www.ofertapune.net Specialist për Kërkesat për pagesë dhe Rikthimet (Alb/Eng/Srb) | PunaIme

Specialist për Kërkesat për pagesë dhe Rikthimet (Alb/Eng/Srb)

Kompania

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

09-01-2024

Data e perfundimit

26-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Administratë

Në përputhje me Nenin 10 dhe Nenin 11, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.13. të Ligji Nr. 05/L-057 për Themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore, ndryshuar dhe plotësuar me Ligji Nr. 08/L-138, Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) njofton:

Shpallje

për

një (1) Specialist për Kërkesat për pagesë dhe Rikthimet

09/01/2024

Numri i referencës: 01/2024

Informacion i përgjithshëm

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (në tekstin e mëtejmë referuar si “FKGK”) është entitet i pavarur juridik, i krijuar me ligj përkatës për të lehtësuar qasjen në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) në Kosovë me synimin e krijimit të vendeve të punës, rritjen e prodhimit vendor dhe shërbimeve të cilat krijojnë vlerë të shtuar, përmirësim të bilancit tregtar dhe rritje e mundësive për financimin e NMVM-ve.

Përshkrim i përgjegjësive të punës

Nga Specialisti për Kërkesat për pagesë dhe Rikthimet kërkohet që të mbështesë FKGK-në me administrimin dhe vlerësimin e kërkesave për pagesë dhe rikthimet nga kreditë e garantuara për mospagim.

Specialisti për Kërkesat për pagesë dhe Rikthimet do të jetë përgjegjës për detyrat e mëposhtme:

 • Siguron që politika dhe procedura e rrezikut të FKGK-së për Garancitë e Kredisë, dhe kërkesat e dala nga Marrëveshjet e Garancisë në lidhje me kërkesat për pagesë dhe rikthimet e kredive të kualifikuara janë zbatuar;
 • Menaxhimi dhe administrimi i kërkesave për pagesë nga RFI, si p.sh:
  • Rishikon dokumentacionin e kërkesave për pagesë, për t’u siguruar që ai është në përputhje me kushtet e përcaktuara në marrëveshjet e garancisë dhe politikat e brendshme;
  • Vlerëson përshtatshmërinë e tij për pagesën e kërkesave për pagesë bazuar në termat dhe kushtet e përcaktuara në marrëveshjen e garancisë dhe
  • Jep rekomandime dhe propozime për kërkesat për pagesë të parashtruara, dhe në përputhje me rrethanat i prezanton në komisionin e kërkesave për pagesë.
 • Menaxhimi dhe administrimi i rikthimeve nga kërkesat për pagesë të paguara nga RFI, si p.sh:
  • Monitorimi i kushteve pas kërkesës për pagesë;
  • Komunikon në frekuenca të rregullta me RFI në lidhje me statusin e rikthimit pas kërkesës për pagesë;
  • Përgatit raporte për statusin pas kërkesës për pagesë;
  • Analiza dhe ndjekja e rikthimeve të mundshme pas kërkesës për pagesë;
  • Monitoron pagesat e rikthimit.
 • Menaxhimi dhe administrimi i kërkesave për pagesë dhe pagesave të rikthimeve nga/në institucionet rigarantuese.
 • Vlerësimi i sektorëve të veçantë, tregjeve, demografisë, etj. ku bëjnë pjesë kreditë e dështuara, subjekt i pagesave të kërkesave për pagesë, për të analizuar modelet e mospagesës;
 • Kontrolli cilësor i përmbushjes së kërkesave të përcaktuara në Marrëveshjet e Garancisë ndërmjet RFI dhe FKGK;
 • Detyra të tjera të deleguara nga mbikëqyrësi.

Kualifikimet

Specialisti për Kërkesat për pagesë dhe Rikthimet do të duhet të plotësojë kërkesat si vijon:

 • Diplomë fakulteti në ekonomi, financë, administrim biznesi, juridik, bujqësi ose në fushën përkatëse për detyrën;
 • Së paku tre (3) vite përvojë pune relevante në huadhënie, grumbullim apo fusha të tjera që kanë të bëjnë me kreditimin;
 • Preferohet të ketë përvojë pune në sektorin bankar ose në fusha të lidhura me sektorin financiar.

Aftësitë dhe kompetencat që do të vlerësohen përmes procesit të përzgjedhjes janë:

 • Njohuri të mira të produkteve dhe operacioneve bankare;
 • Aftësia për të përdorur Microsoft Word, Microsoft Excel, ose softuer të tjerë përkatës që përdoren për analizat e të dhënave;
 • Aftësi të mira analitike dhe vendimmarrëse;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe aftësi për të punuar në grup.

