www.ofertapune.net Shitëse/Furnizuese (2) | PunaIme

Shitëse/Furnizuese (2)

Kompania

Medica Gjakova

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

25-01-2024

Data e perfundimit

28-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim


Medica Gjakova është organizatë feministe jo-fitimprurëse e cila synon të përmirësoje mirëqenien e grave dhe vajzave të prekura nga dhuna seksuale dhe dhuna në baza gjinore nëpërmjet qasjes holistike psikosociale, gjinekologjike, juridike dhe fuqizimit ekonomik,si edhe avokim e lobim në nivelin lokal dhe nacional për ri-integrimin e tyre në të gjitha sferat e jetës.

Vend i lirë pune

Përshkrimi i punëdhënësit

Medica Gjakova, është organizatë joqeveritare, jofitimprurese që ka për qëllim përmirsimin e shëndetit mendor dhe fizik të grave të mbijetuara të dhunes në baza gjinore gjatë luftes në Kosovë, si dhe integrimin e tyre në të gjitha aspektet e jetës shoqërore. Kjo synohet të arrihet përmes qasjes multidisciplinare duke ofruar shërbime psikosociale, gjinekologjike, këshillime juridike dhe fuqizimin ekonomik, si dhe me aktivitete avokimi për të ndikuar në politikat për përmirsimin e statusit të këtyre grave në nivel lokal dhe ndërkombëtar.

Misioni i shoqatës

Misioni i Medica Gjakovës është që të përmirësojmë gjendjen mendore dhe fizike të grave të mbijetuara nga dhuna si dhe ndikimin mbi politikat sociale në mbështetjen e mirëqenies së grave dhe integrimin e tyre në të gjitha fushat jetësore. Për këtë qëllim, është zhvilluar një strategji e dyfishtë, përfshirë aktivitete të nivelit bazë duke ofruar këshillime psikosociale dhe gjinekologjike, si dhe aktivitete të zhvilluara në nivelin shoqëror dhe politik. Strategjitë sociale dhe politike përfshijnë aktivitete që kanë për qëllim sensibilizimin e shoqërisë dhe qeverisë për gjendjen e vështirë të grave të sulmuara nga lufta dhe nevoja për formësimin e politikave në interes të mirëqenies së grave dhe integrimin e tyre në shoqëri. Duke përdorur këtë qasje të veçantë, Medica Gjakova ndihmon gratë për të kapërcyer stigmatizimin dhe për të thyer këtë temë tabu që është shumë e pranishme dhe ndikon drejtpërdrejt në shkeljen e të drejtave të njeriut në përgjithësi, dhe të drejtat e grave në veçanti.

Vizioni i shoqates

Gratë dhe vajzat në Kosovë, jetojnë në shoqëri pa dhunë, të respektuara dhe me dinjitet.

Medica Gjakova është në kërkim të:

2 Shitëse/Furnizuese të Dyqanit në Prishtinë

Qëllimi i përgjithshëm i pozitës së punës

Në kuadër të bashkëpunimit të shoqatës Medica Gjakova dhe Fondit të mirëbesimit të Kombeve të bashkuara për të i dhënë fund dhunës ndaj grave (UN Trust Fund to End Violence against Woman), menaxhuar nga UN Woman, Medica Gjakova kërkon të punësojë dy punëtore për poziten e punës Shitëse/Furnizuese e Dyqanit të Medica Gjakovës në Prishtinë.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është fuqizimi i grave dhe vajzave në Kosovë; projekti kontribuon në rritjen e shërbimeve për të mbijetuarit e dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave, të zhvillojnë kapacitetet e tyre dhe për këtë arsye parandalojnë konfliktin dhe ndërtojnë paqe të qëndrueshme.

Objektivat e projektit janë:

 • Gratë dhe vajzat ndihen më të motivuara, kanë kompetenca më të mëdha vetë-përkrahëse dhe të mbijetuarit fuqizohen përmes mbështjetjes në zyrë dhe teren.
 • Gratë dhe vajzat angazhohen dhe fuqizohen në aktivitete ekonomike për të u zhvilluar dhe për të gjeneruar të ardhura për veten dhe familjen e tyre.

