www.ofertapune.net Sekretar/e | PunaIme

Sekretar/e

Kompania

KRU "Drini i Bardhë" SH.A

Lokacioni

Pejë

Data e publikimit

05-04-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Administratë

Në bazë të nenit 21 paragrafi 21.4 të Ligjit për Ndërmarrje Publike Nr.03/L-087, si dhe Plotësim Ndryshimi i Ligjit mbi NP Nr.04/L-111 si dhe Kodi Etikes dhe Qeverisjes Korporative, 

Bordi i Drejtorëve të K.R.U “Drini I Bardhë” SH.A në mbledhjen e mbajtur më date 05.03..2024,vendosi të  ri shpall ketë:

K O N K U R S

Për plotësimin e pozitës

                                                  Sekretar/-e 

I përgjigjet: Bordit të Drejtorëve  dhe  Kryeshefit Ekzekutiv.

Vendi i Punës: Pejë. 

Paga: Sipas rregullores se pagave ne fuqi 450 € në muaj bruto

Kohëzgjatja e emërimit: Mandati për pozitën e Sekretar/e është 3 vjeçar (me punë  provuese 6 muaj)               

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore: 

Përveç detyrave të parapara më ligj, Statutin e Kompanisë, dhe Rregulloren e mirësjelljes,

Detyrat e punës janë:

 • Merret me organizimin e takimeve të Bordit, Komisionit të Auditimit dhe Aksionarit duke përfshirë përgatitjen dhe shpërndarjen e agjendave.
 • Mban regjistrin e aksioneve,
 • Kryen arkivimet, publikimet të përcaktuara  më  Statutin e Kompanisë,
 • Mbikëqyrë  mirëmbajtjen e duhur dhe azhurnimin e rregullt të ueb faqes se Kompanisë,
 • Merret me regjistrimin zyrtar të ndryshimeve të cilat kërkohen sipas ligjit të regjistrohen në regjistrin e Kosovës për shoqëritë Tregtare dhe emrat tregtarë,
 • Mban procesverbalet e secilës mbledhje të Bordit të Drejtorëve dhe Komisioneve të Auditimit dhe i shënon ato në librin e Protokollit dhe shpërndan procesverbalet tek drejtorët dhe aksionari,
 • Bashkëpunon më institucionet Ministrinë e ekonomisë posaçërisht më Njësinë e monitorimit të N.P.
 • Lëshon kopje të certifikuara të procesverbaleve.
 • Është përgjegjës  për vulën e Ndërmarrjes dhe kur kërkohet vulosja e ndonjë dokumenti të nënshkruar nga një nënshkrues i autorizuar, 
 • Merret me çështje tjera të qeverisjes korporatave sipas nevojës,
 • Kryen edhe pune tjera sipas direktivave të B të D dhe KE-se,
 • Vendimin për emërim   dhe shkarkim e bien Bordi i Drejtorëve i Kompanisë.
 • Për punën e tij/saj  i përgjigjet Bordit të Drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv.

Kushtet për themelim të marrëdhënies së punës janë:

 • Fakulteti juridik drejtimi i përgjithshëm me te paktën 240 kredi  ECTS ose ekuivalente
 • Përvoja e punës 5 vjeçare në profesion,
 • Njohja e punës më kompjuter, Word, Excel,, etj,
 • Ai /Ajo duhet të jenë në gjendje të punoj  nën presion, të ketë moral të forte për punë dhe integritet të nivelit të lartë, 

Aplikacionit për pozitën e Sekretar/e duhet bashkangjitur edhe këto dokumente: 

 • CV-ne (Biografinë), 
 • Kopjen e letërnjoftimit,
 • Diplomën e fakultetit – kopje, Diplomë nga  universitetet e huaja te jene të Noterizuar nga MASHTI,
 • Certifikatë që nuk është nënë hetime jo me e vjetër se 6 muaj.
 • Dëshminë e përvojës, së punës, te dëshmohet me kontrata/Referenca dhe me trust.                              

