www.ofertapune.net Specialist/e i/e Thesarit/Aseteve dhe Detyrimeve | PunaIme

Specialist/e i/e Thesarit/Aseteve dhe Detyrimeve

Kompania

Shield Recruitment&HR

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

25-01-2024

Data e perfundimit

02-03-2024

Lloji i orarit

Full Time

Shield Recruitment & HR kërkon një Specialist/e i/e Thesarit/Aseteve dhe Detyrimeve

 (1 vend pune) për klientin e saj, një ndër institucionet më të mëdha dhe të konsoliduara bankare në vend.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mirëmbajtjen e limiteve të brendshme dhe atyre të rregullatorit që ndërlidhen me punët e Thesarit;
 • Implementimin e të gjitha rregulloreve të BQK-së në kuadër të Thesarit;
 • Asiston në menaxhimin e likuiditetit të Bankës, menaxhimin e Nostro llogarive dhe llogarisë së BQK;
 • Monitoron vlerat në LCR/NSFR si dhe matësit tjerë të likuiditetit dhe raporton ndryshimet dhe efektet tek mbikëqyrësi;
 • Bënë raporte të ndryshme ditore, javore, mujore për Komitetin e ALCO-s, Likuiditetit, me theks të veçanta pjesën e Thesarit; e që nuk janë pjesë e DataAnalytics/MIS dhe propozon automatizim të raportimit tek njësia e MIS/Data Analytics.
 • Subjekt i aprovimit nga mbikëqyrësi, në mënyrë të pavarur ose me kërkesë nga mbikëqyrësi kryen investime në tregun e parasë dhe letrave me vlerë.
 • Bënë shitblerjen e valutave të huaja;
 • Bënë shitblerjen e letrave me vlerë dhe ekzekutimin e transaksioneve në lidhje me letra me vlerë;
 • Monitoron librin e interesit dhe tregut dhe përkrah zhvillimin e  Funds Transfer pricingut (bazuar në risk).
 • Koordinon  dhe monitoron procesin e bartjes së kesh-it dhe bashkëpunon me të gjitha degët për pjesën e transportit të kesh-it;
 • Përgjegjës për raportim në risk operacional konform procedurave në fuqi;
 • Përmbush objektivat, zbaton dhe respekton Politikat, Procedurat dhe të gjitha aktet e aplikueshme në Bankë;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive  të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kualifikimet;

 • Fakulteti Ekonomik ose Administrim Biznesi;
 • Njohuri të mira të produkteve bankare ;
 • Së paku tri vite përvojë pune bankare;
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze ;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikuese;

Aftësi të mira menaxheriale dhe udhëheqëse.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes Web faqes së Shield Recruitment & HR  https://shieldrecruitment.org/ deri me datë 31 Janar 2024 në ora 16:00.

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.