www.ofertapune.net Request for Applications: Climate - Smart Incentives (Eng/Alb/Srb) | PunaIme

Request for Applications: Climate – Smart Incentives (Eng/Alb/Srb)

Kompania

USAID

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

20-05-2024

Data e perfundimit

24-06-2024

Kategoritë

Request for Applications 

USAID Kosovo Adapt Activity 

 Climate-Smart Incentives 

The USAID Kosovo Adapt Activity team invites all qualified organizations: NGOs/CSOs, community-based organizations, private foundations, companies and business associations to submit their proposals for the development and adoption of climate-smart incentives and implementation of awareness-raising activities to facilitate the creation and/or implementation of climate-smart incentives. The proposed incentives should encourage increased adoption of climate adaptation and mitigation measures, practices, and technologies. Proposed grant activities should range between EUR 15,000 to EUR 30,000 and last for a period of implementation between 12 and 24 months. 

USAID Kosovo Adapt Activity is funded by the United States Agency for International Development (USAID), and it is being implemented by Tetra Tech.  

The Activity is a five-year project which aims to increase public and private sector awareness and demand for climate-smart initiatives and to improve Kosovo’s capacity to adopt and implement policies and technologies that support climate change mitigation and adaptation, ultimately resulting in a resilient environment and more economic sustainability for Kosovo citizens. To achieve this goal, USAID Kosovo Adapt Activity will implement activities to achieve the following objectives:  

 • Objective 1: Identify constraints and opportunities related to climate change Mitigation and Adaptation. 
 • Objective 2: Raise awareness of climate change issues and engage stakeholders to support and implement climate-smart policies and incentives.  
 • Objective 3: Enable stakeholders to support, promote, and introduce climate-smart Initiatives. 

Proposed incentives should encourage increased adoption of climate adaptation and mitigation measures, practices, and technologies. 

Applicants are encouraged to apply in partnership with other entities to develop and scale their incentive proposals and identify sustainable solutions that will operate beyond the end of this grant funding.   

Projects are expected to propose activities that will address challenges and opportunities, through the following two interconnected areas:    

 1. Facilitate development and adoption of climate-smart incentives (financial incentives, standards, regulations), that will encourage increased adoption of climate adaptation and mitigation measures, practices, and technologies. 
 2. Implement awareness-raising activities to facilitate the development, adoption, and/or implementation of climate-smart incentives.   

Applicants should submit their Full Applications through the Tetra Tech Community Portal before the closing date: June 24, 2024, at 15:00 CEST. 

Ftesë për Aplikime 

 USAID Kosovo Adapt Activity 

Incentivat e mençura klimatike 

USAID Kosovo Adapt Activity fton të gjitha organizatat e kualifikuara: OJQ-të/OSHC-të, organizatat me bazë në komunitet, fondacionet private, kompanitë dhe shoqatat e biznesit që të paraqesin propozimet e tyre për zhvillimin dhe adoptimin e incentivave të mençura klimatike dhe zbatimin e aktiviteteve ndërlidhur me rritjen e ndërgjegjësimit për të mundësuar krijimin dhe/ose zbatimin e incentivave të mençura klimatike. Incentivat e propozuara duhet të kontribuojnë në nxitjen e shtimit të aktiviteteve, praktikave the teknologjive që orientojnë kah zbutja dhe përshtatja me ndryshimet klimatike. Aktivitetet e propozuara për Grante janë të planifikuara në vlerën prej 15,000 deri në 30,000 euro, me periudhë implementimi prej 12 deri 24 muajsh. 

USAID Kosovo Adapt Activity financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), dhe implementohet nga Tetra Tech.  

Aktiviteti është një projekt pesëvjeçar, i cili synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe kërkesën e sektorit publik dhe privat për iniciativa të mençura klimatike, si dhe të përmirësojë kapacitetin e Kosovës për të adoptuar dhe implementuar politika dhe teknologji që mbështesin zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, duke rezultuar përfundimisht në një mjedis rezilient dhe në një qëndrueshmëri më të madhe ekonomike për qytetarët e Kosovës. Për të arritur këtë qëllim, USAID Kosovo Adapt Activity do të zbatojë aktivitete për arritjen e objektivave të mëposhtme:  

 • Objektivi 1: Identifikimi i kufizimeve dhe mundësive që lidhen me Zbutjen dhe Përshtatjen e ndryshimeve klimatike. 
 • Objektivi 2: Rritja e ndërgjegjësimit për çështjet e ndryshimeve klimatike dhe angazhimi i palëve të interesit për të mbështetur dhe zbatuar politika dhe incentiva të mençura klimatike.  
 • Objektivi 3: Krijimi i mundësive për palët e interesit që të mbështesin, promovojnë dhe aplikojnë iniciativat e mençura klimatike. 

