www.ofertapune.net Specialist i Blerjeve dhe Kontrollit të Kostos | PunaIme

Specialist i Blerjeve dhe Kontrollit të Kostos

Kompania

Four Points By Sheraton Prishtina

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

29/06/2020

Data e perfundimit

06-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Four Points By Sheraton Prishtina, hap vend të lirë të punës.

Pozita:                       Specialist i Blerjeve dhe Kontrollit të Kostos
Data e shpalljes:    27 Qershor 2020
Vendndodhja:         Prishtinë, Kosovë

Departamenti:        Financa

Raporton tek:         Menaxher i Financave

QËLLIMI I PUNËS

Përgjegjës për të bërë blerjen e të gjitha mallrave dhe shërbimeve të nevojshme për hotelin me cilësinë, kushtet, dhe çmimin më të mirë, dhe në përputhje me procedurat e blerjes së mallrave të hotelit.  Përgjegjës për regjistrimin e duhur të të gjitha mallrave dhe shërbimeve të blera dhe mbikëqyrjen e përdorimit të duhur të tyre. Gjithashtu përgjegjës për mirëmbajtjen e kushteve ideale të ruajtjes se mallrave të ndryshëm në një sistem të organizuar profesionalisht për të siguruar qarkullim optimal të inventarit, me humbje minimale, dhe për ofrimin e raporteve të hollësishme të konsumit.

PËRGJEGJËSITË KRYESORE

 • Përgjegjësitë e ndërlidhura me blerjen e mallrave dhe shërbimeve:
 • Përgjegjës për gjetjen e furnitorëve, mbledhjen dhe vlerësimin e ofertave dhe  krahasimin e tyre me njëra-tjetrën.
 • Pranon formularët e kërkesës për blerje te mallrave nga departamente të ndryshme të hotelit dhe bene blerjen e të gjitha mallrave sipas kërkesave dhe me çmime më të mira.
 • Bënë përzgjedhjen e furnitorëve te preferuar nga një listë e shkurtër e furnitorëve, pas vlerësimit të çmimit dhe cilësisë, dhe prezanton propozimet për miratim te menaxheri i financave.
 • Bënë kontrata blerjeje me furnitorët në përputhje me procedurat e blerjes.
 • Bashkëpunon me shefin e departamentit për të përgatitur specifikimet teknike të mallrave të kërkuara.
 • Koordinoni testimin e materialeve shpenzuese të furnitorëve te ndryshëm duke  përdorur mostra dhe duke shpërndarë mostrat në departamentet përkatëse për testim dhe vlerësim.
 • Bëni marrëveshje për mirëmbajtjeje dhe shërbime pas shitjes me furnitorët dhe informoni departamentet për këto marrëveshje.
 • Koordinoni marrëdhëniet e furnitorët duke i vizituar ata të paktën një herë në vit, për te vlerësuar performancën e tyre. Këshilloni furnitorët për përmirësime te mundshme te bashkëpunimit midis furnitorit dhe hotelit.
 • Punoni ngushtë me departamentin e pijeve dhe ushqimit (F&B) për të përmirësuar kushtet e blerjes së mallrave ekzistuese dhe hulumtoni për trendet dhe zhvillimet më të fundit ne fushën e mallrave dhe shërbimeve.
 • Koordinoni aktivitetet e blerjes dhe definoni proceset e blerjes.
 • Organizoni takime javore, mujore dhe vjetore të blerjes se mallrave dhe shërbimeve, dhe merrni pjesë në takime operative ditore, javore, mujore për të paraqitur çdo përditësim mbi aktivitetet e blerjes.
 • Bëni hulumtime të tregut për produkte të reja dhe hyrje të reja në treg.
 • Komunikoni rritjen e çmimeve në departamentet përkatëse ne mënyrë që të ndërmerren veprime për zvogëlimin e kostos.
 • Kërkoni certifikime dhe dokumente të furnitorëve të mundshëm dhe organizoni dhe prezantoni ato.
 • Bëni regjistrimin dhe arkivimin e korrespondencës blerëse.
 • Përcjellin dhe regjistroni kohën e dorëzimit të mallrave të porositur për të siguruar dorëzimin në kohë.
 • Kontrolloni mallrat e dërguara për te u siguruar se janë ne përputhje me çmimin / cilësinë / sasinë  e porositur dhe sigurohuni që dorëzimi i mallrave të pranohet nga departamenti përkatës.
 • Përgjegjës për përgatitjen e buxhetit të departamenteve.
 • Përgjegjës për të siguruar që mallrat në dhomat e ruajtjes janë duke u ruajtur brenda standardeve te higjienës dhe të sigurisë.
 • Kontrolloni datat e skadencës së mallrave në inventar dhe ktheni mallrat afër skadimit. Vendosni një sistem që siguron përdorimin e mallrave sipas afatit te skadencës dhe qe mundëson shfrytëzim dhe qarkullim efikas të mallrave.
 • Në bashkëpunim me departamentet përkatëse, vendosni standarde për nivelet minimale dhe maksimale të inventarit për mallrat përkatëse ne mënyrë qe te bëni porosite e mallrave dhe të siguroni nivele të pranueshme të inventarit.
 • Vendosni sistemin dhe procedurat (rregullat, afatet etj.) për përcjelljen e kërkesave për mallra nga furnitorët ne përputhje me formularët e kërkesës për mallra. Informoni menaxherin e financave nëse ka ndonjë problem në lidhje me këtë.
 • Sigurohuni që mallrat përdoren sipas parimit qe malli i blere te shpenzohet ne baze te datës se skadencës.

