www.ofertapune.net Specialist/e i/e pediatrisë | PunaIme

Specialist/e i/e pediatrisë

Kompania

Komuna Lipjan

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Lipjan

Data e publikimit

07/10/2020

Data e perfundimit

19-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Bazuar ne nenin 8 të Ligjit te Punës Nr. 03/1,-212 neni 4 pika L.në bazë të nenit 32 të ligjit per zyrtarë publik nr 06/L-114 në bazë Udhëzimit Administrativ Nr, 07/2017 per rregullimin e procedurave te konkursit në sektorin publik , neni 49 pika 49.2 (6 Statutit te Komunës së Lipjanit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendit të punës

NJE (1) SPECIALIST | PEDIATRISE NE QKMF-LIPJAN

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Udhëheq dhe organizon punën në njësinë konsultative —pediatrike në QKMF.
 • Mban përgjegjësi për kontrollimin hulumtimin.diagnostikimin,trajtimin (përcjellje të vazhdueshme të pacientit.po asht eshtë përgjegjës për saktësine e të dhënave të regjistruara në dokumentacionin dhe në evidence shëndetësore gjatë ofrimit shërbimeve shëndetësore që përmbajnë të dhëna për identitetin personal të banorit,diagnozën dhe trajtimin dhe udhëzon infermieret për trajtim
 • I përgjigjet situatave emergjente dhe gjendjeve të jashtëzakonshme në cdo kohë dhe kërkon mbështetje në rast të situatave emergjente,
 • Bënë kontrollime specialistike —pediatrike te pacientëve me udhëzim të mjekut.
 • Merr pjesë në mbledhjet të cilat i flon shefi i mjekësisë familjare ose Drejtori e në të cilat shqyrtohen tema të ndryshme profesionale apo ¢ështje organizative
 • Pediatri duhet të mer pjesë në edukimin e vazhdueshëm profesional të organizuar në QTMF dhe bënë vierësim për të specifikuar nevojat për trajnimin dhe zhvillimin profesional përmes koordinatorit te QTMF-se ose Drejtorit te QKMF-se në trajnimet e organizuara nga QZ HME — MSH.
 • Eshtë përgjegjës për te zbatuar detyrat sipas ligjeve në fuqi dhe akteve nënligjore te institucionit shëndetësor që janë Statuti | QKMI-se .aktvendimet .urdheresat tjera lëshuar nga DSHPS-se.
 • Kryen edhe punë tjera në kuadër të profesionit fushë veprimtaria e tij me kërkesë të Drejtorit te QKME-se.
 • Për punën e veti përgjigjet shefit te mjekëve. Drejtorit te QKMF-se dhe Drejtorit te DSHPS-se.

Kushtet dhe kriteret :

 • Fakulteti i Mjekësisë — Drejtimi i Pediatrisë
 • Licenca nga Ministria e Shëndetësisë
 • Certifikata Shëndetësore.
 • Certifikata që nuk eshtë nën hetime nga Gjykata Themelore në Prishtinë Dega në Lipjan.
 • Vërtetimi nga Policia që nuk është nën hetime
 • Letërnjoftimi kopje

Aftësitë:

 • Të ketë aftësi komunikimi.
 • Të ketë aftësi për udhëheqjen e punës i pavarur duke respektuar Ligjin si dhe etikën.
 • Të ketë aftësi në organizimin e punës dhe në kryerjen e detyrave te përshkruara më lartë,
 • Të ketë shkathtësi dhe kualitete personale.

Paga mujore:

Koeficienti: 8.4

Puna Provuese tre muaj (3)

Aplikacionet mundë të merren në zyrën për shërbime me qytetaret, sporteli nr. 3 dhe dorëzohen në të njëjtën zyrë bashkë me dokumentet për konkurrim.

Vërejtje:

Dokumentet e pranuara nuk kthehen, ndërsa dokumentet e pa kompletuara nuk do të shqyrtohen .

Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit, ueb faqen e Komunës si dhe në tabelën e shpalljeve.

⇒ Shpallja e plote.