Incentivat e propozuara duhet të inkurajojnë adoptimin në rritje të masave, praktikave dhe teknologjive për zbutjen dhe përshtatjen klimatike. 

Të interesuarit inkurajohen të aplikojnë në partneritet me subjekte të tjera për të zhvilluar dhe implementuar propozimet e tyre të incentivave, si dhe për të identifikuar zgjidhje të qëndrueshme afatgjate, përtej financimit përmes këtij granti.   

Projektet pritet të propozojnë aktivitete që do të adresojnë sfidat dhe mundësitë, përmes dy fushave të ndërlidhura, si në vijim:    

 1. Koordinimi i zhvillimit të incentivave të mençura klimatike (stimulues financiarë, standarde, rregullore), i cili do të inkurajojë adoptimin e masave, praktikave dhe teknologjive për parandalimin dhe adaptimin ndaj ndryshimeve klimatike. 
 2. Implementimi i aktiviteteve të ndërgjegjësimit për të mundësuar zhvillimin, adoptimin dhe/ose zbatimin e incentivave të mençura klimatike   

Aplikantët duhet të dorëzojnë aplikacionet e tyre të plota nëpërmjet portalit Tetra Tech Community Portal jo më vonë se: 24 qershor 2024, ora 15:00 CEST

Zahtev za podnošenje predloga projekata 

USAID KOSOVO ADAPT ACTIVITY  

 Klimatski pametni podsticaji 

USAID Kosovo Adapt Activity poziva sve kvalifikovane organizacije: NVO/OCD, organizacije u zajednici, privatne fondacije, kompanije i poslovna udruženja da podnesu svoje predloge za razvoj i usvajanje klimatski pametnih podsticaja i sprovođenje aktivnosti podizanja svesti kako bi se olakšalo stvaranje i/ili implementacija klimatski pametnih podsticaja. Predloženi podsticaji bi trebali podstaknuti veće usvajanje mera, praksi i tehnologija za prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promena. Predložene aktivnosti granta trebale bi se kretati između 15.000 i 30.000 evra i trajati za period implementacije između 12 i 24 meseca. 

USAID Kosovo Adapt Activity finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi je Tetra Tech.  

Aktivnost je petogodišnji projekat koji ima za cilj da poveća svest javnog i privatnog sektora i potražnju za klimatski pametnim inicijativama i da poboljša kapacitet Kosova da usvoji i implementira politike i tehnologije koje podržavaju ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje, što na kraju rezultira otpornim okruženjem i više ekonomske održivosti za građane Kosova. Da bi se postigao ovaj cilj, USAID Kosovo Aktivnost prilagođavanja na klimatske promene će sprovesti aktivnosti za postizanje sledećih ciljeva:  

 • Cilj 1: Identifikovati ograničenja i mogućnosti u vezi sa ublažavanjem i prilagođavanjem klimatskih promena. 
 • Cilj 2: Podići svest o klimatskim promenama i angažovati zainteresovane strane da podrže i implementiraju klimatski pametne politike i podsticaje. 
 • Cilj 3: Omogućiti zainteresovanim stranama da podrže, promovišu i uvedu klimatski pametne inicijative. 

Predloženi poticaji bi trebali potaknuti veće usvajanje mera, praksi i tehnologija za prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promena. 

Podnosioci se ohrabruju da se prijave u partnerstvu sa drugim subjektima kako bi unapredili svoje predloge podsticaja i identifikovali održiva rešenja koja će funkcionisati nakon završetka ovog granta. 

Od projekata se očekuje da predlože aktivnosti kroz sledeće dve međusobno povezane oblasti:    

 1. Olakšati razvoj i usvajanje klimatski pametnih podsticaja (finansijskih podsticaja, standarda, propisa), koji će podstaknuti veće usvajanje mera, praksi i tehnologija za prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promena. 
 2. Sprovesti aktivnosti podizanja svesti kako bi se olakšao razvoj, usvajanje i/ili implementacija klimatski pametnih podsticaja.   

Podnosioci treba da podnesu svoje pune prijave preko Tetra Tech Community Portal pre datuma zatvaranja poziva: 24. jun 2024, u 15:00 CEST.