www.ofertapune.net Teknik/e Laborant (2) | PunaIme

Teknik/e Laborant (2)

Kompania

Komuna e Vushtrrisë

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Vushtrri

Data e publikimit

15/10/2020

Data e perfundimit

30-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit NR.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, të nenit 8 të Ligjit të Punës nr.03/L-212, në bazë të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr.07/2017 dhe në bazë të vendimit të Këshillit Drejtues të QKMF-së në Vushtrri, nr.765 të datës 12.10.2020, Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, shpall:

KONKURS

 • Institucioni: Komuna e Vushtrrisë;
 • Drejtoria: Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale
 • Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare
 • Titulli i vendit të punës: Teknik Laborant në QKMF– Vushtrri.
 • Numri i pozitave: Dy (2);
 • Titulli i mbikëqyrësit: Kryelaboranti në QKMF Vushtrri;
 • Grada/Koeficienti: 5.4 – H59;
 • Kohëzgjatja e kontratës: Në kohë të pacaktuar;
 • Periudha e punës provuese: Gjashtë (6) muaj;
 • Orët e punës: 40.

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive:

 • Kryejnë punët rreth marrjes së mostrave hematologjike prej pacientëve.
 • Kryejnë punët rreth regjistrimit, klasifikimit, dhe shpërndarjes së rezultateve
 • Kryejn edhe punët tjera të laborantit sipas urdhrit të shefit të Sektorit të Diagnostikës dhe Kryelaborantit.
 • Për punën e vetë i përgjigjet Kryelaborantit të njësisë së

Kualifikimi profesional, aftësitë:

 • Diplomë e Shkollës së Mesme të Mjekësisë – Dega Teknik Laborant;
 • Licenca e Punës.

Dokumentet e nevojshme:

 • Ekstrakti i lindjes (kopje);
 • Diploma e Shkollës së Mesme të Mjekësisë- Dega Teknik Laborant (kopje);
 • Dëshminë se nuk është nën hetime (kopje);
 • Letërnjoftimi (kopje).

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë, nga data 16.10.2020 deri 30.10.2020.

Paraqitja e kërkesave

Tё gjithë kandidatët e interesuar, duhet t’i marrin aplikacionet dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë nё Komunën e Vushtrrisë.

Aplikacionet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Aplikacionet e pakompletuara do të refuzohen.

Kandidatët të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të informohen me shkrim ose me telefon në afat ligjor.

Të gjitha dokumentet të dorëzohen të kopjuara. Dokumentacioni nuk kthehet.

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/