www.ofertapune.net Specialist Mjedisor, Social dhe i Qeverisjes (Alb/Eng/Srb) | PunaIme

Specialist Mjedisor, Social dhe i Qeverisjes (Alb/Eng/Srb)

Kompania

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

11-01-2024

Data e perfundimit

23-01-2024

Lloji i orarit

Part Time

Në përputhje me Nenin 10 dhe Nenin 11, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.13. të Ligji Nr. 05/L-057 për Themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore, ndryshuar dhe plotësuar me Ligji Nr. 08/L-138, Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) njofton:

Shpallje

për

një (1) Specialist Mjedisor, Social dhe i Qeverisjes

09/01/2024

Numri i referencës: 02/2024

Informacion i përgjithshëm

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (në tekstin e mëtejmë referuar si “FKGK”) është entitet i pavarur juridik, i krijuar me ligj përkatës për të lehtësuar qasjen në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) në Kosovë me synimin e krijimit të vendeve të punës, rritjen e prodhimit vendor dhe shërbimeve të cilat krijojnë vlerë të shtuar, përmirësim të bilancit tregtar dhe rritje e mundësive për financimin e NMVM-ve.

Përshkrim i përgjegjësive të punës

Specialisti Mjedisor, Social dhe i Qeverisjes do të mbështesë FKGK-në në zbatimin e Sistemit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social (ESMS). Ai/ajo do të mbështesë Institucionet Financiare të Regjistruara të KCGF (RFI) për të zhvilluar ESM-të e tyre dhe do t’i këshillojë ata në të gjitha fazat e zbatimit të ESMS-ve të tyre përkatëse, përfshirë çdo trajnim/ndërgjegjësim të lidhur me mjedisin dhe aktivitetet e koordinimit, sipas kërkesave të KCGF.

Specialisti Mjedisor, Social dhe i Qeverisjes do të jetë përgjegjës për detyrat e mëposhtme:

 • Siguron që kornizat e duhura mjedisore dhe sociale janë vendosur dhe zbatuar në FKGK.
 • Mbështet FKGK-në në përshtatjen dhe përmirësimin e ESMS-së së saj aktuale sipas Standardeve të Performancës së IFC-së, legjislacionit kombëtar dhe kërkesave të tjera të donatorëve.
 • Përditëson Manualin Mjedisor dhe Social (E&S): shpjegon se si menaxhimi i ESG është rrënjosur në proceset e kujdesit të duhur, monitorimit dhe raportimit;
 • Përditëson shabllonet E&S: do të përdoret për të adresuar çështjet e E&S sipas politikës dhe procedurës;
 • Propozon ndryshime/përmirësime në Politikën aktuale të Menaxhimit Mjedisor dhe Social (PMMS);
 • Zhvillon dhe organizon programe të ndërgjegjësimit mjedisor dhe social, sipas nevojës, për personelin e FKGK-së dhe RFI-së;
 • Vlerëson ESMS ekzistuese të RFI-së dhe propozon ndryshimin aty ku është e nevojshme, në mënyrë që të jetë në përputhje me politikat dhe praktikat më të mira të FKGK-së;
 • Merr pjesë në mënyrë aktive në procesin e ndryshimit të dritareve ekzistuese ose të dizajnimit të dritareve të reja të garancisë së kredisë në FKGK, në mënyrë që të sigurohet se dritaret e garancisë janë në përputhje ose promovojnë praktikat më të mira të ESG në procesin e ndërmjetësimit financiar;
 • Rishikon kapacitetet e menaxhimit mjedisor dhe social të IF-së përpara se të regjistrohet si RFI dhe monitoron zbatimin e ESMS pasi të regjistrohet si RFI;
 • Rishikon kategorizimin e rrezikut, sipas ESMS, të garancive të kredisë të dorëzuara nga IRF-të;
 • Përgatit raporte të auditimit mjedisor;
 • Ofron mbështetje për RFI-të sipas nevojës (pyetje, sqarime);
 • Përgatit materiale informative mjedisore dhe sociale sipas nevojës;
 • Mbështet FKGK në monitorimin dhe raportimin e ndikimit të aktiviteteve të saj në mjedis dhe shoqëri;
 • Monitoron dhe raporton ndikimin e kredive të garantuara në shoqëri dhe mjedis;
 • Vizita në terren për kredi të garantuara me rrezik të mesëm dhe të lartë;
 • Çdo detyrë dhe detyrë tjetër siç kërkohet dhe kërkohet nga Drejtori Menaxhues.