Afati dhe kohëzgjatja

Specialistit për Kërkesat për pagesë dhe Rikthimet do t’i ofrohet kontratë një (1) vjeqare dhe do të jetë i vendosur në zyrë të FKGK-së në Prishtinë. Kontrata do të vazhdohet bazuar në rezultatet e vlerësimit të performancës së kënaqshme.

Aplikimi:

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • CV;
 • Diplomat, Certifikatat dhe trajnimet përkatëse;
 • Kontaktet e referencës nga ish punëdhënësit;

Të gjitha aplikacionet do të pranohet vetëm përmes emailit [email protected] dhe në subjektin e emailit duhet të shkruhet: “Formë Aplikimi: Emri dhe Mbiemri_Pozita”

Konkursi është i hapur deri me datë 23.01.2024 ora 16.30.

Shënim

 • Vetëm aplikacionet me dokumentacion të kompletuar do të merren parasysh.

In accordance with Article 10 and Article 11, paragraph 1, sub-paragraph 1.13. of Law no. 05/L-057 on the Establishment of the Kosovo Credit Guarantee Fund, amended and supplemented with the Law No.08/L-138, the Kosovo Credit Guarantee Fund announces:

Announcement

for

one (1) Claim and Recovery Specialist

09/01/2024

Reference number: 01/2024

General information

The Kosovo Credit Guarantee Fund (hereinafter referred to as “KCGF”) is an independent legal entity established by relevant law to facilitate access to finance for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Kosovo to create places of work, the increase of local production and of those services which create added value, the improvement of the trade balance and the increase of opportunities for the financing of MSMEs.

Description of work responsibilities

The Claim and Recovery Specialist is required to support the KCGF with the administration, and assessment of claims and recoveries from default-guaranteed loans.

The Claim and Recovery Specialist will be in charge of the following tasks:

 • Ensures that KCGF Risk Policy and Procedure for Credit Guarantees, and requirements derived by Guarantee Agreements in respect of Claims and Recovery of qualifying loans are applied;
 • Management and administration of claims from RFI, such as:
  • Review the claim documentation, to ensure that it complies with conditions set in the guarantee agreements and internal policies;
  • Assess its eligibility for payment of claims based on the terms and conditions set in the guarantee agreement and
  • Provide recommendations and proposals for filed claims, and accordingly present in the claim committee.
 • Management and administration of recoveries from paid claims from RFI, such as:
  • Monitoring the post-claim conditions;
  • Communicates on regular frequencies with RFI regarding post-claim recovery status;
  • Prepares reports on post-claim status;
  • Analysis and follow-up on potential post-claim recoveries;
  • Monitors the recovery payments.
 • Management and administration of claims and payments of recoveries from/to re-guarantee institutions.
 • Evaluation of the specific sectors, markets, demographics, etc. where defaulted loans, subject to claims payments, belong, to analyze patterns of the defaults;
 • Qualitative control of the fulfillment of the requirements set in the Guarantee Agreements between RFI and KCGF;
 • Other tasks delegated from the supervisor.

Qualifications

The Claim and Recovery Specialist will need to meet the following requirements:

 • Faculty degree in economy, finance, business administration, law, agriculture, or the area relevant to the assignment;
 • At least three (3) years of relevant working experience in lending, collection or other areas that are related to lending;
 • Preferable working experience in the banking sector or areas related to the financial sector.

The skills and competencies that will be evaluated through the selection process are:

 • Good knowledge of bank products and operations;
 • Ability to use Microsoft Word, Microsoft Excel, or other relevant software used for data analyses;
 • Good analytical abilities and decision-making;
 • Good communication skills and ability to work in a team.

Term and duration

The Claim and Reporting Specialist will be offered a one (1) year contract and will be located in the office of the KCGF in Pristina. The contract will be continued based on satisfactory performance evaluation results.

Application

Necessary documents for application:

 • CV;
 • Diplomas, Certifications, and relevant training;
 • Reference contacts from former employers;

All applications will be accepted only through the email [email protected] and the subject of the email should be written: “Application form: Name and Surname_ Position”

The competition is open until 23.01.2024 at 16.30.

Note

 • Only applications with completed documents will be considered.

