www.ofertapune.net Stomatolog/e | PunaIme

Stomatolog/e

Kompania

Komuna e Malishevës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Malishevë

Data e publikimit

15/07/2020

Data e perfundimit

29-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Drejtori i QKME-së,’Dr. Shpëtim Robaj” në Malishevë, në bazë të Rekomandimit
nr.07182 të dt.14.07.2020, të Drejtorit të Shëndetësisë dhe MS në Malishevë, në bazë të nenit 8,
të ligjit të punës nr.03YL-212 si dhe nenit 4, të udhëzimit administrative nr. 2017, y
rregullimin e procedurave për konkurs në sektorin publik për plotësimin e vendit të punës,
publikon ketë:

KONKURS PUBLIK
Për pranim të një Stomatologu:

Një (1). Doktor stomatolog ne kohë të pacaktuar ne QKMF, QMF me koeficient 7.2 H.26

Detyrat e punës të Stomatologut:

  • Ofron shërbime shëndetësore nga lëmia e Stomatologjisë në QKMF dhe QMF,
  • Siguron shërbime shëndetësore për të gjithë qytetaret pa dallim: kombi ,etnie .feje ,race, gjinie
  • Nxjerrë, shëron dhe pastron dhëmbë shkruan terapi dhe ne bazë të diagnostifikimit, udhëzon pacientet ne qendra tjera spitalore stomatologjike, bashkëpunon më mjekë tjerë stomatolog, për punën e vetë i përgjigjet shefit te stomatologjise dhe Drejtorit te QKMF-së,

Kushtet e konkursit:

  • Diplomën,
  • Licencën e punës.
  • Certifikatën e lindjes
  • Leternjoftimin e fotokopjuar ,
  • Certifikatën që nuk është nënë hetime ose i dënuar.
  • Certifikatën e mjekut për punë

Kohëzgjatja kontratës: në kohë të pa caktuar (pas periudhës provuese tremujore ).
Orët javore të punës 40.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data: 14/07/2020 deri me dt: 29/07/2020. Konkursi është i publikuar në gazetën Epoka e Re, në ueb faqen e Komunës së Malishevës, si dhe në tabelën e
njoftimeve në QKMF. Dokumentet e arritura pas afatit nuk pranohen, aplikacionet me dokumenta të pa kompletuara nuk shqyrtohen.

Shpallja e plote e punes.