www.ofertapune.net Teknik/e laborant mjekësor, Personel Teknik | PunaIme

Teknik/e laborant mjekësor, Personel Teknik

Kompania

Komuna e Obiliqit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Obiliq

Data e publikimit

23/09/2020

Data e perfundimit

06-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Administratë

Në mbështetje të Ligjit të punës nr.03/L-212 neni 8, pika 1 dhe 2, Ligjit të shëndetësis 04/L-125, neni 3, të Udhëzimit Administrativ nr. 07/2017 dhe statutit të QKMF-së, Drejtoria e DSHMS, me datë 22.09.2020 shpallë:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës me orar të plotë:

 1. Teknik laborant mjekësor 1 pozitë,
 2. Personel teknik-Pastrues 1 pozitë,

Vendi i punës: QKMF, QMF, AMF – Obiliq.

Kushtet profesionale:

I-Teknik laborant mjekësor- një pozitë
Koeficienti: H-59
Lloji dhe vendi i punës: i karrierës.
Periudhë provuese 6 muaj me mundësi vazhdimi, orari i plotë .

Kushtet profesionale :

 1. përgatitja e mesme
 2. profesioni- Teknik Laborant mjekësor, biologji, kimi.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Punon analizat Laboratorike në lëmin e hematologjisë dhe biokimisë,
 • bën pregaditjen për sterilizimin e instrumenteve të nevojshme laboratorike për marrjen e materialit laboratorik nga pacientët,
 • kryen sterilizimin e mjeteve laboratorike,
 • bën regjistrimin, klasifikimin, pagesat dhe shpërndarjen e rezultateve laboratorike, sipas udhëzimit mjekësor nga mjekët specialistë merr material edhe në shtëpi të pacientëve,
 • kujdeset për përdorimin e inventarit dhe pajisjeve mjekësore në mënyrë të rregullt dhe përgjigjet për gjendjen e tyre,
 • regjistron materialin e marrë në formular,
 • mbanë në mënyrë të rregullt dokumentacionin mjekësor,
 • merr pjesë në aktivitetet e EVP në mënyrë që të freskojë dhe avancojë njohuritë dhe standardet e punës së laborantit,
 • kryen edhe punët tjera të Laboratorit sipas urdhrit të shefit të sektorit Diagnostikues dhe Laborantit Përgjegjës,
 • për punën e vetë i përgjigjet Laborantit Përgjegjës të njësisë së Laboratorit

Njohuritë, Aftësitë dhe Zotësitë:

 • Respektimi i dinjitetit në paraqitje
 • Aftësi shumë të mira komunikuese me palët dhe stafin
 • Respektimi i kodit të veshjes uniformë të institucionit
 • Gatishmëri për aftësim të mëtutjeshëm, duke përfshirë pjesëmarrjen në trajnime dhe punëtori, që mendohen si të dobishme për ngritjen profestonale dhe mbështetjen e institucionit.

Të gjithë të interesuarit për konkurrim janë të obliguar të sjeliin dokumentacionin e nevojshëm dhe valid:

 1. Kërkesën,
 2. Licencën e punës,
 3. Dokumentin e identifikimit,
 4. Diplomën e shkollimit,
 5. Vërtetimin nga Gjykata që dëshinon që nuk ka ndonjë procedurë hetimore,
 6. Certifikata e gjendjes shëndetësore.

Vërejtje: Dokumentacioni i cili i bashkëngjitet aplikacionit duhet të jetë kopje i nostrifikuar- saktësuar.

II. Personel teknik-Pastrues 1 pozitë,
Koeficienti: H-74
Lloji dhe vendi i punës: i karrierës.
Periudhë provuese 6 muaj me mundësi vazhdimi.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të kujdeset për pastrimin e Objelctit të QKMF-së dhe objekteve tjera shëndetësore.
 • T’i përgjigjet çdo ftese sipas nevojës të porositësit të shërbimeve për punë në QKMF dhe sipas nevoje në Objektet tjera shëndetësore.
 • Pastrimi i dritareve, dyerve, tarasave (ballkonet)
 • Të njoftojë me kohë porositësin e shërbimeve për mungesën e paisjeve dhe materialit higjieno-Sanitare;
 • Si dhe shërbime të tjera që rrjedhin nga natyra e punës së pastrueses.
 • Mirëmbajtja e përgjithshme e objektit dhe sigurimi i nivelit të lartë të pastertisë në të gjitha hapësirat e objektit/objekteve të Institucionit.
 • Kujdesi dhe mbajtja e pastertisë në sallat e iigjeratave, laboratoreve, pastrimin e rregullt të hapsirës.
 • Kujdesi dhe mbajtja e pastërtisë në lë gjitha ordinancat e punës, duke përfshirë pastrimin e iregullt të tyre dhe inventarit.
 • Kujdesi dhe mbajtja e pastertisë ditore të nyjeve sanitare Kujdesi i rregullt ndaj luleve mbrenda dhe jashtë objektit/Objekteve të lnstitucionit.
 • Si dhe shërbime të tjera që rrjedhin nga natyra e punës.

Njohurite, Aftësitë dhe Zotësitë:

 • Respektimi i dinjitetit në paraqitje
 • Aftësi shumë të mira komunikuese me palët dhe stafin
 • Respektimi i kodit të veshjes uniformë të institucionit

Kushtet për punësim:

 • Së paku të kete të kryer shkollën fillore;
 • Të mos jetë i/e ndjekur penalisht.

Te gjithë të interesuarit për konkurrim janë të obliguar të sjcllin dokumcntaeionin c nevojshëm dhe valit:

Dokumentacioni i nevojshëm;

 • Kopja e dokumentacionit të kuaIifikimit(diploma e shkollës fillore) e nostrifikuar.
 • Kopja e letërnjoftimit,
 • Certifikata e lindjes apo ekstrakti i lindjes,
 • Dëshmi që nuk jeni i ndjekur penalisht.

Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë nga dita e publikimit.

Data e shpalljes së konkursit 22.09.2019 deri më 06.10.2019.

Kërkesa për konkurrim merret dhe dorëzohet në zyrën pritëse në objektin e Komunës, Obiliq (nga ora 8:00 – 15:30) Rruga “ Hasan Prishtina “ 15000.

⇒ Shpallja e plote.