www.ofertapune.net Specialist/e në Nj. e Buxhetit dhe Planifikimit Financiar | PunaIme

Specialist/e në Nj. e Buxhetit dhe Planifikimit Financiar

Kompania

K.R.U Gjakova

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Gjakovë

Data e publikimit

04/11/2020

Data e perfundimit

18-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Kompania  Rajonale e Ujësjellësit Gjakova,Sh.A , duke u bazuar  në Nenin 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.90/2010), nenit 4 paragrafi 1,2,3,4,5 dhe nenit 5 të Udhëzimit Administrativ Nr.07/ 2017 për Rregullimin e Procedurave  të konkursit në Sektorin Publik  shpall : 

K O N K U R S

Titulli I Pozitës-  Specialist/e në Nj. e Buxhetit dhe Planifikimit Financiar

Numri i pozitave: 1 (një)

Kohëzgjatja e punës: Në kohë të caktuar/ Puna Provuese gjashtë (6) muaj në pajtim me Ligjin e Punës/ Kontratën Kolektive dhe Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit.

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive të punës :

 • Analizon informacionin financiar (p.sh. të hyrat, shpenzimet dhe menaxhimin e parasë) për të siguruar që të gjitha operacionet janë brenda buxhetit;
 • Nen udhëheqjen e Drejtuesit te departamentit jep buxhetet vjetore për menaxherët e lartë te kompanisë;
 • Shqyrton kërkesate buxhetit për miratim;
 • Parashikonnevojat e ardhshme buxhetore;
 • Identifikon variacione midis rezultateve financiare aktuale dhe buxhetore në fund të çdo periudhe raportuese;
 • Shqyrtoni buxhetin e kompanisë për pajtueshmërinë me rregulloret ligjore nëse ka;
 • Harton dhe zbaton politikat efektive të buxhetit dhe procedurat;
 • Propozon përmirësimine proceseve për zhvillimin e politikave që ndikojnë në mirëfunksionimin e aktiviteteve te kompanisë;
 • Harmonizon buxhetin e Kompanisë me buxhetin i cili i dorëzohet Rregullatorit
 • Çfarëdo detyre tjetër e caktuar nga KE-ja

Kualifikimi, përvoja e punës,  aftësitë dhe karakteristikat personale. 

 • Përgatitja profesionale/Shkollore- Diplomë universitare në Kontabilitet ose Financë;
 • Përvojë 1 vjeçare  që ndërlidhet me pozitën  apo të ngjashme.
 • Përdorues i aftë të paketës MS Office, ideale njohja e sistemeve te kontabilitetit dhe sistemeve të Informacionit.
 • Njohja e dispozitave te raportimit Financiar.
 • Aftësi shumë të mira në IT.
 • Aftësi të mira organizative dhe koordinuese.
 • Aftësi të mira komunikimi dhe të bashkëpunimit.
 • Vërtetim nga gjykata që nuk është   nën hetime.  

Paga mujore: Sipas Rregullores.

Informata të përgjithshme :

 • Të drejtë aplikimi për këtë konkurs kanë të gjitha qytetarët  që plotësojnë kriteret arsimore dhe profesionale sipas konkursit.
 • Testimi me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas ligjit.

Procedura për aplikim-   Aplikacioni ( formulari) për konkurrim merret në Kompani dhe në ueb-faqen e Kompanisë, dhe të njëjtës i bashkëngjiten: 1. kopja e letërnjoftimit 2. Certifikata e lindjes, 3.CV-ja 4. Letër Motivuese/ kërkesë për punësim 5. kopjet e dokumentacionit të kualifikimit( kopja e noterizuar), si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme sipas konkursit. Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.

Afati i konkurrimit është nga data:  04/11/2020 deri me  18/11/2020Adresa e zyrës Rr”UÇK”Nr.7,50000-Gjakovë- Kosovë.

Vërejtje:  Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e  fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, ndërsa  aplikacionet që arrijnë pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen. 

Apliko këtu