www.ofertapune.net Roje | PunaIme

Roje

Kompania

Komuna e Deçanit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Deçan

Data e publikimit

05/08/2020

Data e perfundimit

20-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Në bazë të Ligjit të Punës të Republikës se Kosovës Nr. 03L-212, nenit 8, paragrafi 1 dhe 2, Udhëzimi Administrativ ( MPMS ) Nr. 0712017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, neni 4, Kryetari i Komunës Shpall këtë:

KONKURS

Institucioni: Komuna e Deçanit
Drejtoria: Administratë
Titulli i vendit të punës: Roje Objekti
Kategoria funksionale: Koeficienti- 4
Numri Ekzekutues: 1 (një) Punëtor

Detyrat dhe përgjesesite

  • Sigurimi fizik i Objektit të komunës gjate natës, ditëve jo të punës si dhe festave Shtetërorë
  • Kryerja e punëve në baze të kërkesave të Drejtorit për Administratë
  • Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës rreth detyrave ne pune, dhe përgjegjësive të punës
  • Të njoftoj me kohe për problemet apo vështirësitë në pune.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

  • Shkathtësi për të organizuar punën e vet
  • Aftesi komunikimi:

Shkollimi i kërkuar: Shkolla e Mesme

Kushtet e pjesëmarrjes ne rekrutim: Të drejte aplikimi kane të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kane zotësi për të vepruar, kane përgatitjen e nevojshme shkollore dhe aftësi fizike qe kërkohet për pozitën përkatëse.

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatet e interesuar.

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren dhe dorëzohen ne ndërtesën e Komunës pranë: Zyrës Pritëse.

Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga dita e publikimit nga data: 05-08.2020 deri 19-08.2020.

Aplikacionit i bashkëngjitet: kopja e dokumentacionit mbi kualifikimin, Ekstraktin e lindjes, Letërnjoftimi i Republikës se Kosovës, Vërtetim qe nuk është nen hetime,

Shpallja e plote e punes.