Procedura për aplikim:

Aplikacioni dorëzohet në selinë e Kompanisë “Drini i Bardhë” në Pejë Rruga Mbretëresha Teutë Nr.85

Aplikacionet e kompletuara sipas këtij konkursi dërgohen në Zyrën e Asistentes Administrative  NP. K.R.U ”Drini i Bardhë” SH.A në adresën Rr.” Mbretëresha Teutë”Nr.85  Pejë, konkursi është i hapur nga data 05/04/2024, dhe është i hapur 15 ditë,  aplikacionet mund të dorëzohen nga ora 8,00 deri në ora ora16,00. 

Paraqitja e kërkesave: 

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të refuzohen. 

Në rast të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë duhet t’i sjellin në shikim dokumentet origjinale.

Na osnovu člana 21, stav 21.4 Zakona o javnim preduzećima br. 03/L-087, kao i izmene i dopune Zakona o privatnom preduzeću br. 04/L-111, kao i etičkog kodeksa i korporativnog upravljanja ,

Upravni odbor RKN “Drini i Bardhe” J.S.C. na sednici održanoj 05.03.2024.godine, odlučio je da ponavlja ovaj:

K O N K U R S

Da popunite poziciju:

Sekretar/icu

Odgovori: Upravnom odboru i Izvršnom direktoru.

Mesto rada: Peć.

Plata: Prema važećem pravilniku o platama 450€ mesečno bruto

Trajanje imenovanja: Mandat za funkciju sekretara je 3 godine (sa probnim radom od 6 meseci)

Glavne dužnosti i odgovornosti:

Pored obaveza predviđenih zakonom, Statutom Društva i Kodeksom ponašanja,

Radne obaveze su:

 • Bavi se organizacijom odbora, odbora za reviziju i sastanaka akcionara, uključujući pripremu i distribuciju dnevnih reda.
 • Vodi berzanski registar,
 • Vrši arhiviranje, publikacije definisane Statutom Društva,
 • Nadgleda pravilno održavanje i redovno ažuriranje veb stranice Kompanije,
 • Bavi se zvaničnom registracijom promena koje se po zakonu zahtevaju da budu registrovane u kosovskom registru za komercijalna preduzeća i trgovačka imena,
 • Vodi zapisnik sa svake sednice Odbora direktora i komisija za reviziju i evidentira ga u Zapisnik i dostavlja zapisnik direktorima i akcionarima,
 • Sarađuje sa institucijama Ministarstva privrede, posebno sa Jedinicom za monitoring N.P.
 • Izdaje ovjerene kopije zapisnika.
 • Odgovoran je za pečat preduzeća i kada je potreban pečat bilo kog dokumenta potpisanog od strane ovlašćenog potpisnika,
 • Bavi se drugim pitanjima korporativnog upravljanja po potrebi,
 • obavlja i druge poslove prema direktivama O, B i ID,
 • Odluku o imenovanju i razrešenju donosi Upravni odbor Društva.
 • Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i Izvršnom direktoru.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

 • Pravni fakultet opšteg smera sa najmanje 240 ESPB bodova ili ekvivalent
 • 5 godina radnog iskustva u struci,
 • Poznavanje rada na računaru, Vord, Ekcel i dr.
 • On/ona mora biti u stanju da radi pod pritiskom, ima jaku radnu etiku i visok nivo integriteta,

Uz prijavu za poziciju sekretara potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

 •  CV (biografiju),
 • Kopiju lične karte,
 • Fakultetska diploma – kopija, diploma stranih univerziteta ovjerava se kod MPNT,
 • Uverenje koje nije u istrazi ne starije od 6 meseci.
 • Dokaz o iskustvu, radu, koji se dokazuje ugovorima/referencama i trust.

Postupak Aplikacije:

Prijava se podnosi sedištu Kompanije “Drini i Bardhe” u Peći, Rg. Morteresha Teute br.85

Popunjene prijave po ovom konkursu šalju se Kancelariji administrativnog pomoćnika NP. K.R.U “Drini i Bardhe” dd na adresi Rr.” „Mroneresha Teute“ br.85 Peć, konkurs je otvoren od 04.05.2024. godine i otvoren je 15 dana, prijave se mogu predati od 8:00 do 16:00 časova.

Predstavljanje zahteva:

Prijave poslate posle poslednjeg datuma neće biti prihvaćene. Nepotpune prijave će biti odbijene.

U slučaju većeg broja prijavljenih, biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Kandidati koji budu izabrani i pozvani na intervju moraju poneti originalna dokumenta.