www.ofertapune.net Request for Applications: Climate - Smart Initiatives (Eng/Alb/Srb) | PunaIme

Request for Applications: Climate – Smart Initiatives (Eng/Alb/Srb)

Kompania

USAID

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

20-05-2024

Data e perfundimit

10-06-2024

Kategoritë

Request for Applications 

USAID KOSOVO ADAPT ACTIVITY 

 Climate-Smart Initiatives 

The USAID Kosovo Adapt Activity invites all qualified organizations: NGOs/CSOs, Community-based organizations, Private foundations, Private Universities, Private companies and Business Associations to submit their proposals for the implementation of initiatives and awareness-raising activities that will enhance climate resilience of communities and businesses in Kosovo. Applicants are encouraged to apply in partnership with other entities to develop and scale their initiatives and are expected to propose activities that will address challenges and opportunities through the facilitation/leading implementation of climate smart initiatives. The proposed initiatives should include increased adoption of climate adaptation and mitigation measures, practices, and technologies. Proposed grant activities should range between EUR 20,000 to EUR 60,000 and last for a period of implementation between 12 and 24 months

USAID Kosovo Adapt Activity is funded by the United States Agency for International Development (USAID), and it is being implemented by Tetra Tech.  

The Activity is a five-year project which aims to increase public and private sector awareness and demand for climate-smart initiatives and to improve Kosovo’s capacity to adopt and implement policies and technologies that support climate change mitigation and adaptation, ultimately resulting in a resilient environment and more economic sustainability for Kosovo citizens. To achieve this goal, USAID Kosovo Adapt Activity will implement activities to achieve the following objectives:  

 • Objective 1: Identify constraints and opportunities related to climate change Mitigation and Adaptation. 
 • Objective 2: Raise awareness of climate change issues and engage stakeholders to support and implement climate-smart policies and incentives.  
 • Objective 3: Enable stakeholders to support, promote, and introduce climate-smart Initiatives. 

Proposals should focus on the development and adoption of climate-smart initiatives and implementation of awareness-rising activities to facilitate the development, adoption, and/or implementation of climate-smart initiatives.  

Proposed initiatives should contribute to climate resiliency and encourage increased adoption of climate adaptation and mitigation measures, practices, and technologies. 

The applicants are expected to propose activities that will address challenges and opportunities, through the following two interconnected areas:   

 1. Facilitate / lead implementation of climate smart initiatives that will enhance climate resilience.    
 2. Implement awareness-raising activities on climate change issues and potential mitigation and adaptation measures.   

Applicants should submit their Full Applications through the Tetra Tech Community Portal before the closing date: June 10, 2024, at 15:00 CEST. 

Ftesë për Aplikime 

USAID Kosovo Adapt Activity 

 Iniciativat e mençura klimatike 

USAID Kosovo Adapt Activity fton të gjitha organizatat e kualifikuara: OJQ-të/OSHC-të, organizatat me bazë në komunitet, fondacionet private, universitetet private, kompanitë private dhe shoqatat e biznesit që të paraqesin propozimet e tyre për zbatimin e iniciativave dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese që do të rrisin reziliencën klimatike të komuniteteve dhe bizneseve në Kosovë. Aplikantët inkurajohen që të aplikojnë në partneritet me subjekte të tjera me qëllim të zhvillimit dhe zgjërimit të iniciativave të tyre, dhe pritet që të propozojnë aktivitete që do të adresonin sfidat dhe mundësitë përmes lehtësimit / udhëheqjes së zbatimit të iniciativave të mençura klimatike. Iniciativat e propozuara duhet të kontribuojnë në nxitjen e shtimit të aktiviteteve, praktikave the teknologjive që orientojnë kah zbutja dhe përshtatja me ndryshimet klimatike. Aktivitetet e propozuara për Grante janë të planifikuara në vlerën prej 20,000 deri në 60,000 euro, me periudhë implementimi prej 12 deri 24 muajsh. 

USAID Kosovo Adapt Activity financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), dhe implementohet nga Tetra Tech.  

Aktiviteti është një projekt pesëvjeçar, i cili synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe kërkesën e sektorit publik dhe privat për iniciativa të mençura klimatike, si dhe të përmirësojë kapacitetin e Kosovës për të adoptuar dhe implementuar politika dhe teknologji që mbështesin zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, duke rezultuar përfundimisht në një mjedis rezilient dhe në një qëndrueshmëri më të madhe ekonomike për qytetarët e Kosovës. Për të arritur këtë qëllim, USAID Kosovo Adapt Activity do të zbatojë aktivitete për arritjen e objektivave të mëposhtme:  

 • Objektivi 1: Identifikimi i kufizimeve dhe mundësive që lidhen me Zbutjen dhe Përshtatjen e ndryshimeve klimatike. 
 • Objektivi 2: Rritja e ndërgjegjësimit për çështjet e ndryshimeve klimatike dhe angazhimi i palëve të interesit për të mbështetur dhe zbatuar politika dhe incentiva të mençura klimatike.  
 • Objektivi 3: Krijimi i mundësive për palët e interesit që të mbështesin, promovojnë dhe aplikojnë iniciativat e mençura klimatike. 

