www.ofertapune.net Shtëpiak/e (2) | PunaIme

Shtëpiak/e (2)

Kompania

QKMF Vushtrri

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Vushtrri

Data e publikimit

16/11/2020

Data e perfundimit

30-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Në mbështetje të nenit 79 dhe 80 të Ligjit NR.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, të nenit 8 të Ligjit të Punës nr.03/L-212, në bazë të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr.07/2017 dhe në bazë të vendimit të Këshillit Drejtues të QKMF-së në Vushtrri, nr.765 të datës 12.10.2020, Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, shpallë:

KONKURS

 • Institucioni: Komuna e Vushtrrisë;
 • Drejtoria: Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale
 • Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Vushtrri
 • Titulli i vendit të punës: Shtëpiak në QKMF – Vushtrri.
 • Numri i pozitave: Dy (2);
 • Titulli i mbikëqyrësit: Shef i Shërbimit Teknik në QKMF Vushtrri;
 • Grada/Koeficienti: 4.00;
 • Kohëzgjatja e kontratës: Në kohë të pacaktuar;
 • Periudha e punës provuese: Gjashtë muaj;
 • Orët e punës: 40.

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive:

 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen e objektit të QKMF-së, QMF-ve, dhe AMF-ve
 • Mirëmbajtja e objekteve të QKMF, QMF dhe AMF-ve në hapësirat e jashtme ( mirëmbajtjen e oborrit).
 • Kryen punët e axhustatorisë, zdrukthëtarisë si dhe punët tjera të mirëmbajtjes.
 • Kryen edhe punët tjera sipas urdhrit të Shefit të Shërbimit
 • Për punën e vet i përgjigjet Shefit të shërbimit

Kualifikimi profesional, aftësitë:

 • Diplomë e Shkollës së Mesme;

Dokumentet e nevojshme:

 • Ekstrakti i lindjes (kopje);
 • Diploma e Shkollës së Mesme (kopje);
 • Dëshminë se nuk është i dënuar dhe nën hetime (kopje);
 • Letërnjoftimi (kopje).

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë, nga data 16.11.2020 deri 30.11.2020

Paraqitja e kërkesave

Tё gjithë kandidatët e interesuar, duhet t’i marrin aplikacionet dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë nё Komunën e Vushtrrisë.

Aplikacionet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Aplikacionet e pakompletuara do të refuzohen.

Kandidatët të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të informohen me shkrim ose me telefon në afat ligjor.

Të gjitha dokumentet të dorëzohen të kopjuara. Dokumentacioni nuk kthehet.

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/