www.ofertapune.net Teknik/e medicinal/e | PunaIme

Teknik/e medicinal/e

Kompania

QKMF Suharekë

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Suharekë

Data e publikimit

24/06/2020

Data e perfundimit

07-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Në bazë të nenit 8 të pika 1 dhev 2 Ligjit të punës Nr- 03/L-212 dhe sipas Autorizimit të Kryetarit të Komunës , Dreitoresha e Dreitorisë shpallë këtë:

KONKURS

Një teknik/e medicinal në QKMF-së në Suharekë me kohë të pa caktuar
Numri i Referencës: 06- Nr- 989

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës:

  • Të ofroj ndihmën e parë dhe kujdesin tekniko fizik për pacientët
  • Të kryej punë dhe detyra të punës sipas urdhërit të drejtorit -Kandidati duhet të ketë të kryer shkollën e mesme të mjekësisë;

E obligueshme: Kryerja e praktikës profesionele- stazhi 6 mujor, e preferuar përvoja e punës 1 vjeçare si infermier/e .

Orari i Plotë:

Paga mujore bruto: H-68,H-377/l

Kohëzgjatje e kontratës : Gjasht muaj punë provuese me mundësi vazhdimi

  • Diplomën përkatëse mbi shkollimin e kryer
  • Vertetimin mbi praktikën profesionale – përvojën
  • Çertifikatën lindjës
  • Fotokopjen e Letëmjoftimit
  • Çertifikatën e gjendjës shëndetësore
  • Licenca e punës
  • Certifikatën që ndaj tij/ asaj nuk zbatohen hetimet

Komuna e Suharekës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. Aplikacionet e pa kompletuara sipas kushteve të konkursit si dhe ato qe arrin pas afatit nuk do të merren në shqyrtim.

Të interesuarit formularin e kërkesës për punësim mund f a marrin në Drejtorinë Komunale të Shëndetësisë te Parku i qytetit në Suharekë.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë pas shpalljes në mjetet e përditshme informative.