www.ofertapune.net Staf Akademik (11) | PunaIme

Staf Akademik (11)

Kompania

Kolegji Dardania

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

20-03-2024

Data e perfundimit

24-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Administratë

Kolegji Dardania me seli në Prishtinë shpall:

K O N K U R S

PËR STAF AKADEMIK – MËSIMDHËNËS ME ORAR TË PLOTË

Bazuar në Statutin e Kolegjit Dardania, neni 56, paragrafi 2, kandidatët mund të aplikojnë për pozitat si në vijim:

 1. Staf Akademik – Mësimdhënës me orar të plotë për fushën:
 • Punë Sociale (2);
 • Psikologji (2);
 • Psikologji dhe shkenca bihejviorale (1);
 • Sociologji (1);
 • Ekonomi (1);
 • Studime menaxheriale (1);
 • Shkenca Politike (2);
 • Administrim Publik (1);

Kualifikimet e nevojshme

 • Kandidati/ja duhet të ketë gradën e doktorit të shkencës në fushën përkatëse.
 • Të ketë së paku punimin e doktoratës në lëmin përkatëse.

Dokumentet për aplikim:

 • Kërkesën me CV dhe letër motivimi;
 • Kopjet e diplomave të noterizuara (Doktoraturë, Master dhe Bachelor);
 • Dëshminë e nostrifikimit të diplomave (për të diplomuarit jashtë vendit) të noterizuar;
 • Ekstrakti i lindjes;
 • Të paktën një punim shkencor në fushën përkatëse të publikuar në revista kredibile të indeksuara në Scopus/WoS.
 • Çertifikatën se ndaj tij nuk ndërmirret ndonjë procedurë hetuese;
 • Leja e qëndrimit dhe leja e punës (për kandidatët që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës);
 • Dokumente tjera shtesë relevante (Certifikime, trajnime, mirënjohje, etj.).

Dorëzimi i aplikacionit:

Dokumentacioni së bashku me formularin e aplikacionit të plotësuar duhet të dërgohet në e-mail [email protected] apo të dorëzohet në zyret e Kolegjit Dardania nga data 19.03.2024 deri me daten 09.05.2024 (adresa: rr. Ibrahim Lutfiu nr. 93, Prishtinë). Kandidatët mund të aplikojnë edhe duke klikuar më poshtë në “APLIKO PËR PUNË”.

Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të ftohen për intervistë. Aplikacioni i konkursit mund të shkarkohet duke klikuar këtu.