Kualifikimet

Specialisti Mjedisor, Social dhe i Qeverisjes do të duhet të plotësojë kërkesat si vijon:

 • Diplomë universitare, ose më lart, në shkenca mjedisore/ose natyrore, ose ekuivalente;
 • Minimumi 3 vjet përvojë profesionale përkatëse në menaxhimin e mjedisit ose të ngjashme; Rekomandohet shumë përvoja e punës në mjedis dhe menaxhim të rrezikut social në bankë;
 • Njohja e tregut bankar dhe financiar Kosovar është një aset;
 • Njohuri të rregulloreve kombëtare mjedisore, politikave mbrojtëse të Bankës Botërore dhe Standardeve të Performancës së IFC-së.
 • Aftësi të mira komunikuese dhe sociale, duke përfshirë aftësi të shkëlqyera lehtësuese dhe prezantuese të shoqëruara me aftësi të mira ndërpersonale (preferohet përvoja si trajner).
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe për të trajtuar aktivitete të shumta njëkohësisht.
 • Rrjedhshmëri të gjuhës shqipe dhe njohuri pune të gjuhës angleze.

Afati dhe kohëzgjatja

Specialisti Mjedisor, Social dhe i Qeverisjes do të vendoset në ambientet e FKGK-së në Prishtinë, por duhet të jetë i gatshëm të udhëtojë dhe të mbajë takime të shumta në mbarë vendin.

Specialistit Mjedisor, Social dhe të Qeverisjes do t’i ofrohet kontratë një (1) vjeqare. Specialisti Mjedisor, Social dhe i Qeverisjes do të jetë punonjës me kohë të pjesshme (gjysëm orari) në FKGK. Kontrata do të vazhdohet bazuar në rezultatet e vlerësimit të performancës së kënaqshme.

Aplikimi

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • CV;
 • Diplomat, Certifikatat dhe trajnimet përkatëse;
 • Kontaktet e referencës nga ish punëdhënësit;

Të gjitha aplikacionet do të pranohet vetëm përmes emailit [email protected] dhe në subjektin e emailit duhet të shkruhet: “Formë Aplikimi: Emri dhe Mbiemri_Pozita”

Konkursi është i hapur deri me datë 23.01.2024 ora 16.30.

Shënim

 • Vetëm aplikacionet me dokumentacion të kompletuar do të merren parasysh.

In accordance with Article 10 and Article 11, paragraph 1, sub-paragraph 1.13. of Law no. 05/L-057 on the Establishment of the Kosovo Credit Guarantee Fund, amended and supplemented with the Law No.08/L-138, the Kosovo Credit Guarantee Fund announces:

Announcement

for

one (1) Environmental, Social, and Governance Specialist (ESG Specialist)

09/01/2024

Reference number: 02/2024

General information

The Kosovo Credit Guarantee Fund (hereinafter referred to as “KCGF”) is an independent legal entity established by relevant law to facilitate access to finance for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Kosovo to create places of work, the increase of local production and of those services which create added value, the improvement of the trade balance and the increase of opportunities for the financing of MSMEs.

Description of work responsibilities

The ESG Specialist will support the KCGF in implementing its Environmental and Social Management System (ESMS). He/she will support the KCGF Registered Financial Institutions (RFI) to develop their ESMS and advise them at all the stages of the implementation of their respective ESMSs including any environment-related training/awareness raising and coordination activities as per requirements of the KCGF.

