe kufizimet buxhetore.
 • Merr pjesë në punëtoritë konsultative me grupin teknik të themeluar për këtë qëllim, mbledh inputet dhe i adreson ato.
 • Prezanton draftin final të MD-ja dhe TdhK, që përfshin feedback-un nga Grupi Teknik.
 1. Koha

Detyra është paraparë të kryhet brenda 10 ditëve të punës, nga muaji Prill deri në Korrik 2023.

 • VI. Kualifikimet
 • Diplomë universitare në financa, ekonomi, ose fushë tjetër relevante me thirrjen.
 • Së paku 5 vite përvojë pune në draftimin e e analizave të kostimeve financiare për institucionet publike ose agjensionet ndërkombëtare.
 • Njohuri të thella të në fushën e shërbimeve sociale, dhe mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë, duke përfshirë kornizën ligjore dhe institucionale.
 • Aftësi të thella analitike dhe konceptuale.
 • Aftësi të thella në raportim, komunikim dhe koordinim të punës.
 • Njohuri të shkëlqyra në gjuhën angleze dhe shqipe.

Si të aplikoni?

Të gjithë të interesuarit që i përmbushin kriteret inkurajohen fuqishëm të aplikojnë dhe t’i dorëzojnë dokumentet e mëposhtme në [email protected]

 • CV professionale në gjuhën angleze;
 • Një letër të interesimit
 • Metodologjinë e punës
 • Ofertën neto financiare

Aplikimi për këtë shërbim do të jetë i hapur nga data 24.02.2023 deri më 10.03.2023 në orën 16:00. Ju lutemi shkruani ” Ekspert lokal për përgatitjen e analizës së kostove financiare për rekomandimet që dalin nga Studimi mbi Situatën e Qendrave për Punë Sociale në Kosovë” në subjekt.

Ju lutemi vini re se aplikacionet e pranuara pas afatit nuk do të merren parasysh.

Politika për Mbrojtjen e Fëmijëve:

Të zotohet për të respektuar Menaxhimin e Rrezikut të TdhK-së duke përfshirë: Kodin Global të Mirësjelljes, Zotimet për Mbrojtjen e Fëmijëve, Politikën Anti-Mashtrim/Korrupsion. Politikën e Sigurimit  dhe Rregullorën e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave.

Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve, TdhK nuk mund t’i përgjigjet të gjithëve individualisht. Ju lutemi kini parasysh se vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen.


Local Expert for drafting a cost analysis for recommendations derived from the study about centers for social work in Kosovo

Terre des hommes Lausanne in Kosovo is seeking for Call for Consultancy for Local Expert for drafting a cost analysis for recommendations derived from the study about centers for social work in Kosovo.  

Background Information

Terre des hommes Lausanne in Kosovo (hereafter TdhK) is a non-profit making organization that has been operating for over 20 years in the field of child rights and child protection, leading the establishment and strengthening of a national child protection system in Kosovo.  TdhK areas of expertise range from direct psycho-social interventions with vulnerable children and their family and community members, to empowerment of local, regional and national level governmental institutions and key stakeholders through capacity-building and on-the-job training in order to develop and implement proper child-sensitive structures, policies, standards and procedures.

TdhK Kosovo has three main programs of interventions: 1) Child Protection 2) Migration and Anti-Trafficking and 3) Juvenile Justice.

General information about the project

Terre des homes in Kosovo is implementing the project “Social inclusion Roma, Ashkali and Egyptians” in partnership with the organization Voice of Roma, Ashkali and Egyptian communities (VoRAE) and Swiss Church Aid (HEKS/EPER).

The overall project goal:

Social inclusion of Roma, Ashkali and Egyptians in Kosovo is improved through institutionalized afterschool support programs and an improved child protection system, as well as through enhanced capacities of governmental institutions and local civil society to develop and implement successful models for social inclusion for Roma, Ashkali and Egyptian in Kosovo.

Through a range of advocacy actions, the Consortium has influenced important Government policy frameworks and generated decisions that advanced the social inclusion of Roma, Ashkali and Egyptian communities.  By mobilising stakeholders at local and national level, the Consortium successfully created the necessary synergy to scale-up and advance the policy and institutional mainstreaming of interventions that were already tested and successfully implemented.  

III. Context

The Center for Social Work is a public institution that is responsible and mandated to provide professional social services. Centers for Social Work offer social services to all citizens and vulnerable groups in society. The main functions include assessing the needs of cases, providing appropriate social services, providing social and financial assistance, as well as supporting families and communities in need. However, data shows that Social Work Centers face challenges in the way they operate, which prevents them from fully carrying out their mandate tasks.

Since January 2023, social services have been transferred from the Center for Social Work to the Ministry of Finance, Labor, and Transfers to the Ministry of Justice. This has initiated a reform process in terms of addressing the challenges faced by Centers for Social Work and the need to initiate a reform to improve the overall situation in providing social services.

 1. Objectives of the service

Terre des hommes mission in Kosovo (TdhK) will contract a local expert who possesses human, ethical, and technical capacities to prepare an analysis on the unit of financial costs of the recommendations resulting from the study conducted by KOMF on the current situation of Social Welfare Centers from a legal, institutional, and functional perspective.

Another objective of this engagement is to provide an assessment of the necessary financial resources from the Government to implement the changes and reforms initiated in the effective operation of the Centers for Social Work.

JOB DESCRIPTION:

Essential Functions of the service

 • The expert will conduct their duties in respect to the TdhK charter and the TdhK Child Protection Policy.
 • The expert shall provide the moral protection of the TdhK name in all circumstances and interests of the organization.
 • The expert will direct their activities and engagements regardless of political, racial or religious convictions.

.   Tasks

The expert will have the following tasks:

 • Review the study on the current situation of the Center for Social Work in Kosovo and analyze the recommendations for improving their mode of operation.
 • Develop a detailed unit cost assessment for each individual recommendation, including the timeline for implementation.
 • Identify potential funding sources for the implementation of the recommendations, including  local and international sources.
 • Analyze the feasibility and financial sustainability of the recommendations, taking into account budgetary constraints.
 • Participate in advisory workshops with the technical group established for this purpose, gather inputs, and address them in the next draft.
 1. Timeline

The task is foreseen to be completed in 10 working days from April until July 2023.

VII. Qualifications

 • University degree in finances, economics or similar related fields.
 • At least 5 years of work experience in drafting and analyzing financial costs for public institutions or international agencies.
 • Deep knowledge in the field of social services and child protection in Kosovo, including legal and institutional frameworks.
 • Strong analytical and conceptual skills.
 • Strong skills in reporting, communication, and work coordination.
 • Excellent knowledge of English and Albanian languages.

How to apply:

All qualified applicants are strongly encouraged to apply and to submit the following documents to [email protected]

 • Curriculum Vitae in English
 • Letter of interest
 • Work methodology
 • Net Financial offer

Application for this service will be open from 24.02.2023 to 10.03.2023 at 16:00 o’clock. Please include “Local Expert for drafting a cost analysis for recommendations derived from the study about centers for social work in Kosovo” in the subject line.

Please note that applications received after the deadline will not be considered.

Child Safeguarding policy:

To commit to respect TdhK Risk Management Policies including Global Code of Conduct, Commitments towards Child Safeguarding, Anti-Fraud and Corruption Policy, Security and Safety Policy, and General Data Protection Regulation (GDPR).

Due to the high numbers of applications, TdhK is not in a position to respond to everyone individually. Please note that only short-listed candidates will be contacted