www.ofertapune.net Stomatolog/e | PunaIme

Stomatolog/e

Kompania

Komuna e Dragashit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Dragash

Data e publikimit

17/07/2020

Data e perfundimit

31-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Në bazë të nenit: 7, 8, 10 paragrafi 1, nënparagrafi 2.1, dhe 2.2 nenit: 15paragrafi:1,2 dhe 3 të Ligjit të Punës nr: 03/L-212, nenit 5 të Kontratës Kolektive Sektoriale të Shëndetësisë, dhe U.A. nr7/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publikdhe duke u bazuar dhe në kërkesen e Drejtorit të Qendres Kryesore të Mjekësisë Familjare në Dragash nr.02.111/01-10115 ,Shërbimi i Personelit shpallë këtë ;

KONKURS

Titulli i punës: Mjek Stomatolog ( H-Doctor-non specialist H-26)
Njësia: QKMF-Dragash,QMF dhe në AMF
Niveli i pages ; H-Doktor-Dentist
Kontrata: 12 muaj me mundësi vazhdimi
Orari i punes : Me orar të plotë (40 orë në javë).
I raporton:-Drejtorit të QKMF-së

Kualifikimet

Fakulteti i Mjekesise – Drejtimi i Stomatologjise
Licenca nga Ministria e Shendetesise
Certifikata qe nuk eshte nen hetime nga Gjykata ,
Vertetimi nga Policia që nuk ka te kaluar kriminale.

Dokumentet dhe shkathtësit e kërkuara.

 • Licenca e punës, Certifikatë e lindjes , Kopje të dokumentit identifikues,
 • Njohja e punes me kompjuter,
 • Njohja e gjuheve zyrtare,
 • Të posedoj aftësi dhe shkathtësi profesionale për të punuar në shoqëri multietnike,

Detyrat dhe pergjejgësitë

 1. Bënë ekzaminimin e parë dhe të përseritur të sëmureve nga lemija e shendetit
 2. Promovon edukimin shëndetesor oral;
 3. Jep udhezime me shkrim dhe goje për trajtim të pacientit;
 4. Kujdeset për mjetet e punes, Kontrollon punen e asistentit/es,
 5. Ordinon preparate me flore për femije dhe shtatzëna;
 6. Bënë mjekimin e dhëmbeve dhe nxjerrjen e tyre, si dhe heqjen e depozitimeve të forta dhe të buta nga dhëmbi;
 7. Kryen diagnostikimin, nxjerrjen, shërimin ,mbushjen dhe mbylljen e kanaleve të dhëmbeve.
 8. Jep udhezime për intervenime të nderlikuara të stomatologu specialist ose
 9. Kujdeset për mirembajtjen e karriges stomatologjike dhe pajisjeve përcjellese të sajë.
 10. Mban evidencen e furnizimit dhe te shpenzimit me material shpenzues stomatologjik .
 11. Kryen edhe pune tjera nga fusha e stomatologjise në punkte tjera shëndetesore në Dragash, me kerkesen e menaxherit dhe drejtorit te QKMF-se

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit .Formularet për aplikim mund të merrën në Zyren e personelit të KK Dragashit-zyrja nr.9.dhe të kompletuara dorzohen në zyren e prnimit K.Dragash. Aplikacionet e dërguara pasë dates së fundit si dhe ato të pa kompletuara nuk do të shqyrtohën.

Shpallja e plote e punes.