The ESG Specialist will be in charge of the following tasks:

 • Ensures appropriate environmental and social frameworks are in place and implemented in the KCGF.
 • Support KCGF in adapting and improving its current ESMS according to IFC Performance Standards, national legislation, and other donor requirements.
 • Updates the Environmental & Social (E&S) Manual: explains how ESG management is engrained in the due diligence, monitoring, and reporting processes;
 • Updates the E&S templates: to be used to address E&S issues as per policy and procedure;
 • Propose amendments/improvements to the actual Environment and Social Management Policy (ESMP);
 • Develop and organize environmental and social awareness programs, as needed, for KCGF and RFI staff;
 • Evaluate RFI’s existing ESMS and propose amendments where it is needed, to comply with KCGF’s policies and best practices;
 • Participate actively in the process of amending the existing, or designing new credit guarantee windows in KCGF, to ensure that guarantee windows are in compliance or promote best ESG practices in the process of the financial intermediation;
 • Review the FI’s environmental and social management capacity before being registered as an RFI, and monitor implementation of ESMS after being registered as an RFI;
 • Review risk categorization, according to ESMP, of the credit guarantees submitted by RFIs;
 • Prepare environmental audit reports;
 • Provide support to RFIs as necessary (questions, clarifications);
 • Prepare environmental and social information materials as needed;
 • Support KCGF in its monitoring and reporting the impact of its activities on the environment and society;
 • Monitoring and reporting of guaranteed loans impact in the society and environment;
 • Site visits for guaranteed loans with medium and high-risk;
 • Any other tasks and duties as required and requested by the Managing Director.

Qualifications

The ESG Specialist will need to meet the following requirements:

 • University degree, or above, in environmental/or natural sciences, or equivalent;
 • Minimum 3 years of relevant professional experience in environment management or similar; working in the environment and social risk management in the bank is highly recommended;
 • Knowledge of the Kosovo banking and financial market is an asset;
 • Knowledge of national environmental regulation, World Bank Safeguard Policies, and IFC Performance Standards.
 • Good communication and social skills including excellent facilitation and presentation skills paired with good interpersonal abilities (experience as a trainer is preferable).
 • Ability to work under pressure and handle multiple activities concurrently.
 • Fluency in Albanian and working knowledge of English.

Term and duration

The ESG Specialist will be stationed in the KCGF premises in Pristina but should be ready to travel and hold numerous meetings throughout the country.

The ESG Specialist will be offered a one (1) year contract. The ESG will be a part-time employee of KCGF.The contract will be continued based on satisfactory performance evaluation results.

Application

Necessary documents for application:

 • CV;
 • Diplomas, Certifications, and relevant training;
 • Reference contacts from former employers;

All applications will be accepted only through the email [email protected] and the subject of the email should be written: “Application form: Name and Surname_ Position”

The competition is open until 23.01.2024 at 16.30.

Note

 • Only applications with completed documents will be considered.

U skladu sa članom 10. i članom 11. stav 1, tačka 1.13. Zakona br. 05/L-057 o uspostavljanju Kosovskog fonda za kreditno jemstvo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 08/L-138, Kosovski fond za kreditno jemstvo objavljuje:

Konkurs

za

jednog (1) izvršioca za životnu sredinu, društvo i upravljanje (izvršilac za ŽSDU)

09.01.2024. god.

Referentni broj: 02/2024

Opšti podaci

Kosovski fond za kreditno jemstvo (u daljem tekstu „KFKJ“) je nezavisno pravno lice osnovano relevantnim zakonom kako bi se olakšao pristup finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu radi stvaranja radnih mesta, povećanje domaće proizvodnje i onih usluga koje stvaraju dodatnu vrednost, unapređuju trgovinski bilans i povećavaju mogućnosti za finansiranje MMSP.

Opis radnih obaveza

Stručnjak za ŽSDU daje podršku KFKJ u primeni njegovog Sistema ekološkog i socijalnog upravljanja (SESU). Isti daje podršku finansijskim institucijama registrovanim pri KFKJ (RFI) oko razvoja njihovog SESU i savetuje ih o svim fazama primene istog, uključujući i svaki program obuke/podizanja svesti u vezi sa životnom sredinom te aktivnosti koordinacije prema uslovima KFKJ.