Propozimet duhet të fokusohen në zhvillimin dhe adoptimin e iniciativave të mençura klimatike dhe zbatimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese për të lehtësuar zhvillimin, adoptimin dhe/ose zbatimin e iniciativave të mençura klimatike.  

Iniciativat e propozuara duhet të kontribuojnë në qëndrueshmërinë ndaj klimës dhe të inkurajojnë miratimin në rritje të masave, praktikave dhe teknologjive për zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. 

Aplikantët pritet të propozojnë aktivitete që do të adresojnë sfidat dhe mundësitë, përmes dy fushave të ndërlidhura, si në vijim:   

 1. Lehtësimi / udhëheqja e zbatimit të iniciativave të mençura klimatike, që do të rrisin qëndrueshmërinë ndaj ndryshimeve klimatike.    
 2. Zbatimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese të lidhura me çështjet e ndryshimeve klimatike dhe masat e mundshme të zbutjes dhe përshtatjes.   

Aplikantët duhet të dorëzojnë Aplikacionet e tyre të plota nëpërmjet portalit Tetra Tech Community Portal përpara datës përmbyllëse: 10 qershor 2024, ora 15:00 CEST. 

Zahtev za podnošenje predloga projekata 

USAID Kosovo Adapt Activity  

 Klimatske pametne inicijative 

USAID Kosovo Adapt Activity poziva sve kvalifikovane organizacije: NVO/OCD, organizacije zasnovane u zajednici, privatne fondacije, privatne univerzitete, privatne kompanije i poslovna udruženja da podnesu svoje predloge za sprovođenje inicijativa i aktivnosti podizanja svesti koje će poboljšati otpornost na klimatske promene zajednice i preduzeća na Kosovu. Podnosioci se ohrabruju da se prijave u partnerstvu sa drugim subjektima kako bi razvili i proširili svoje inicijative i od njih se očekuje da predlože aktivnosti koje će podstaknuti implementaciju klimatski pametnih inicijativa. Predložene inicijative trebale bi uključiti pojačano usvajanje mera, praksi i tehnologija za prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promena. Predložene aktivnosti granta trebale bi biti u vrednosti između 20.000 i 60.000 evra i trajati u periodu implementacije između 12 i 24 meseca. 

USAID Kosovo Adapt Activity finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi je Tetra Tech. 

Aktivnost je petogodišnji projekat koji ima za cilj da poveća svest javnog i privatnog sektora i potražnju za klimatski pametnim inicijativama i da poboljša kapacitet Kosova da usvoji i implementuje politike i tehnologije koje podržavaju ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje, što na kraju rezultira otpornim okruženjem i više ekonomske održivosti za građane Kosova. Da bi se postigao ovaj cilj, USAID Kosovo Adapt Activity će sprovesti aktivnosti za postizanje sledećih ciljeva:  

 • Cilj 1: Identifikovati ograničenja i mogućnosti u vezi sa ublažavanjem i prilagođavanjem klimatskih promena. 
 • Cilj 2: Podići svest o klimatskim promenama i angažovati zainteresovane strane da podrže i implementuju klimatski pametne politike i podsticaje. 
 • Cilj 3: Omogućiti zainteresovanim stranama da podrže, promovišu i uvedu klimatski pametne inicijative. 

Predlozi bi se trebali fokusirati na razvoj i usvajanje klimatski pametnih inicijativa i implementaciju aktivnosti podizanja svesti kako bi se olakšao razvoj, usvajanje i/ili implementacija klimatski pametnih inicijativa. 

Predložene inicijative trebale bi doprineti otpornosti na klimu i podstaći veće usvajanje mera, praksi i tehnologija za prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promena. 

Od podnosioca se očekuje da predlože aktivnosti kroz sledeće dve međusobno povezane oblasti:   

 1. Voditi implementaciju klimatski pametnih inicijativa koje će poboljšati otpornost na klimatske promene. 
 2. Sprovesti aktivnosti podizanja svesti o klimatskih promena i potencijalnim merama ublažavanja i prilagođavanja.   

Posnosioci treba da podnesu svoje pune prijave preko  Tetra Tech Community Portal pre datuma zatvaranja poziva: 10. jun 2024, u 15:00 CEST.