Përgjegjësitë e ndërlidhura me Kontrollin e Kostos

Kontrollon cilësinë e materialeve hyrëse bazuar në specifikimet e dhëna nga departamenti i porositjes / koordinon kontrollin e cilësisë me departamentin përkatës / Specialistin e Blerjes.

 • Përgjegjës për ruajtjen e mallrave në rregull dhe brenda standardeve të higjenës dhe sigurisë.
 • Zbatohet së pari në sistemin e parë për mallrat e ruajtura.
 • Kontrollon jetëgjatësinë dhe datën e skadencës së mallrave në depo dhe i kthen ato afër skadimit.
 • Vendos standarde për nivelet minimale dhe maksimale të aksioneve për mallrat përkatëse dhe urdhrat në përputhje me rrethanat për të siguruar nivele të pranueshme të aksioneve për operacionin.
 • Vendos sistemin dhe procedurat për kërkesë të mallrave nga dyqani kundër formave dhe afateve të kërkesës. Informon menaxherin e financave nëse ka ndonjë problem në lidhje me këtë.
 • Kontrolloni dhe koordinoni aktivitetet e përditshme të pranimit te mallrave, dhe  angazhohuni ne zgjidhjen e problemeve që mund të shfaqen gjatë pranimit, sigurohuni që procedurat e pranimit t’i përmbahen standardeve dhe sigurohuni që të gjitha mallrat e pranuar në hotel të jenë regjistruar në sistemin e inventarit.
 • Kontrolloni të gjitha librat e llogarive, sigurohuni qe faturat e shërbimeve te argëtimit dhe faturat me zbritje të kenë miratimet e nevojshme, dhe sigurohuni që ato të jenë në përputhje me procedurat. Llogaritni koston e librit të llogarive, faturave te shërbimeve te argëtimit dhe faturave me zbritje.
 • Sigurohuni që të gjitha materialet e përdorura nga departamente të ndryshme përdoren si duhet dhe në sasinë e duhur. Gjeni mundësit e kursimit dhe koordinoni me drejtuesit e departamenteve përkatëse për t’u siguruar që janë realizuar kursimet e nevojshme.
 • Kontrolloni faturat dhe futni ato në sistem.
 • Llogaritni koston e faturave te ushqimit dhe pijeve dhe llogaritni raportin e kostos ndaj çmimit për të siguruar që niveli i duhur i profitit është arritur.
 • Barazoni inventarin fizik me te dhënat ne regjistrin e inventarit.
 • Bëni llogaritjen e inventarit dhe daljeve të fund muajit, përgatitni raportin e kostos dhe vendoseni në sistem.
 • Përgatitni raporte mujore të konsumit për mallrat e përgjithshme dhe mallrat teknike.
 • Përgatitni raportin e kostos mujore të mallrave të shitura.
 • Përgatitni raporte nga libri i llogarive, dhe raportet ne lidhje me shërbimet e argëtimit dhe VIP.
 • Merrni pjesë në çdo trajnim / takim të detyrueshëm të zbatuar nga ekipi menaxhues.
 • Ofron komunikim dhe bashkëpunim të mirë me kolegët.
 • Respekton rregulloret e shëndetit dhe sigurisë ndaj zjarrit.
 • Përgjegjës për përdorimin e saktë dhe të sigurt të pajisjeve në departamentin e tij / saj.
 • Mirëmbani veshje të pastër dhe pedante në përputhje me standardet e Access. Fillon punën në kohë dhe me veshje/uniformë të pastër.
 • Ofron komunikim dhe bashkëpunim të mirë me kolegët.
 • Ndërmerr çdo detyrë dhe përgjegjësi tjetër e caktuar nga menaxheri i tij / saj.

KUALIFIKIMET:

Arsimi: Diplomë universitare në Administrim Biznesi ,Ekonomi ose Financa

Përvoja: Përvojë minimale 5 vjeçare në departamentin e financave të hoteleve / restoranteve, kryesisht duke punuar në departamentin e blerjeve dhe kontrollit të kostove.

Kualifikime të tjera: Të flas dhe shkruaj mirë në gjuhen angleze, në gjendje të përdorë programin kompjuterik Opera, programe të kontabilitetit dhe MS Office, programin e kontrollit të kostos (p.sh Materials Control), me përvojë në menaxhimin e furnizimeve, aftësi të përsosura të negociatave, aftësi për  të bërë analiza dhe raportim të kostos, aftësi për të analizuar të dhënat financiare, aftësi për te kushtuar vëmendje ndaj detajeve, aftësi për menaxhimin dhe planifikimin e kohës, aftësi të mira te mbikëqyrjes dhe punës ne ekip dhe sjellje pro aktive.

Dokumentet për aplikim:

 • CV (rekomandohet modeli CV Europass)

Si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të paraqesin aplikimin e tyre elektronik në anglisht, në versionin PDF në [email protected] me temën e e-mailit: Emri dhe Mbiemri – Pozita

Afati i aplikimit: 06 Korrik 2020 deri në orën 15:00.

Ju lutemi vini re se vetëm kandidatët me listë të shkurtër do të kontaktohen dhe ftohen në fazën tjetër të rekrutimit.

Ju lutemi vini re se një kopje origjinale e dokumenteve të aplikacionit tuaj (dëshmi e përvojës në punë, diploma mund të kërkohen për fazat e mëtutjeshme të rekrutimit).