Izvršilac za životnu sredinu, društvo i upravljanje zadužen je za sledeće poslove:

 • Obezbeđuje da su odgovarajući ekološki i socijalni okviri uspostavljeni i primenjeni u KFKJ.
 • Daje podršku KFKJ oko prilagođavanja i unapređenja njegovog postojećeg SESU prema Standardima učinka IFC-a, domaćim zakonima i uslovima drugih donatora.
 • Ažurira ekološki i socijalni (EiS) priručnik: objašnjava kako se EiS upravljanje uvodi u procese provere, monitoringa i izveštavanja;
 • Ažurira EiS obrasce: koji se koriste za rešavanje EiS stvari prema pravilniku i postupku;
 • Predlaže izmene/unapređenje aktuelnog Pravilnika ekološkog i socijalnog upravljanja (PESU);
 • Osmišljava i organizuje programe podizanja svesti o životnoj sredini i društvu, po potrebi, za zaposlene u KFKJ i RFI;
 • Vrši procenu postojećeg SESU RFI i predlaže izmene kada je to potrebno, kako bi bio u skladu sa pravilnicima i najboljim praksama KFKJ;
 • Aktivno učestvuje u procesu izmene postojećih, ili osmišljavanja novih opcija kreditnih jemstava u KFKJ, kako bi se obezbedilo da su jemstveni rokovi u skladu sa ili promovišu najbolje EiS prakse u procesu finansijskog posredovanja;
 • Vrši pregled kapaciteta FI za ekološko i socijalno upravljanje pre nego što se registruju kao RFI i nadgleda primenu SESU nakon što se registruju kao RFI;
 • Vrši pregled kategorizacije rizika, prema PESU, kreditnih garancija koje dostavljaju RFI;
 • Priprema izveštaje o ekološkoj reviziji;
 • Daje podršku RFI po potrebi (pitanja, pojašnjenja);
 • Priprema materijal za ekološko i socijalno informisanje po potrebi;
 • Daje podršku KFKJ u njegovom praćenju i izveštavanju o uticaju njegovih aktivnosti na životnu sredinu i društvo;
 • Prati i izveštava o uticaju kredita pod jemstvom na društvo i životnu sredinu;
 • Ide u posete na lice mesta za kredite pod jemstvom sa srednjim i visokim rizikom;
 • Obavlja druge zadatke i dužnosti koje odredi i zatraži je upravni direktor.

Kvalifikacije

Izvršilac za životnu sredinu, društvo i upravljanje mora da ispuni sledeće uslove:

 • Univerzitetska diploma, ili više, u oblasti životne sredine/ili prirodnih nauka, ili ekvivalent;
 • Najmanje 3 godine relevantnog radnog staža u oblasti ekološkog upravljanja ili slično; rad u oblasti upravljanja ekološkim i socijalnim rizikom u banci toplo je preporučljiv;
 • Poznavanje bankarskog i finansijskog tržišta na Kosovu je korisno;
 • Poznavanje domaćih ekoloških propisa, Pravilnika SB o merama zaštite i Standarda učinka IFC-a.
 • Dobre komunikacione i društvene sposobnosti, uključujući odlične veštine pomaganja i izlaganja upareno sa dobrim međuljudskim sposobnostima (predavačko iskustvo je poželjno).
 • Sposobnost rada pod pritiskom i obavljanje više poslova istovremeno.
 • Tečno poznavanje albanskog jezika i radno znanje engleskog jezika.

Rok i trajanje

Izvršilac za ŽSDU se raspoređuje u prostorije KFKJ u Prištini ali bi trebalo da bude spreman da putuje i održava brojne sastanke širom zemlje.

Izvršiocu za ŽSDU biće ponuđen ugovor od jedne (1) godine. ŽSDU će biti honorarni radnik KCGF-a. Ugovor se produžava na osnovu zadovoljavajućih rezultata ocene učinka.

Prijava

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Biografija;
 • Diplome, uverenja i relevantna obuka;
 • Kontakti za preporuku od bivših poslodavaca.

Prijava je prihvatljiva samo ako se pošalje e-poštom na adresu [email protected] a u predmetu e-pošte upisuje se sledeće: „Obrazac prijave: ime i prezime_ radno mesto“

Konkurs je otvoren do 23.01.2024. godine u 16.30 časova.

Napomena

 • Razmatraju se samo prijave sa popunjenim dokumentima.