Për të mbështetur zbatimin e projektit, Medica Gjakova aktualisht është duke kërkuar dy Shitëse/Furnizuese të Dyqanit, e cila do të asistojë në implementimin e projektit dhe do të bëjë shitjen dhe furnizimin e produkteve të dyqanit në Medica Gjakovës në Prishtinë.

Pozita e punës fillon me 3 muaj punë provuese.

Detyrat dhe Përgjegjësitë kryesore

 • Shitëse/Furnizuese e Dyqanit;
 • Puna do të organizohet në dyqanin e Medica Gjakovës në Prishtinë, poashtu në terren në gjithë territorin e Kosovës;
 • Mirëmbajtja e produketeve të dyqanit (Produkte agrikulturore dhe artizanale);
 • Pranimin dhe kontrollimin e mallit – produketeve të dyqanit;
 • Bashkëpunon ngushtë dhe ka komunikim pozitiv në mes të stafit të dyqanit dhe përfituesve të cilat janë pjesë e dyqanit;
 • Bën raportimin e gjendjes së dyqanit – kërkesat e nevojshme të cilat duhen të raportohen nga dyqani tek menaxherja e dyqanit;
 • Bën raportimin e gjendjes në teren për furnizimet e dyqanit tek menaxherja e dyqanit;
 • Punon ngusht me këshillin drejtues të dyqanit;
 • Kryen detyra tjera duke u bazuar në statutin e dyqanit, gjithnjë duke respektuar ligjet në fuqi dhe veprimtarit e këtilla;
 • Në bashkëupunim me kontabilisten është përgjegjëse për mbajtjen e librave të shitjes dhe blerjes;
 • Shitësja/Furnizuesja e Dyqanit është përgjegjëse për planifikimin, realizimin, vlerësimin dhe raportimin e aktiviteteve të projektit/dyqanit në përputhje me rregulloret dhe kodet e organizatës;
 • Punon ngushtë me stafin për menaxhimine dyqaneve në Gjakovë dhe Prishtinë;
 • Bën menaxhimin ditor të dyqanit dhe degëve të tjera të dyqanit;
 • Organizon punën me efikasitet në dyqan;
 • Planifikon nevojat operative të dyqaneve;

Kualifikimet e kërkuara, kompetencat dhe eksperienca e punës

Kualifikimi

Diplomë të shkollës së mesme.

Eksperienca e punës

 • E preferueshme të ketë përvojë pune në shitje apo fusha të tjera të ngjajshme.

Njohuri të tjera, kompetenca shtesë

 • Të menduarit analitik dhe startegjik si dhe zotërim të mirë të të shprehurit;
 • Qendrim të saktë me qasje të organizuar të punës;
 • Aftësi konstruktive komunikuese;
 • Gatishmëri dhe aftësi për të përmirësuar aftësitë në fushat e kërkuara nga përgjegjësitë dhe detyrat;
 • Aftësi për të mbështetur ekipin e projektit;
 • Të ketë integritet, fleksibilitet dhe motivim në punë;

Lokacioni: Medica Gjakova, në Prishtinë.

Data e parashikuar e fillimit të punes: Mars 2024 (40 orë në javë)

Si të aplikoni?

Kandidatet e interesuara ftohen të dorëzojnë aplikacionin e tyre elektronik në gjuhën shqipe, në adresën [email protected] apo të dorëzojnë atë në kopje fizike në zyret e Medica Gjakovës në Gjakovë.

Dokumentet e kërkuara:

 • CV
 • Letër motivuese

Email: Emri dhe Mbiemri – Shitëse/Furnizuese e Dyqanit – Medica Gjakova në Prishtinë.

Aplikueset që nuk i plotësojnë kriteret e lartëcekura nuk do të konsiderohen për fazen tjetër të rekrutimit! Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listen e ngushtë do të kontaktohen dhe do të ftohen në fazën tjetër të rekrutimit.

Afati i fundit për aplikim: 6 shkurt 2024.

Medica Gjakova inkurajon kandidatët femra, kandidatët nga komunitetet etnike si dhe kandidatët me aftësi të kufizuara që të aplikojnë.