U skladu sa članom 10. i članom 11. stav 1, tačka 1.13. Zakona br. 05/L-057 o uspostavljanju Kosovskog fonda za kreditno jemstvo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 08/L-138, Kosovski fond za kreditno jemstvo objavljuje:

Konkurs

za

jednog (1) izvršioca za potraživanja i naplatu

09.01.2024. god.

Referentni broj: 01/2024

Opšti podaci

Kosovski fond za kreditno jemstvo (u daljem tekstu „KFKJ“) je nezavisno pravno lice osnovano relevantnim zakonom kako bi se olakšao pristup finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu radi stvaranja radnih mesta, povećanje domaće proizvodnje i onih usluga koje stvaraju dodatnu vrednost, unapređuju trgovinski bilans i povećavaju mogućnosti za finansiranje MMSP.

Opis radnih obaveza

Izvršilac za potraživanja i naplatu je dužan da podrži KFKJ u administraciji i proceni potraživanja i naplate zajamčenih kredita.

Izvršilac za potraživanja i naplatu zadužen je za sledeće poslove:

 • Obezbeđuje da se Pravilnik rizika i procedura KFKJ za kreditna jemstva, kao i uslovi koji proizilaze iz ugovora o jemstvu u vezi sa potraživanjima i naplatom kvalifikovanih zajmova, primenjuju;
 • Upravljanje i administracija potraživanja od RFI, kao što su:
  • Pregled dokumentacije o potraživanju da bi se obezbedilo da je u skladu sa uslovima navedenim u ugovorima o jemstvu i internim pravilnicima;
  • Procena podobnosti iste za isplatu potraživanja na osnovu rokova i uslova utvrđenih u ugovoru o jemstvu i
  • Davanje preporuka i predloga za podneta potraživanja, i u skladu sa tim održavanje izlaganja na komisiji za potraživanja.
 • Upravljanje i administracija naplata od plaćenih potraživanja od RFI, kao što su:
  • Praćenje uslova nakon potraživanja;
  • Redovno komunicira sa RFI u vezi sa statusom naplate nakon potraživanja;
  • Priprema izveštaje o statusu nakon potraživanja;
  • Analiza i praćenje potencijalnih naplata nakon potraživanja;
  • Prati isplate u okviru naplata.
 • Upravljanje i administracija potraživanja i isplata u okviru naplata od/prema regarantne institucije.
 • Procena specifičnih sektora, tržišta, demografije, itd. gde pripadaju krediti sa kašnjenjem, koji podležu isplatama potraživanja, radi analize obrazaca kašnjenja;
 • Kvalitativna kontrola ispunjenosti uslova utvrđenih u ugovorima o jemstvu između RFI i KFKJ;
 • Obavlja druge poslove koje dodeli pretpostavljeni.

 

Kvalifikacije

Izvršilac za potraživanja i naplatu mora da ispuni sledeće uslove:

 • Fakultetska diploma u oblasti ekonomije, finansija, poslovne uprave, prava, poljoprivrede ili oblasti relevantnoj za zadatak;
 • Najmanje tri (3) godine relevantnog radnog iskustva u kreditima, naplati ili drugim oblastima koje se odnose na kredite;
 • Poželjno je radno iskustvo u bankarskom sektoru ili oblastima vezanim za finansijski sektor.

Veštine i kompetencije koje će se ocenjivati kroz proces selekcije su sledeće:

 • Dobro poznavanje bankarskih proizvoda i poslovanja;
 • Sposobnost korišćenja aplikacija Microsoft Word, Microsoft Excel, ili drugog relevantnog softvera koji se koristi za analizu podataka;
 • Dobre analitičke sposobnosti i donošenje odluka;
 • Dobre komunikacijske veštine i sposobnost za rad u timu.

Rok i trajanje

Izvršiocu za potraživanja i naplatu biće ponuđen ugovor od jedne (1) godine i nalaziće se u sedištu KFKJ u Prištini. Ugovor se produžava na osnovu zadovoljavajućih rezultata ocene učinka.

Prijava

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Biografija;
 • Diplome, uverenja i relevantna obuka;
 • Kontakti za preporuku od bivših poslodavaca.

Prijava je prihvatljiva samo ako se pošalje e-poštom na adresu [email protected], a u predmetu e-pošte upisuje se sledeće: „Obrazac prijave: ime i prezime_ radno mesto“

Konkurs je otvoren do 23.01.2024. godine u 16.30 časova.

Napomena:

 • Razmatraju se samo prijave sa popunjenim dokumentima.